Tým, který se bezprostředně podílí na samotné výstavbě, pak tvoří vedoucí provozu Bc. Radek Zatloukal, hlavní stavbyvedoucí Ing. Adam Kucsera a trojice stavbyvedoucích Ing. Marek Bečička, Bc. Denisa Slezáková a Tomáš Bernatík. Nás v úvodu našeho setkání zajímalo, kdy byla výstavba Domova pro seniory zahájena a jaký charakter měly první práce. K tomu pan Rídl poznamenává:

Práce na výstavbě Domova pro seniory v Jihlavě jsme zahájili v zimních měsících roku 2021, konkrétně k datu 18. 1. 2021. Po zajištění místa výstavby a vytvoření zařízení staveniště bylo naším prvním úkolem se vší opatrností přesadit 50 stromů mimo stavbou dotčená území. Pak již následovalo sejmutí ornice v celé ploše stavby a standardní hloubení stavební jámy včetně vrtání pilotů.

Jak jsou objekty nového domova založeny a jaký konstrukční systém byl zvolen pro jejich výstavbu, jsme se již zeptali hlavního stavbyvedoucího Ing. Adama Kucsery. Ten záhy vysvětluje:
Vzhledem k základovým podmínkám je stavba je založena pilotách. Ty následně vynášejí základové desky jednotlivých objektů. Konstrukční systém tvoří železobetonový monolitický skelet vyplněný obvodovým zdivem. Obvodový plášť budov sestává z provětrávané fasády doplněné zateplovacím systémem.

Jak je objekt nového ­domova dispozičně členěn a kolik klientů a případně v kolika pokojích zde nalezne svůj nový domov?
Stavba je rozdělena na objekty A, B, C, které jsou vzájemně propojeny spojovacím koridorem. Objekty A a C mají 4 nadzemní podlaží, kde 1NP v objektu A má sloužit jako komunitní centrum pro veřejnost a má zde fungovat kupříkladu i Alzheimer poradna, denní stacionář, mateřská škola, rehabilitace, fitness, kadeřnictví či hobby dílny. 2NP A, 3NP A a 1NP C – 3NP pavilonu C jsou již určeny pro klienty Domova. Patra jsou rozdělena podle míry potřebné péče. Ve 4NP A a C jsou situovány strojovny vzduchotechniky a chlazení. 1NP B tvoří spojovací objekt mezi A a C s hlavním vstupem. Najdete zde recepci, kanceláře vedení Domova, kavárnu s obslužnými pulty a ekumenickou kapličku. Střecha objektu B je zelená. Zasahují do ní dvě terasy, které jsou přístupné z druhých podlaží obou objektů A i C. Pod všemi třemi objekty probíhá jedno podzemní podlaží, kde je situováno zázemí personálu a místnosti pro provoz, jakými jsou např. výměníková stanice, další strojovna vzduchotechniky, žehlírna s prádelnou, šatny, sprchy, chladicí box, prostor pro parkování tabletových vozíků, hobby dílny a místnost pro zemřelé. Propojení se sousední nemocnicí zajišťuje podzemní koridor. Tímto koridorem bude do domova dopravováno jídlo z centrální  nemocniční kuchyně. Za stavbou, směrem do areálu nemocnice, je pak připravena plocha pro budoucí „Memory garden“, kde se budou moci klienti procházet a trávit zde čas při venkovním odpočinku. Do této plochy je včleněno i hřiště mateřské školy. Kapacita domova počítá s umístěním 132 klientů a dalších 6 pak v odlehčovací službě. Konečné rozhodnutí o využití však samozřejmě záleží na samotném uživateli.

Zdali budou mít budoucí ­klienti domova k dispozici i nějaké nadstandardní vybavení či společenské prostory jsme se při prohlídce domova zeptali stavbyvedoucího Ing. Marka Bečičky. Ten k tomu říká:
Bezesporu ano. Pokoje jsou vybaveny systémem sestra-pacient, na každé dva klienty připadá vlastní koupelna. V každém patře jsou společenské místnosti a tzv. Memory koridory, ve kterých jsou instalovány celostěnové fototapety s přírodní tématikou. Klienti budou moci využívat také Memory garden, kapličku, kavárnu a jistě budou navštěvovat i komunitní centrum v 1NP pavilonu A. Co se týká samotného vybavení pokojů, jako jsou záclony, skříňky, postele apod., to již bude v režii provozovatele.

Bude provoz nového domova i energeticky úsporný?
Této problematice byla věnována jak v projektové přípravě tak i při výstavbě mimořádná pozornost. Obvodový plášť se skládá z klasického zateplovacího systému tvořeného minerální vatou a provětrávané fasády, přičemž tloušťka izolantu je 24 cm. Okna jsou vícekomorová (max. Uw celého okna je 1,0 W/m2 K) v 1NP jsou hliníková, v ostatních patrech plastová. V budově je rozvedena vzduchotechnika ze tří strojoven. Téměř v celé ploše jednotlivých pater je instalováno úsporné podlahové topení. V 1 PP jsou otopná tělesa. Teplo je do objektu distribuováno teplovodem, skrze spojovací koridor, z kotelny nemocnice.

V čem je dle vašeho názoru zkušeného stavitele tato stavba zajímavá a v čem na vaše pracovníky kladla největší nároky?
Z mého pohledu technika je velmi zajímavé stavět prostory, kde se budou pohybovat i lidé, kteří bojují s Alzheimerovou chorobou. Pro nás, kteří jsme zdraví, se tak poodhaluje trošku jiný svět lidí, jiná část lidského života. Díky naší práci můžeme takto nahlížet pod pokličky různých provozů a dozvídat se spoustu informací nejen ze samotného projektu, ale především od zkušených pracovníků, kteří takovéto provozy zajišťují. Největší výzvou pak pro nás byl z mého pohledu termín provedení díla (16 měsíců) v době, kdy dodržení termínu nijak nepomáhaly problémy s pandemií covidu či dodávkami materiálů, kdy se opravdu extrémně natahovaly dodací lhůty, a s příchozí válkou na Ukrajině pak vyvstaly nejistoty v zaměstnávání ukrajinských pracovníků a s rostoucími cenami pohonných hmot a energií. Velmi mě proto těší, že se nám veškerá tato úskalí podařila úspěšně ustát a že každý úsek naší společnosti se snažil a stále snaží na dalších zakázkách minimalizovat tyto vlivy.

Ke konci našeho setkání se opět ptáme pana Rídla, zdali se podařilo naplnit termíny dokončení díla a jaké si stavba vyžádala finanční náklady. Ten k tomu říká:
Termín dokončení díla, který byl stanoven na srpen letošního roku se nám podařilo dodržet.  Co se týče finančních nákladů, ty představují výši 396 milionů Kč vč. DPH. Investorem díla pak byl Kraj Vysočina.

Jak je s výsledkem díla spokojen investor a kdy se do domova začnou stěhovat první ­klienti?
Podle mě dostupných informací je investor s naší prací spokojen. Neměl žádné zásadní výhrady v průběhu výstavby, ani na jejím konci. Podle posledních aktuálních zpráv, které máme k dispozici, by se tak první pracovníci odborné péče měli začít zabydlovat v nových kancelářích již v září 2022.  První klienty Domov seniorů v Jihlavě pak přivítá v pokojích v lednu 2023.

A co říci závěrem?
Zdařilá výstavba Domova pro seniory v Jihlavě dále potvrzuje pokračování více než 32letého úspěšného působení společnosti Zlínstav a. s. na českém stavebním trhu. Ta i nadále platí za spolehlivého a osvědčeného generálního dodavatele staveb pro veřejný i soukromý sektor s působností po celém území ČR.

Ptal se a za odpovědi děkuje
Ivo Románek