Nový terminál nyní nabízí 14 krytých nástupišť, parkoviště s celkovou kapacitou 107 stání pro osobní automobily a 32 stání pro kola a jednostopá vozidla. K dispozici je i možnost dobíjení automobilů, moderní informační panely a veřejně přístupná wifi síť.

V rámci projektu byla realizována modernizace autobusového nádraží, pozemního parkoviště pro osobní automobily, oprava komunikací pro pěší v přilehlém okolí, oprava stanoviště pro taxi a zřízení odstavných ploch pro jízdní kola. Prostorově nedošlo k žádnému zásahu do stávající struktury, šlo pouze o řešení ploch ve stávajících poměrech. Nová podoba autobusového nádraží respektuje kontext místa ve vztahu k historickému centru města.Architektonické řešení

Nová organizace ploch na řešeném území byla z architektonického hlediska především o kvalitě dopravního řešení nového autobusového nádraží a tomu odpovídajícímu použití materiálů, povrchů, a celkové barevnosti řešení. Plochy pojížděné autobusy mají jako finální povrch žulové kostky, které jsou použity v celém rozsahu stání autobusů. Příjezdová komunikace je řešena asfaltovým povrchem.
Stavba nástupní plošiny je umístěna v dolní severní části plochy autobusového nádraží a je ukončena zábradelní plnou stěnou nad níže položeným parkovištěm. Plocha hlavního a vedlejšího nástupiště je zastřešena membránovou střechou, speciální textilní membránou s ocelovou nosnou konstrukcí kotvenou do opěrné stěny a ukončenou zábradelní zdí. Umístění podpor konstrukce nezasahuje do plochy nástupiště a neomezuje pohyb chodců.
U doplňkových nástupních stání a zastávky MHD jsou umístěny přístřešky pro cestující i s lavičkami. Jejich design byl zvolen s ohledem na charakter místa a na stávající design města. Jedná se o jednoduchou ocelovou konstrukci s prosklenou pultovou střechou a prosklenými stěnami. V podobném stylu bylo navrženo označení autobusových zastávek, které jsou instalovány v místě výstupních a nástupních stání.


Dispoziční řešení

Princip návrhu autobusového nádraží spočíval v redukci plochy a zároveň zachování stávajících provozních kapacit. Zásadní změnou oproti původnímu provozu nádraží je minimalizace odstavných stání autobusů. Došlo také k redukci počtu odjezdových stání. Nádraží má nyní nově navrženou točnu a uvolněná plocha získala funkci veřejného parkoviště pro automobily. Jde o dvě dispozičně i provozně samostatné funkce na oddělených plochách – autobusové nádraží i parkoviště mají vlastní vjezd a výjezd z Nemocniční ulice. Obě funkce jsou propojeny komunikacemi pro pěší tak, aby byl vyloučen pohyb osob po ploše nádraží – navržen byl pouze jeden přechod v místě mezi stáními. Vzhledem k výškovým poměrům řešeného prostoru, který je ve spádu, jsou pěší trasy řešeny i pro bezbariérový provoz.
Dopravně zůstalo autobusové nádraží napojeno z přilehlé Nemocniční ulice, která je průtahovým úsekem silnice II. třídy II/157. Napojení je zachováno dvěma větvemi. První, severní sjezd, slouží obousměrně pro příjezd a výjezd od autobusového nádraží. Druhý, jižnější, slouží též obousměrně k příjezdu a výjezdu od parkoviště. Všechny komunikace na území autobusového nádraží jsou účelovými komunikacemi. Vnitřní komunikace nádraží byla navržena jako obousměrná v šířce 7 m a délce 140 m, na kterou navazuje pro otáčení autobusů vratná smyčka, která je navržena s vozovkou o šířce 7 m a poloměru oblouku ve vnitřní hraně 8 m.
Horní (dnes vjezdová) část nádraží a část dolní plochy byly navrženy k úpravě na veřejně přístupné parkoviště pro osobní automobily s kapacitou 107 stání. Komunikační systém parkoviště je jednosměrný. Součástí projektu byla také stavební úprava Nemocniční ulice v délce cca 125 m. Ta spočívala ve zřízení nového zastávkového zálivu, samostatných odbočovacích pruhů pro levé odbočení a úprav dvou stávajících přechodů pro chodce.Zastřešení

Zajímavým prvkem zmodernizovaného autobusového nádraží je membránové zastřešení nástupiště. To bylo navrženo jako sestava 9 polí ve tvaru pultového přístřešku se sklonem cca 7°. Membránové zastřešení slouží pro zakrytí a zastínění stání pro autobusy a je navrženo pro celoroční použití.
Membrána je rozdělena na 9 polí o celkové ploše 810 m2. Každé pole je tvořeno pěti cípy, které jsou opatřeny nerezovými kováními a liniovým kotvením v příčném směru zespodu na ráhna ocelové konstrukce pomocí eloxované hliníkové kedr lišty. Spodní prostřední cíp je zatažený k zemi za pomoci kotevního nerezového lana. Hlavní nosnou konstrukci membránového zastřešení tvoří 10 rámů svařených z trubek, příhradové sloupy a konzoly z kruhových trubek z oceli.
Součástí projektu jsou také přístřešky pro kola s rovnou skleněnou střechou, ocelová konstrukce se skleněnou střechou bez bočních stěn pro 32 cyklostojanů a zastávkový přístřešek s plochou skleněnou střechou v části s integrovanou lavičkou.


Opěrné stěny

Opěrné stěny řeší v principu značné výškové rozdíly v terénech a zářezech. Jsou monolitické železobetonové se základovou patou a stěnou a převážně s obkladním lícovým kamenným zdivem. Stěny s největším zatížením (v případě na ně kotvené membránové střechy nástupiště) jsou řešeny ve spojení se zemními kotvami – injektáží zavrtávací kotevní tyče v jedné úrovni.
Protože byly navržené zpevněné plochy parkoviště pro osobní automobily v těsné blízkosti strmého svahového terénu v jižní části areálu nádraží, byla dodatečně navržena masivní prefabrikovaná obruba celé jižní linie parkovací plochy ve tvaru obráceného „T“.


Osvětlení

Po celé ploše autobusového nádraží bylo provedeno nové venkovní osvětlení svítidly na ocelových bezpaticových osmimetrových stožárech. Napojení nového veřejného osvětlení bylo provedeno na stávající rozvody. Mezi stožáry veřejného osvětlení bylo provedeno rezervní trubkování pro instalaci kamerového systému včetně propojení do nového RACK v autobusovém nádraží.

Objednatel:  Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o.
Generální projektant:  ATELIER 8000 spol. s. r. o.
Projektant dopravní části:  ZENKL CB, spol. s. r. o.
Zhotovitel:  STRABAG a. s.
Doba realizace:  4/2018 – 5/2019

STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
tel.: +420 222 868 111
e-mail: info.cz@strabag.com
www.strabag.cz
www.facebook.com/strabagcesko