Ty spočívající především v minimalizaci zemních prací a následného přesunu zemin a jejich skládkování, zachování plné funkčnosti povrchové infrastruktury jako jsou např. chodníky, pozemní komunikace nebo zeleň. Používání BT významnou měrou omezují také zátěže životního prostředí způsobené především hlukem, prachem nebo přejezdy stavební techniky.

Pokud se investor rozhodne pro výstavbu inženýrských sítí pod vodním tokem, je využití BT de facto jedinou možnou variantou pomineme-li např. využití uložení IS do již vybudovaného městského kolektoru. V loňském roce byla naše redakce svědkem 200metrového podvrtu pod Vltavou, který provedla specializovaná firma Speeddrill s. r. o. z Prahy. Tato akce nás velmi zaujala, a proto jsme se rozhodli navštívit jednatele firmy, bratry Marka a Davida Holomečkovi, a požádat je o rozhovor.

Kdy byla vaše společnost založena a jak se vyvíjela?

Společnost Speeddrill s. r. o. byla zapsána do OR na začátku roku 2003, nicméně volně navazuje na aktivity společnosti Zemní Protlaky s. r. o., která byla založena panem Václavem Holomečkem v roce 1994. Dalo by se tedy říct, že máme téměř 20 let zkušeností v oboru bezvýkopových technologií.

Čím se vaše společnost zabývá a jaké jsou její stěžejní aktivity?

Naše firma našla uplatnění zejména v oblasti bezvýkopové pokládky inženýrských sítí. Bezvýkopově provádíme rozvody vody, plynu, kanalizace, ale i energetické rozvody VN a NN. Dále se firma zabývá sanací kontaminovaných spodních vod, tzv. ventingovými vrty. Jednou z posledních akcí, kterou jsme realizovali touto metodou, byla sanace úniku chemických látek z překladiště na nádraží v Plzni. Tuto realizaci jsme zajišťovali pro společnost G-servis. Hlavní činností jsou však řízené bezvýkopové technologie.

Co si pod pojmem řízené bezvýkopové technologie můžeme představit?

Tento moderní pracovní postup je založen na zatahování potrubí do předem připraveného vrtu. Celý postup začíná provedením řízeného vrtu o průměru 70 mm a délce až 500 m. Průběh vrtu je monitorován pomocí detektoru, který snímá signály ze sondy ve vrtací hlavě. Díky tomuto systému je možné určit pro vrt optimální trasu a vyhnout se případným překážkám v dráze vrtu. Po dokončení základního vrtu se pomocí rozšiřovacích hlav postupně zvětší průměr na potřebnou velikost. Tato metoda najde široké uplatnění při výstavbě veškerých inženýrských sítí.

Jaké speciální technické vybavení používáte?

Jelikož naše společnost realizuje i ty nejsložitější projekty v rámci ČR, vlastní k tomu nejsilnější stroj značky Vermeer Navigator D80x100 serie II. Pro velmi složité projekty vrtání skalních podloží jsme rozšířili náš arzenál o speciální zařízení zvané Mud Motor. Z důvodu poptávek po rekonstrukcích inženýrských sítí ve stávajících trasách vedení (vodovody), vlastníme stroj Hydroburst (metoda cracking). Tato technologie umožňuje rekonstruovat stávajících potrubí do průměru DN 800. Pro provádění jednodušších podvrtů v městských částech máme k dispozici dva menší stroje, a to Vermeer Navigator D24x40 serie II a Vermeer Navigator D36x50 serie II. Jsme také vybaveni dalším potřebným příslušenstvím, náhradními díly i specializovaným zařízením, jako je např. míchací recyklační jednotka.

Jaké certifikáty vlastníte?

Naše společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2001, EN ISO 14001:2004 a Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem, které vydal Český báňský úřad.

Za Vaši téměř 20letou historii firmy jste realizovali řadu zajímavých zakázek. Které byly pro Vás nejzajímavější?

Zakázek bylo vskutku velmi mnoho, různé velikosti i složitosti. Za zmínku určitě stojí např. kompletní vybudování infrastruktury obce Nučice, inženýrské sítě pro ČOV na Letišti Václava Havla Praha v Ruzyni, plynofikace obce Kojetice, specializované práce v tunelu Blanka nebo např. dva dvousetmetrové podvrty pod Vltavou o průměru DN 800, které jsme realizovali v loňském i letošním roce.

Jak podvrt pod Vltavou probíhal a jaké zařízení jste zde použili?

Projekt „Vltava“ byl zahájen geologickým průzkumem dané lokality, ze kterého následně vzešel vhodný způsob a konkrétní místo vrtu. Poté následovalo zhotovení projektu a rozplánování akce. Pro samotný začátek vrtu bylo nutné důkladně postavit a ukotvit stroj Vermeer Navigator D80x100 serie II a připravit zařízení staveniště, tj. provést natažení pomocného lana přes Vltavu a připravit míchací a recyklační jednotku. Samotná realizace začala provedením pilotního vrtu dle stanovených hloubek projektu. Tento dvousetmetrový vrt z Císařského ostrova byl proveden v průběhu 2 dnů a byl završen úspěšným vynořením vrtací hlavy v Troji. Poté následovalo postupné rozšiřování pilotního vrtu profilem 300, 500 a 700 mm. Po vyčištění tunelu bylo za rozšiřovací hlavu o průměru 700 mm napojeno zatahovací zařízení včetně PE chrániček 3 x 250 mm a 1 x 160 mm, které byly zatahovány najednou. I přes velmi složité geologické podloží, jež představovalo např. skalní podloží a ulehlé štěrkopísky, proběhl vrt bez výraznějších komplikací. Celá akce včetně přípravných prací proběhla za 20 dnů.

Pro jaké investory nejčastěji pracujete?

Našimi zákazníky jsou investoři z oblasti energetiky, vodárenství, plynárenství, ale také vyšší dodavatelé staveb.

Co Vás čeká v nejbližší budoucnosti?

Právě začínáme (cca v polovině října) pracovat na podvrtu řeky Labe v Děčíně. Délka tohoto podvrtu by měla být kolem 280 m. Tato realizace je pro nás opravdovou výzvou a zajisté bude zajímavým tématem pro další článek.

Děkujeme za rozhovor Ing. Jiří Zahradnický

SPEEDDRILL s. r. o.
Dolnoměcholupská 1413/21a, 102 00 Praha 10
tel.: 606 266 061, 602 222 760
e-mail: info@speeddrill.cz, www.speeddrill.cz