Součástí akce je odstranění původní jednokolejné tratě, která původně vedla přes území přilehlých obcí. Nová trať se obcím vyhýbá. Investorem je Správa železnic, státní organizace a projektantem METROPROJEKT Praha a.s.

Rozsah zakázky
V celé délce 8 416 bm v traťovém úseku od km 63,464 (ZV16) do konce úseku do km 71,880 (napojení na stávající dvoukolejnou trať) je nová trať dvoukolejná. 1417 bm (cca 17 % celkové délky) je vedeno na nových umělých stavbách (mosty, tunel), cca 2350 bm (28 % celkové délky) pak na nově budovaných násypech a 4350 bm (52 % celkové délky) v nově budovaných zářezech.

Železniční spodek
Násypy byly zakládány dle zastižených geologických podmínek dvěma způsoby, a to buď zlepšením základové spáry nebo výměnou za vhodný materiál. Následně byla zhotovena konsolidační vrstva. Násypy jsou zhotoveny jako vrstevnaté, kde dochází ke střídání poddajné vrstvy (zlepšená zemina pojivem) a ztužující vrstvy (vyzískané materiály horniny R2 – R4).
Odbor O13 SŽ GŘ požadoval pro rychlost do 200 km/hod dosáhnout na zemní pláni minimální únosnost EminZP = 70 MPa a na pláni tělesa železničního spodku na Emin,PL = 90 MPa.
Na základě těchto parametrů byly konstrukční vrstvy provedeny ve dvou variantách. Varianta I – konstrukční vrstva ze ŠD 0/63 v mocnosti 0,40 m a varianta II – asfaltového betonu v mocnosti 0,10 m (pokládaného finišerem) s konstrukční vrstvou ze ŠD 0/63 v mocnosti 0,25 m.
Součástí prací na železničním spodku bylo i provedení odvodnění, které bylo řešeno několika způsoby. Zářezy byly odvodněny trativody v kombinaci s monolitickými žlaby a podél násypů byly provedeny odvodňovací příkopy betonovými tvarovkami.

Zlepšování základové spáry pod budoucím násypem A


Železniční svršek
V traťovém úseku je uloženo téměř 50 000 m3 drážního štěrku, 28 000 ks pražců a 17 000 m kolejnic tvaru UIC 60 E2. Nově bylo vybudováno také pražské zhlaví železniční stanice Soběslav, kde je vloženo celkem šest výhybek 1:12 – 500. Osová vzdálenost kolejí je 4 m.
Výstavba železničního svršku byla rozdělena na dvě etapy. V rámci etapy č. 1 došlo ke zhotovení sudé skupiny ve stanici a k pokládce traťových kolejí č. 2 a č. 1. Pokládka koleje č. 2 probíhala za pomoci pokladače DONELLI PTH 350 a pokládka koleje č. 1 pokladačem SUZ 500. Jednotlivé kolejnicové pásy v základní délce 75 metrů byly svařeny za pomoci mobilní svařovny DAF XF 005.
V současné době probíhají práce na etapě č. 2, tj. napojení liché staniční skupiny do nově zhotovené traťové koleje č. 1 a dále na napojení traťové koleje č. 1 do navazujícího, již zhotoveného úseku 4. železničního tranzitního koridoru.
Celá stavba je připravena na provoz rychlostí 200 km/h pro běžné soupravy.

Umělé stavby
Na koridoru se nachází 370 m dlouhý jednokomorový dvojkolejný Zvěrotický tunel, přes který je veden jeden z hlavních přístupů do města Soběslav od dálnice D3. Velká estakáda, která převádí koridor v délce 832,1 m přes záplavové území a silnici, má celkem 27 polí. Malá estakáda bezpečně převádí trať přes Kamenný rybník v délce 263,2 m a při její výstavbě byl použit výsun od OP1 k OP2. Obě estakády jsou ve směrovém oblouku a jsou tvořeny trámovou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí s horní ŽB mostovkou. Na obou estakádách byla provedena jak statická zatěžovací zkouška (SZZ) s využitím parní lokomotivy „Šlechtična“, tak i dynamické zatěžovací zkoušky (DZZ).
Za zmínku stojí tzv. Tunelový most, který převádí biokoridor nad tratí. Most má šířku 85 m a konstrukci tvoří prefabrikované klenby o rozponu 15,6 m.
Aby se zamezilo šíření hluku od kolejových vozidel, bylo vybudováno 1522 m protihlukových stěn s jednostranně pohltivými výplněmi.

Svařování a sypání štěrků před velkou estakádou


Trakční vedení a Zabezpečovací zařízení
Nové trakční vedení je tvořeno nosným lanem 50 mm2 Bz + trolejovým drátem 100 mm2 Cu – legovaným. Trakční vedení je napájeno střídavým el. proudem 25 kV z TNS Veselí n. L. a Chotoviny, neutrální pole mezi TNS (u SpS Myslkovice) je tvořeno jako 3 ks el. dělení. Součástí je i ukolejnění stožárů TV a vodivých konstrukcí.
Zabezpečovací zařízení využívá kolejových obvodů (KO) se signalizační frekvencí 75 Hz a je rozděleno na 7 + 8 traťových oddílů.

Závěr
Při zahájení stavby byl jako termín zprovoznění 2. TK stanoven termín 11. 9. 2022. Dnes jsme hrdí na to, že po 3 letech práce nová trať skutečně slouží svému účelu, a zkracuje tak dobu jízdy z Českých Budějovic do Prahy. Od 1. 11. 2022 je v plánu zahájit provoz také na 1. TK, čímž se zvýší propustnost tratě a bude možné jezdit maximální rychlostí.
Poděkování za odvedenou práci patří všem, kteří se podíleli na přípravě, projektování a realizaci stavby. Díky skvělé spolupráci všech zúčastněných se podařilo celé dílo úspěšně a včas realizovat.

Jakub Skřivan
Specialista na mosty
a inženýrské konstrukce
STRABAG Rail a.s.