V rámci této činnosti provádí bezvýkopově rozvody vody, plynu, kanalizace, ale i energetické rozvody VN a NN. Dále se firma zabývá sanací kontaminovaných spodních vod, tzv. ventingovými vrty. Hlavní činností jsou však řízené bezvýkopové technologie. V letošním roce realizovala společnost Speeddrill několik zajímavých projektů, které vám na dalších řádcích blíže představíme.

Podvrty v 1 % spádu pod dálnicí u Bíliny na Mostecku
Realizace sestávala ze dvou podvrtů o délce 100 a 60 m. V rámci této stavební akce se zatahovalo ocelové potrubí o průměru 710 mm do předem připraveného vrtu o průměru 1200 mm. Do vrtu bylo následně instalováno vodovodní potrubí. Za zmínku jistě stojí, že tento stometrový vrt byl realizován pod svrškem dálnice v hloubce 19 m. Vrt byl navíc proveden v minimálním spádu pouhé 1 %, což zvyšovalo celkové nároky na tuto stavbu. Pro zdárný průběh akce bylo použito měřicí zařízení od společnosti DITCH WITCH. Vrty byly úspěšně provedeny během 14 dnů v návaznosti na projektovou dokumentaci společnosti VRV a. s.

Čistá řeka Bečva – podvrt v promilovém spádu
Tato stavební akce pro společnost UNISTAV, a. s. zahrnovala horizontální řízené vrtání spádové kanalizace s promilovými spády v dimenzích 300 – 600 mm PP potrubí o délkách 50 – 250 m. Vrty byly kontrolovány kamerovou zkouškou ihned po zatažení a převzaty investorem.

„Kamerové zkoušky prokázaly, že jsme schopni provádět podvrty ve složitých podmínkách s promilovým spádem. Vrty byly provedeny zařízením Mudmotor, které umožňuje dodržení promilového spádu“, dodává k akci David Holomeček, jednatel společnosti ­Speeddrill s. r. o.

Odkanalizování obce Kejžlice
V rámci odkanalizování obce Kejžlice byly provedeny vrty v 1 % spádu o délkách 180 m, 120 m a 80 m. Vyšším dodavatelem stavby byla společnost Pohl CZ, a. s.

„Naše společnost byla jedinou, která se nebála realizovat tento projekt, neboť dle geologa se vrtala část spádové kanalizace ve štěrkopíscích a část ve skalním podloží“, doplňuje druhý z bratrské dvojice jednatelů, Marek Holomeček.

Rekonstrukce vodovodního řadu metodou Berstlining ve Všehrdově ulici v Praze 5 – Smíchově
Rekonstrukce vodovodního řadu o průměru 300 mm na Smíchově byla provedena technologií Berstlining, tedy ekologickou bezvýkopovou metodou položení nového potrubí ve stejné trase. Úseky o délce 50 – 100 m byly realizovány pro společnost Pohl CZ, a. s. za plného provozu a díky použité technologii došlo k minimálnímu dopravnímu omezení. Zajímavostí bylo, že staré vodovodní potrubí o průměru DN 200 bylo nahrazeno novým litinovým o průměru DN 300.

SPEEDDRILL s. r. o.
tel.: 606 266 061 , 602 222 760
www.speeddrill.cz