Největší technologickou výzvou navržené konstrukce bylo pilotové založení objektu na dně vodní nádrže a montáž hrubé stavby v zimních měsících při zamrzlé hladině jezera.

Železobetonová nosná ­konstrukce mola je tvořena ­prefabrikovanými nosníky a sloupy vetknutými do vrtaných pilot. Pochozí část mola je smontována z dřevěného záklopu, který byl vyroben z modřínových fošen o tloušťce 80 mm. Obvod mola lemuje ocelové zábradlí s dřevěným madlem a nerezovou síťovou výplní.
Objekt restaurace je železobetonová prefabrikovaná nosná konstrukce nad hladinou vody s monolitickými železobetonovými stropy nad prvním a druhým nadzemním podlažím. Aby se práce v zimním období urychlily, byl zvolen postup tzv. rychlé montáže („fast-track“) s využitím dočasného kamenného valu pro přístup nad vodní hladinou. Koncept statiky pro spodní a vrchní hrubou stavbu se tak musel přizpůsobit tomuto typu výstavby a nasazené technologii pro montážní práce. Z důvodu omezeného prostoru, který byl k dispozici pro vrtnou soupravu a jeřábovou techniku, bylo nutné vytvořit podrobný technologický a organizační plán, který by ověřil realizovatelnost navrženého postupu výstavby nad vodou. Pro tento účel byl využit BIM model hrubé stavby doplněný o digitální formu zásad organizace výstavby (ZOV), který sloužil pro základní 4D simulaci výstavby v čase.

Výstavba nad vodou
Pilotáž z dočasného kamenného valu probíhala v listopadu a prosinci 2020 a byla ukončena přípravou kalichů pro osazení sloupů nad hladinou vody. Samotná montáž prefabrikované konstrukce nového mola byla uskutečněna na zamrzlé hladině vodní nádrže během prosince 2020 a ledna 2021 při teplotách až -15 °C. Montáž jednotlivých elementů postupovala směrem z vody k pláži při souběžném odtěžování kamenného valu, který ustupoval podle potřeby jeřábové a manipulační techniky.
Pro osazení prefabrikovaných dílů nad vodou využil montážní tým na stavbě dočasných plovoucí pontonů pro bezpečný pohyb dělníků. Jednotlivé díly nosné konstrukce mola a restaurace byly osazeny pomocí mobilního jeřábu. Následně byly ­konstrukční spoje zmonolitněny s využitím zálivkového betonu. Střešní konstrukce restaurace byla vytvořena monolitickou stropní deskou, která se betonovala v průběhu března 2021 a vyžadovala speciální zimní opatření kvůli nízkým venkovním teplotám.


Využití BIM při přípravě a realizaci

V průběhu projekčních prací a při výstavbě byly vyžity nástroje digitálního modelu stavby. BIM model na této stavbě pomohl prostřednictvím digitální simulace již v rámci přípravy ověřit plánovaný postup výstavby před samotným zahájením prací. Při detekci kolizí se ovšem realizační tým nespoléhal jen na autonomní kontrolu, ale také na vlastní zkušenosti, protože jakkoliv jsou digitální nástroje účinným pomocníkem, nejpodstatnějším faktorem úspěšného stavebního projektu i nadále zůstávají schopnosti lidí, kteří za ním stojí.
Preferovaný postup výstavby byl zapracován do projektu konstrukčního řešení hrubé stavby s využitím ­prefabrikovaných ­prvků, které byly navrženy v rámci BIM modelování v ­Tekla ­Structures. Při přípravě dokumentace byl BIM model ­konstrukce přenesen pomocí IFC formátu do Allplan softwaru pro rozkreslení prefabrikovaných spojů a vynesení 2D výrobní geometrie.
Pravidelné koordinační schůzky napříč všemi profesemi doplňovalo jednotné online úložiště výkresové dokumentace a BIM modelů na Trimble Connect platformě. V průběhu dopracování jednotlivých částí DPS dokumentace byl vytvářen BIM model v plné návaznosti na 2D výkresovou dokumentaci architektonického řešení v Autodesk Revit, jakož i TZB a elektrosystémy, které byly také kompletně modelovány ve 3D a zahrnuty do federativního BIM modelu.  
Kromě využití BIM modelování v projekční činnosti měl širší projektový tým včetně zástupce investora a projektanta k dispozici i digitální DMS platformu Thinkproject (tpCDE) pro řízení procesu vydávání a schvalování dokumentace, včetně klientských změn. Tato jednotná databáze aktuální dokumentace stavby zajišťovala maximální transparentnost procesu schvalování v ­souběhu projekčních prací a realizace na stavbě, a umožňovala digitální formu odsouhlasování a připomínkování dokumentů bez zpoždění a administrativní zátěže smluvních stran.

Tepelné čerpadlo na dně Lipna
Kromě technologických výzev montáže stavební části nad vodou musel realizační tým zároveň řešit požadavky investora na udržitelnost konceptu vytápění. Ten předpokládal instalaci tepelného čerpadla s otevřeným oběhem voda-voda, jež využívá vodu přímo z lipenské nádrže jako primární zdroj tepla. S ohledem na operační omezení otevřeného okruhu voda-voda v zimním období se projektový tým rozhodl implementovat uzavřený primární okruh pro tepelné čerpadlo, který využívá směsi vody a 35% propylenglykolu pro ­teplonosné médium. 11 potrubních okruhů z HDPE trubek o délce 330 m bylo ponořeno na dno Lipna, kde tvoří okruhy plošného kolektoru o celkové rozloze 1200 m2. Integrace tohoto podvodního plošného kolektoru do systému vytápění restaurace tak zaručila celoroční provoz tepelného čerpadla a elektrokotel mohl být navržen pouze jako bivalentní zdroj tepla pro všechny roční období pro případný nedostatečný výkon tepelného čerpadla, případně jeho odstávky pro údržbu nebo poruchy.


Teamconcept – spolupráce širšího projektového týmu

Úspěšná realizace „Design and Build” projektu Molo Lipno byla možná především díky spolupráci mezi jednotlivými smluvními partnery, členy širšího projektového týmu a dodavatelským řetězcem, který byl zapojený do přípravy už ve fázi projektování.

Základní údaje o stavbě
Investor: MOLO Lipno s. r. o.
Architekt: Chapman Taylor s. r. o.  
Generální dodavatel: STRABAG a. s.
Generální projektant: Starý a partner s. r. o.
Projektant statické části stavby: SKÁLA & VÍT, s. r. o.
Doba výstavby: 10/2020 – 1/2022
Vybavení interiéru: 2/2022 – 6/2022
Kolaudace: 30. 6. 2022

Technická data
Počet pilot: 82 (průměr 620 – 1200 mm)
Prefa sloupy: 82
Prefa průvlaky: 41
Prefa nosníky: 104
Prefa desky: 86
Monolitické stropy: 130 m3
Jan Buchta, vedoucí projektu
STRABAG a.s., odštěp. závod
pozemní a inženýrské stavitelství
České Budějovice