Firma, která je generálním partnerem školy, se rozhodla významně podpořit tu část výuky, do níž se promítá trend digitalizace stavebnictví. Společně s ředitelem školy Jiřím Skalickým zmapovali potřeby školy a zrodil se nápad na kompletní rekonstrukci počítačové učebny. Firma poskytla potřebné finance a postarala se také o faktickou realizaci. V červenci byly zahájeny stavební práce a dílo bylo škole předáno k užívání se zahájením nového školního roku. Učebna bude nyní sloužit mj. i pro prakticky orientované workshopy vedené pracovníky týmu digitalizace společnosti STRABAG.

„Digitalizace zcela zásadně mění tradiční tvář stavebnictví a je důležité, aby se tato proměna promítla i do odborné výuky, která se studentům stavebních škol dostává. Stavební škola ve Vysokém Mýtě je v tomto směru velmi progresivní a její studenti se již ve školních lavicích seznamují s využitím nových metod, jako je např. BIM – Building Information Modelling. Aby mohla být školní výuka opravdu kvalitní, nestačí pouze kvalifikovaní pedagogové, ale je také třeba mít odpovídající technické vybavení. A to jsme chtěli škole poskytnout. Na tuto investici navážeme workshopy, kde se studenti seznámí s praktickým využitím BIM na našich stavbách. Čím více se toho studenti naučí ve škole, tím snazší pro ně bude jejich vstup do praxe, a tím větším přínosem budou i pro svého zaměstnavatele. Věříme proto, že tato naše investice je investicí nejen do vzdělání studentů ve Vysokém Mýtě, ale především do budoucnosti českého stavebnictví jako takového,” říká Ondřej Novák, předseda představenstva STRABAG a.s.

Projekt „STRABAG učebny” zahrnoval nejen kompletní rekonstrukci a vybavení PC učebny, ale také rekonstrukci přilehlé knihovny s čítárnou.


"Minulost už několikrát ukázala, že vzdělání od nejmladších generací a profesní připravenost musí jít ruku v ruce. Ne všude si to ale uvědomují. O to více si cením přístupu firem jako je STRABAG a.s., které svými prostředky napomáhají vybavenosti ve školství. Stavební škola ve Vysokém Mýtě díky realizaci odborné učebny získává velký bonus pro svou výuku. Moderní technologie jsou přirozenou součástí našeho života a pokud s nimi neudržíme krok ve školství, budeme jen těžko připravovat na profesní život budoucí generace. Kéž by firmy jako je STRABAG a.s. byly inspirací ostatním a my měli s postupem času více a více takovýchto příběhů. Jsem přesvědčený, že se to poté společnosti, ale i firmám samotným vrátí na kvalitě vzdělání našich absolventů,"
uvádí Josef Kozel, radní pro školství Pardubického kraje.

Projekt „STRABAG učebny” zahrnoval nejen kompletní rekonstrukci a vybavení PC učebny, ale také rekonstrukci přilehlé knihovny s čítárnou. Hlavním cílem projektu bylo adaptovat zastaralé vybavení učebny tak, aby byla připravena na využití nejnovějších technologií používaných ve stavební praxi, jako je rozšířená realita nebo zobrazení ve 4K. To mimo jiné vyžadovalo vybavení prostoru kompletně novými rozvody elektřiny a nákup nového IT i audio/video vybavení, jež studentům umožní pracovat s virtuální realitou a HD technologiemi. Nový je také nábytek v učebně a akustické podhledy.

Spolupráce jakékoliv odborné školy se zaměstnavateli je jedním z pilířů, který dokáže studenty i učitele posouvat směrem k vysoké odbornosti. Jsem velmi rád, že jsme se společností STRABAG vytvořili na naší škole tak skvělý prostor. Technické nároky na IT vybavení i škála možností jeho využití při návrhu staveb využívaného softwaru pro BIM projektování, propracované vizualizace i práci v rozšířené a virtuální realitě. Zároveň mohou studenti prostor využít i pro svoji tvůrčí práci s blokem a tužkou či jen odpočívat v čítárně se skvělou knihou v ruce. Velmi oceňuji, že se společnost STRABAG dokáže dívat i několik desetiletí dopředu – investice do školství zdánlivě nepřináší okamžitý a měřitelný prospěch, ale rozhodně je jedním z nejsmysluplnějších směrů, kterým může jakákoliv firma pomoci svému oboru i celé společnosti, si myslí Jiří Skalický, ředitel VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto.

Projekt „STRABAG učebny” zahrnoval nejen kompletní rekonstrukci a vybavení PC učebny, ale také rekonstrukci přilehlé knihovny s čítárnou.Projekt „STRABAG učebny” zahrnoval nejen kompletní rekonstrukci a vybavení PC učebny, ale také rekonstrukci přilehlé knihovny s čítárnou.


Z designového hlediska byla místnost počítačové učebny navržena jako čistý prostor s moderními prvky a barevným laděním do šedé a bílé barvy. V případě knihovny a čítárny bylo naopak cílem dosáhnout útulného pocitu při zachování původní atmosféry prostoru, byly proto repasovány původní parkety, teraco i dřevěné regály na knihy.

Prostor učebny a knihovny je díky rekonstrukci nejen technicky špičkově vybavený, ale také mnohem útulnější než dříve. Snad díky tomu budou mít studenti chuť trávit zde také více času a více se toho naučí. Kvalifikovaných zaměstnanců je ve stavebnictví stále nedostatek, a tak chceme zájemce o tento obor hýčkat již ve školních lavicích,” doplňuje Karin Bílková, vedoucí oddělení lidských zdrojů společnosti STRABAG a.s. Firma se školou dlouhodobě spolupracuje a rekonstrukce počítačové učebny je jednou z mnoha aktivit, díky níž se daří propojovat potřeby školy a stavební praxe.

Rekonstrukcí učebny ovšem vklad společnosti STRABAG do výuky v oblasti digitálního modelování staveb nekončí. Společnost bude pro studenty pořádat prakticky orientované workshopy, na nichž odborníci z týmu digitalizace budou studenty seznamovat se skutečnými stavbami realizovanými touto metodou a předají jim cenné znalosti z praxe. „Obor stavebnictví je nezbytné modernizovat v souladu s nejnovějšími digitálními technologiemi. A kde jinde začít než u studentů, kteří jsou od dětství zvyklí hrát počítačové hry, které simulují skutečná prostředí? Také my na stavbách propojujeme realitu se simulací, což by mohl být základ pro budoucí robotizaci. Dobrým příkladem je 3D navádění strojů, které je již na stavbách realitou,“ vysvětluje Karel Vonka, ředitel odboru digitalizace STRABAG a.s.


Co je to BIM?

Building Information Modelling (BIM) je systémový proces vytváření a správy dat o stavbě, který usnadňuje výměnu informací ve všech fázích životního cyklu stavby, od projektu, přes realizaci až po následný provoz.

Informační model stavby je její „digitální dvojče“, které funguje jako otevřená databáze informací o projektu a umožňuje veškeré kroky na stavbě optimalizovat, lépe koordinovat, a tak mimo jiné eliminovat riziko nedorozumění mezi zúčastněnými a chybovost.

Stavbyvedoucí mají prostřednictvím tabletu na stavbě neustále při ruce veškerou projektovou dokumentaci a v reálném čase mohou sdílet veškeré informace se svými kolegy. Při kontrolních měřeních využívají data z dronů nebo mohou situaci na stavbě porovnat s digitálním modelem prostřednictvím rozšířené reality. Všechny tyto nové přístupy STRABAG využívá a aktivně testuje na pilotních projektech v praxi.