Přínos této stavby je přitom evidentní, neboť se ve své podstatě jedná o obchvat hustě zalidněného území městského obvodu Ostrava – Poruba, který trpěl dopravní zátěží tranzitní i lokální dopravy. Emisní a hluková zátěž se dotýkala rovněž Technické univerzity Ostrava a Fakultní nemocnice Ostrava.

Čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace v celkové délce 6,9 km je v úseku po MÚK Krásné Pole kategorie S 22,5/100, kde přechází a pokračuje v kategorii S 24,5/100. Silnice I/11 prochází členitým územím na západním okraji města Ostrava směrem na Opavu. Trasa prochází územím, které je využíváno především k zemědělské činnosti a na těchto pozemcích je vedena převážně v zářezu. Napojení na stávající komunikace zprostředkovávají na začátku a konci úseku mimo­úrovňové křižovatky MÚK Krásné Pole a MÚK Rudná s několika větvemi v podobě nájezdových a výjezdových ramp o celkové délce 3 000 m.

Poměrně hluboká údolí, která tvoří prvky územního systému ekologické stability, jsou překonávána mostními objekty, přičemž je zajištěna i průchodnost pro volně žijící živočichy. Největší údolí, údolí říčky Porubky, je přemostěno dominantní mostní estakádou o délce 500 m. Estakáda má 8 polí a jedná se o ocelový svařovaný komorový nosník lichoběžníkového tvaru spřažený železobetonovou deskou. Hmotnost ocelové konstrukce je 3 700 t. Ocelová část mostovky dopravená z výrobny po jednotlivých segmentech byla následně smontována a postupně vysouvána z montážní plošiny vybudované za opěrou mostu.S ohledem na dělicí efekt silnice v dotčeném území, zahrnovala výstavba i další místní komunikace a polní cesty. Vybudovány tak byly silniční přeložky v délce 3 250 m, z nichž 800 m bylo provizorního charakteru. V exponovaných místech je silnice lemována pěti samostatnými protihlukovými stěnami. Provedeno bylo také 20 přeložek inženýrských sítí a přeložka vodního toku Vřesinka. Rozsah této přeložky byl omezen na délku 200 m tak, aby zásahy do přírodního prostředí v okolí toku byly minimalizovány.

V říjnu 2015 byla zprovozněna část hlavní trasy v délce 650 m navazující na stavbu silnice I/11 Mokré Lazce s provizorním napojením na stávající silnici I/11. V srpnu 2017 byl zahájen zkušební provoz na další části silnice I/11 v délce 600 m včetně MÚK Krásné Pole a v listopadu 2017 byla dokončena zbývající část hlavní trasy včetně souvisejících objektů mimo 570 m dlouhý úsek hlavní trasy, na který nebylo vydáno stavební povolení. Následně byla stavba přerušena. 21. 9. 2019 se tato přerušená část stavby dočkala pravomocného stavebního povolení. Celkem se jednalo o šest stavebních objektů zahrnujících část hlavní trasy silnice I/11, stezku k rybníku Skalka, polní cesty, pojízdnou lávku přes silnici I/11, protihlukové stěny a dešťovou kanalizaci.

 Poměrně hluboká údolí, která tvoří prvky územního systému ekologické stability, jsou překonávána mostními objekty, přičemž je zajištěna i průchodnost pro volně žijící živočichy.


24. 9. 2019 vydal investor pokyn k pokračování stavby a vyzval k jejímu dokončení v co nejkratším termínu. Práce byly obnoveny hned následující den 25. 9. 2019. Oproti původnímu projektu byl projekt změněn především co do parametrů protihlukové stěny v dotčeném úseku, kde původně navržená stěna výšky 3,0 m s výplní železobetonových odrazivých panelů byla nahrazena zalomenou stěnou v nejvyšší kategorii o výšce 6,5 m s výplní ze sendvičových panelů, opatřenou absorpční vrstvou z recyklované pryže. Další významnou změnou byla změna konstrukce lávky přes Silnici I/11 z železobetonové na ocelovou. Pro úspěšné urychlené zprovoznění komunikace bylo nutné v podzimních měsících roku 2019 v extrémně krátkém čase postavit 570 m hlavní trasy, dále 580 m dlouhou protihlukovou stěnu, betonové pilíře pro ocelovou lávku, 7,5 km ocelových svodidel a v celé trase silnice I/11 provést svislé a vodorovné dopravní značení. S maximálním nasazením personálních i technických kapacit, kdy práce probíhaly 7 dní v týdnu, se podařilo dokončit práce na hlavní trase za necelé 3 měsíce v takovém rozsahu, aby mohla být komunikace 19. prosince předána řidičům do předčasného užívání.

V letošním roce probíhají práce na zbývajících stavebních objektech – jedná se zejména o výstavbu ocelové lávky překlenující hlavní trasu v místě areálu Skalka. Termín úplného dokončení stavby je srpen 2020.

Za realizační tým
Ing. Tomáš Krejsa, vedoucí provozní jednotky Nový Jičín
STRABAG a. s., odštěpný závod Morava

Základní údaje o stavbě
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná ve složení
STRABAG a. s. (vedoucí sdružení) a OHL ŽS a. s.
Délka komunikace: 6,9 km
Plocha vozovky: 198 276 m2
Počet mostních objektů: 16
MÚK: Krásné Pole, Rudná (celková délka větví – 2975 m)
Celkový objem zemních prací: výkopy: 797 879 m3, násypy: 713 299 m3