Stavba začíná mostem přes řeku Ostravici, kde se napojuje na stavbu I. etapy, a poté vede jižně kolem Starého Města. Komunikace nejprve kříží železniční trať č. 324 a silnici II/477, pokračuje mostem přes potok Baštici a mostem přes polní cestu. Dálnice je následně vedena v zářezu k sedmipolové estakádě přes řeku Morávku a pokračuje po náspu směrem k silnici II/648, kterou kříží s mostem o délce 67 m. Následně obchvat pokračuje nadjezdem o délce 73 m nad železniční tratí č. 322 a mostem přes přeložku Černého potoka. Stavba dálnice se poté dostává k MÚK Dobrá. V km 8,4 se trasa obchvatu napojuje na stavbu „R48 Frýdek-Místek – Dobrá“ a poté končí v km 8,566, kde bude vyměněna obrusná vrstva, vybudován připojovací pruh a realizovány dva přejezdy středního dělicího pruhu.
Vedoucím členem sdružení, jež stavbu realizuje, je společnost STRABAG, která staví i mostní estakádu. Ta bude převádět komunikaci přes chráněné území řeky Morávky.

Mostní estakáda SO 217

Tento stavební objekt je významnou součástí celého projektu. Překračuje silnici III/4773 a také řeku Morávku. Právě s ohledem na chráněné území koryta řeky je navrženo mostní pole v rozpětí 90,0 m. Díky tomu bude docíleno vymístění spodní stavby mimo chráněný prostor. Novostavba mostu o sedmi polích bude mít podobu samostatné konstrukce pro každý jízdní směr. Délka přemostění bude činit 426,0 m, rozpětí polí 36,0 + 57,0 + 90,0 + 75,0 + 36,0 m. Nosná konstrukce je tvořena spřaženou štíhlou ocelobetonovou nosnou konstrukcí.
Toto mostní uspořádání však klade vysoké nároky na technologii montáže nosné ocelové konstrukce, především v souvislosti s omezeným prostorem v okolí stavby, kdy je k dispozici prakticky pás rovnající se pouze půdorysu mostu. Původně navržená technologie montáže výsunem ze dvou stran proti sobě byla nakonec revidována. Vlastní styk, potkání se konstrukcí uprostřed nejdelšího pole o rozměru 90,0 m nad řekou Morávkou, byl velmi rizikový, a to hlavně z důvodu chráněného území a nemožnosti přístupu do prostoru vodoteče.

SO 220 – Vytížení železničních tratí je velké, zároveň je třeba dbát na bezpečnost. Proto se nosníky skruže mostu montují ve výlukách, které jsou umožněny pouze v noci.


Z těchto důvodů byla navržena bloková montáž za pomocí jeřábů. Tato v podstatě jednoduchá technologie však znamená výzvu zajistit a umístit techniku dostatečné nosnosti tak, aby zvládla montáž ocelové konstrukce i nad řekou Morávkou. Tam se právě nacházejí nejtěžší díly konstrukce. Výzvou je také omezený prostor mezi mostními pilíři, proto není možné použít žádné těžké pásové jeřáby – nevešly by se mezi pilíře. Po optimalizaci dělení ocelové konstrukce na díly a hledání vhodné polohy bylo nalezeno řešení. Montáž bude provedena pomocí nejtěžšího autojeřábu v rámci České republiky – Terex Demag AC 700. Zároveň byl optimalizován postup výroby konstrukce tak, aby byly současně z jednoho postavení jeřábu namontovány jak nosníky pravého mostu, čímž se tato konstrukce dokončí, tak i levého mostu, které představují první díly této konstrukce. Montáž je plánována na konec května a potrvá přibližně dva dny.
Díky revizi postupu montáže ocelové konstrukce byly odstraněny rizikové kroky a byl navržen progresivní postup s využitím těžké techniky, která byla v minulosti nedostupná.

Řešení nepředvídatelných okolností

Trasa realizované části obchvatu je vedena vzhledem k počtu překračovaných překážek především na násypech. Navržen je pouze jeden hluboký zářez vedený v jihovýchodním svahu kopce Hůrky. Tento útvar, zdánlivě podobný okolním vrškům, je však pozůstatek sopečné činnosti. Geotechnické poměry zde bohužel nebyly postiženy předchozími průzkumy. Během těžení zářezu se začaly na jeho horní straně rozvíjet masivní sesuvy, jež vedly k okamžitému zastavení stavebních prací v místě vyklizení zářezu.
Společnosti STRABAG zde bylo na základě jejích zkušeností svěřeno provedení průzkumu, vypracování dokumentace a také vlastní realizace sanačních opatření. Ačkoliv byla stavba zadána v režimu Red FIDIC, dostal se STRABAG v tomto případě víceméně do pozice projektuj a postav – Yellow FIDIC.
Následně byl sestaven tým odborníků z řad geotechniků a projektantů, proběhlo podrobné prozkoumání území a bylo navrženo řešení: přibližně 500 m dlouhá, částečně kotvená pilotová stěna. Za toto řešení nese plnou odpovědnost společnost STRABAG a nyní probíhá připomínkové řízení ze strany objednavatele.
Součástí opatření bude také dlouhodobý monitoring stavu a průběžné vyhodnocování prostřednictvím RAMO. Tento případ opět potvrzuje, jak důležitý je podrobný geotechnický průzkum již ve fázi projektování stavby.

SO 219 – V podhůří Beskyd byl konec zimy velmi dlouhý a v době, kdy jsme již předpokládali jarní počasí, byly podmínky velmi nepříznivé. Přijali jsme opatření, která umožnila kvalitní výstavbu – jak na betonárně, tak i výhřev bednění na stavbě.


Zkušený tým

Realizačně náročný projekt se však může opřít o zkušený tým odborníků zhotovitele. Na straně společnosti STRABAG je to provozní jednotka Velké projekty, která řídí činnost několika dalších týmů společnosti a subdodavatelů.
Již od počátku projektu se nám daří oddělit management styku s objednatelem, agendu přípravy a soutěže velkých subdodávek, administraci změn, ekonomickou evidenci a technologicko-kvalitářskou činnost od vlastní realizace stavby. Realizační tým na stavbě se tak může soustředit skutečně jen na výstavbu a nemusí se zabývat FIDIC managementem, ani administrací změn. Po více než roce prací na stavbě se potvrzuje, že tento přístup je v případě takto komplexních projektů jediný správný.

Ing. Roman Daniel
vedoucí provozní jednotky Velké projekty STRABAG a. s.