Opakování určitých typů staveb, ať již se jednalo o bytové či tovární objekty, přineslo do stavebních slovníků nové pojmy, jakými jsou kupříkladu typizace nebo standardizace.

Svůj „otisk“ ve tváři města zanechali nejvýznamnější čeští architekti své doby. K nim patřili například Arch. Jan Kotěra, který vytvořil první urbanistický plán města v letech 1915–18. Na něj později v letech 1921–34 navázal arch. František L. Gahura. Plán města v roce 1936 vytvořil i věhlasný architekt Le Corbusier. Jeho realizaci však znemožnila druhá světová válka.
Na nejlepší tradice svých předchůdců navázala svou prací pro město Zlín také zdejší rodačka, světoznámá architektka Eva Jiřičná. Ta již dříve navrhla objekty knihovny a kongresového centra ve Zlíně. Teprve nedávno zde byla dokončena další její stavba. Tou je Fakulta humanitních studií pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Stavba vyrostla v krátké době na jednom z nejrušnějších míst ve Zlíně, nad zastávkou MHD na Štefánikově ulici.
Generálním dodavatelem stavby byla stavební společnost Zlínstav a. s. Nás zajímaly detaily z průběhu výstavby. Spojili jsme se proto s vedoucím provozu SZ 3 společnosti Zlínstav, panem Zdeňkem Rídlem, který stavbu realizoval a požádali jsme ho, zdali by nám o stavbě poskytl bližší technické informace. Ten v úvodu našeho setkání říká: „Stavbu jsme zahájili v prosinci roku 2015. Hotové dílo jsme investorovi předali v říjnu roku 2017“.


Co tvoří základový a nosný systém stavby?

Stavba je založena na hlubinných pilotech v kombinaci se základovou deskou. Konstrukční systém tvoří železobetonové sloupy a ŽB stropní desky. Obvodové stěny a další konstrukce podzemního podlaží jsou řešeny z vodonepropustného betonu jako tzv. „bílá vana“.

Stavba ihned upoutá svým moderním designem. Jaká je skladba jejího obvodového pláště?

Podklad lehkého obvodového pláště tvoří rastr ze železobetonových sloupů vyplněný cihelným zdivem. K němu je kotvena tepelná izolace na bázi minerální vlny. K podkladu je upevněn kotvami s termoizolační podložkou také systémový hliníkový rošt + svislé nosné T – profily. Dále je ponechána provětrávaná mezera. Finální povrch fasády sestává většinově z cihelných obkladových desek s hladkým glazovaným povrchem v matném bílém provedení, které jsou v určitých částech kombinovány s lamelovými profilovanými cihelnými deskami v barvě šedé – Graphitegrau. To dodává fasádě soudobý architektonický výraz.

Fasádu vhodně doplňují i okna a systémy stínění…

Ano. Sestavy oken tvoří pásy oken z hliníkových profilů v šedém odstínu s trojitým izolačním zasklením a vloženými meziskelními žaluziemi. Ty jsou na fasádách směrem k západu doplněny o předsazené pásové slunolamy.


Jaký je princip vytápění a chlazení objektů?

Zdrojem tepla je výměníková stanice (pára – voda) umístěná v 1. PP. Vytápění prostor je zajištěno prostřednictvím nástěnných deskových těles (seminární učebny) a otopných registrů (kanceláře, zasedací místnosti) a dále pak ohřevem vzduchu ve VZT jednotkách. Chlazení je řešeno přes centrální rozvod chladu. Chladicí jednotky jsou umístěny ve venkovním technologickém prostoru 6. NP. Distribuce probíhá přes VZT jednotky (centrální rozvod vzduchu) a stropní FCU jednotky (lokálně v každé místnosti).

Zastřešení budov tvoří pro Zlín klasické ploché střechy. Jaká je jejich skladba?

Jedná se skutečně o dnes běžné řešení ploché střechy. Na upravený podklad železobetonové desky byly vytvořeny spádové vrstvy z lehčeného perlitbetonu. Na něj byla položena pojistná a parotěsná fólie včetně tepelné izolace na bázi pěnového polystyrenu EPS. Povrch polystyrenu byl oddělen separační geotextilií a na takto připravenou podkladní vrstvu byla aplikována střešní hydroizolační fólie na bázi PVC Fatrafol 810 tl. 1,5 mm. Náročnější pochůzí skladba střechy včetně provedení sadových úprav byla realizována u střechy nad 2. NP, kdy tato střecha bude využívána k relaxaci a odpočinku studentů, popřípadě vyučujících.

Co nabídne studentům a vyučujícím vnitřní dispozice komplexu?

„Především je to komplexní soubor moderních učeben a poslucháren s veškerým potřebným zázemím pro vysokoškolské studenty a vyučující. V prvním nadzemním podlaží je situován vstupní vestibul a informace. Dále jsou zde umístěny velké posluchárny a aula, přičemž největší z poslucháren má kapacitu 250 míst. Ve druhém a třetím NP naleznete seminární učebny, ve 4. – 6. NP pak kanceláře, pracovny, zasedací místnosti a děkanát. První a druhé PP ukrývá podzemní garáže s kapacitou 90 stání a technické zázemí budov,“ uzavírá v závěru našeho setkání manažer projektu, pan Zdeněk Rídl.Zajímavosti stavby

S výsledkem stavby byl spokojen i předseda dozorčí rady společnosti Zlínstav, pan Pavel Moll. Ten při našem setkání vyzdvihl zejména velmi korektní jednání a profesionální přístup architektky Evy Jiřičné, když poznamenal: „Vždy a za každých okolností jí šlo o to, aby práce na stavbě byla do detailu profesionálně odvedena a byly zde použity pouze kvalitní materiály. Jsem přesvědčen o tom, že tomuto přístupu odpovídá i celkový výsledek stavby.“ Na náš dotaz, co považuje za největší zajímavosti stavby, bez otálení dále dodává: „Bezesporu je to železobetonová skořepina tvořící strop auly a skladba jejího střešního pláště. Do střešního pláště je vetknuta konstrukce opláštění kopule z nerezových profilů (stojny + příčníky), na kterých je ukotveno opláštění ze žlutých alucobondových desek. Z důvodů zachování větší plasticity byly desky zmenšeny, čímž se jejich počet násobně zvětšil na konečný počet 1200 ks. Zajímavě řešen je také střešní světlík nad vstupním vestibulem. Ten tvoří předepjatá ocelová konstrukce z nerezových profilů a táhel,“ uzavírá pan Pavel Moll.

Zlínstav – osvědčený dodavatel velkých staveb

Již dříve společnost Zlínstav ve Zlíně zdárně dokončila náročnou rekonstrukci bývalé 21. budovy Baťových závodů, tzv. „Mrakodrapu“ na sídlo Krajského a finančního úřadu ve Zlíně, dále výstavbu Krajského střediska zdravotnické záchranné služby ve Zlíně, projekt multifunkčního objektu Namiro v Olomouci, administrativní areál Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje či rekonstrukci a dostavbu areálu VUT v Brně. V současné době pracovníci společnosti realizují náročnou přestavbu známého Domu umění ve Zlíně na Památník Tomáše Bati.
Úspěšným dokončením stavby Fakulty humanitních studií tak společnost Zlínstav a. s. dále posílila svou pozici osvědčeného dodavatele velkých a náročných staveb po celém území ČR.

Ivo Románek

Architekt: AI – Design, s. r. o., Ing. Arch. Eva Jiřičná
Investor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, kvestor RNDr. Alexander Černý
Generální dodavatel: Zlínstav a. s.

Bartošova 5532, 760 01 Zlín
tel.: 577 770 111, fax: 577 103 927
e-mail: zlinstav@zlinstav.com
www.zlinstav.com