K nim patří kupříkladu evangelický Kristův kostel (stavba se místně nazývá také Červený kostel) nebo bývalá městská jatka, která jsou situována na nároží ulic Porážkové a Švabinského naproti železniční stanice Ostrava–Stodolní.

Právě zde mohou nyní projíždějící řidiči a kolemjdoucí zaznamenat čilý stavební ruch. V okolí městských jatek vyrostlo zařízení staveniště a zdejší ostravský závod firmy Zlínstav a. s. tu zahájil mimořádně náročný a složitý přerod původní stavby na budoucí galerii moderního umění s názvem Plato. Projekt vyšel z „dílny“ architektonického studia KWK Promes Katowice a je návrhem architekta Ing. Arch. Roberta Konieczneho.
My jsme v uplynulém období stavbu navštívili a o průběhu rekonstrukce jsme hovořili s ředitelem ostravského stavebního závodu Zlínstavu, panem Petrem Lovásem, a vedoucím projektu, panem Lukášem Ponczou.

V úvodu našeho setkání jsme se pana Lováse zeptali na osud a historii budovy městských jatek. Ten k tomu poznamenává:

„První z objektů městských jatek v Ostravě byl postaven kolem roku 1881. Objekt byl využíván jako porážkovna vepřového masa. Jatka zde byla provozována až do roku 1965. Později byla přestěhována do nově vybudovaného závodu v Ostravě–Martinově. Od 70. let areál chátral. Po revoluci jej koupila se závazkem, že objekt zrekonstruuje, společnost Bauhaus, která jej využívala jako skladové prostory. Nicméně i ta areál opustila a přestala jej využívat, čímž docházelo k jeho další postupné devastaci. Od roku 2013 byl objekt zcela prázdný a později přešel do majetku města. V roce 2016 rozhodlo město o jeho rekonstrukci.

Náročnou rekonstrukci bývalých městských jatek na galerii Plato Ostrava realizuje Zlínstav


V jakém technickém stavu jste objekt přebírali?

Řeknu-li to diplomaticky, tak ve stádiu pokročilé devastace. Ve své podstatě degradovaly veškeré původní konstrukce, ať již se jednalo o obvodové režné zdivo, stropní konstrukce, podlahy opatřené keramickými dlažbami či starým linem. O technickém stavu instalací se v podstatě vůbec nedá hovořit.

Vedoucího projektu Lukáše Ponczy se ptáme, kdy na stavbu nastoupili a čím odstartovaly samotné stavební práce. Ten k tomu říká:

„Na stavbu jsme nastoupili na počátku dubna 2020. Vlastní stavební práce jsme zahájili demolicí objektu D, který byl v havarijním stavu. Paradoxem bylo, že tento objekt byl ze všech stávajících objektů nejmladší. Byl postaven v padesátých letech, ale jeho stav byl žalostný a naprosto nevyhovující. Teprve poté mohly následovat další kroky ve výstavbě.“

Které kroky to byly?

Práce dále pokračovaly vyvážením vybouraného materiálu z objektu D. Souběžně s tím byly zahájeny bourací práce na objektech A, B, C, E, a to z důvodu vytvoření zcela nového vnitřního dispozičního uspořádání. Ve skutečnosti tak byly ponechány pouze obvodové a vnitřní nosné zdi a ostatní konstrukce byly vybourány včetně převážné části střech.

Náročnou rekonstrukci bývalých městských jatek na galerii Plato Ostrava realizuje Zlínstav


Jaké práce probíhají na stavbě v současné době?

Nyní pracujeme na kompletní rekonstrukci obvodového pláště budovy. Ten by měl být zachován ve své původní podobě. Práce spočívají v odstranění poškozených původních cihel, které jsou nahrazovány novými lícovými cihlami a cihlovými pásky. K rekonstrukci pláště jsou částečně využívány i původní cihly, které byly vybourány, ale jsou v bezvadném stavu. Dále provádíme spárování cihelného zdiva a realizujeme také přibarvení nových cihel tak, aby byl zachován původní jednotný ráz budovy, což je jedním ze stěžejních požadavků architekta stavby, pana Ing. Arch. Konieczneho i památkářů.

Jaké další speciální stavební práce jste museli při záchraně původního objektu podniknout?

Byla jich skutečně celá řada. Kupříkladu z důvodu zamezení pronikání zemní vlhkosti do původního zdiva je celý objekt nově podřezán diamantovým lanem a vloženy jsou zde účinné hydroizolace. V některých částech obvodového zdiva jsme prováděli statické zajištění tak, aby nedošlo k jeho sesuvu. Tyto práce spočívaly kupříkladu v podepření zdiva, nadpraží a podobně.

Co považujete za největší zajímavost stavby?

Bezesporu největší zajímavostí a specifikem stavby je instalace velkých otočných průchozích stěn, které jsou instalovány v obvodovém plášti budovy. Tvoří je ocelový rám opláštěný polyuretanem, v němž jsou vyřezány fragmenty původních oken. Následně budou tyto výplně opatřeny pohledovou stěrkou v imitaci pohledového betonu. Tyto masivní otočné stěny budou poháněny elektrickým lineárním pohonem, který bude umístěn v nosné betonové jímce pod vraty. Po svém dokončení se tyto ohromné průchozí stěny stanou unikátní dominantou celého díla.

Náročnou rekonstrukci bývalých městských jatek na galerii Plato Ostrava realizuje Zlínstav


Jaké stavební práce budou dále navazovat?

Po zajištění obvodového zdiva zahájíme práce na realizaci stropů a střešního pláště budovy, v kombinaci s ocelovou konstrukcí. Dále budeme pokračovat na tvorbě vnitřní dispozice, kterou tvoří zděné a sádrovláknité příčky. Provádíme také vnitřní zateplení z multiporu a chystáme se na realizaci betonových podlah a částečně i sádrovláknitých podhledů. Samozřejmě pracujeme na komplexní realizaci všech nových instalací. Zajímavostmi v oblasti instalací je realizace plynového stabilního hasicího zařízení, které bude umístěno v galerii s nejcennějšími exponáty, nebo umístění technické místnosti, která je situována ve věži jatek na úrovni 2. – 3. patra. Po dokončení bude v galerii návštěvníkům sloužit také speciální, velmi výkonné galerijní osvětlení. Povrchové úpravy stěn v interiéru budou tvořit vápenné omítky vymalované na bílo a designové stěrky imitující pohledový beton.

Čím byl nahrazen původní objekt D v novém areálu?

Původní zbouraný objekt D nahradila nová monolitická železobetonová konstrukce. Zajímavostí je, že povrchovou úpravu stěn v interiéru tohoto objektu tvoří pohledový beton. Vnitřní prostory budovy budou využívány v 1. NP jako výstavní sály. Druhé nadzemní podlaží bude sloužit jako zázemí galerie Plato a své kanceláře zde budou mít technici, administrativní pracovníci a také ředitel galerie. Nechybí samozřejmě nově vybudovaný výtah. Fasádní plášť objektu D bude tvořit kontaktní zateplovací systém, kdy v izolantu byly vytvořeny fragmenty původních oken a finální povrch fasády bude opět ukončen designovou stěrkou v imitaci pohledového betonu.

Jak jsou řešena okna objektů?

Okna a dveře budou zhotovena z ocelových profilů firmy Jansen. Jejich rám bude skrytě osazen do ostění fasádního pláště, takže při pohledu na fasádu bude vidět pouze skleněná výplň okna. Vnitřní dveře jsou zhotoveny z oceli jako atypické. V některých případech jsou prosklené a tam, kde budou použity dveře plné, bude jejich povrch opatřen znovu stěrkou v designu pohledového betonu.

Náročnou rekonstrukci bývalých městských jatek na galerii Plato Ostrava realizuje Zlínstav


Zlínstav a.s. – osvědčený generální dodavatel staveb po celém území ČR

Stavbu realizuje jako generální dodavatel společnost Zlínstav a. s., konkrétně její stavební závod 02 se sídlem v Ostravě. Jeho ředitel, pan Petr Lovás, v závěru naší návštěvy přímo na stavbě říká:
„Stavbu průběžně denně zajišťuje 30–60 pracovníků podle charakteru prováděných prací. Z důvodu velkého množství statických poruch a tím vyvolaných stavebních změn je v současné době stanoven předpokládaný termín dokončení stavby na jaře roku 2022. Samostatnou zakázkou navazující na rekonstrukci a dostavbu galerie Plato je následná obnova okolí a parkové úpravy v blízkosti stavby. Pro ostravský závod Zlínstavu představuje rekonstrukce galerie Plato jednu z nejvýznamnějších a zároveň technologicky nejnáročnějších staveb v jeho dosavadní historii,“ uzavírá naše setkání pan Petr Lovás.

Nám nezbývá než dodat, že po svém dokončení se galerie Plato stane jednou z architektonicky nejzajímavějších staveb centra Ostravy a bude představovat zdařilé originální propojení původní historické městské architektury s moderní současností.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek