... V letech 2003-4 prošel objekt zásadní rekonstrukcí a od 30. 10. 2004 se stal sídlem Krajského a finančního úřadu ve Zlíně. Úspěšnou rekonstrukci téměř před 20 lety provedla stavební společnost Zlínstav a.s. Té byla svěřena i další rekonstrukce této památky, která ve Zlíně probíhá právě v těchto dnech.

Zajímalo nás, jaké důvody vedly k rozhodnutí o zahájení rekonstrukce a samozřejmě i další informace související s jejím průběhem. V uplynulých dnech jsme proto stavbu navštívili a hovořili jsme zde se zástupcem společnosti Zlínstav a.s., panem Jaroslavem Hrdličkou, který má realizaci náročné rekonstrukce na starosti. V úvodu naší návštěvy jsme se pana Jaroslava Hrdličky zeptali, co je hlavní příčinou a předmětem rekonstrukce. Ten k tomu říká: „Hlavními důvody, které vedly investora k rozhodnutí o zahájení rekonstrukce, byly stavební poruchy na cihelných obkladech a fasádách obvodového pláště budovy. Hrozilo jejich uvolnění a pád z velké výšky, který by mohl způsobit vážná zranění osob pohybujících se v bezprostředním okolí budovy.

Čím práce na rekonstrukci odstartovaly?
Práce na rekonstrukci odstartoval stavební průzkum, na jehož základě byl vypracován projekt rekonstrukce. Průzkum obvodového pláště byl projektantem prováděn ze závěsného koše, jehož technický stav mu však neumožňoval komplexní prohlídku celé fasády ve všech podlažích budovy. Reálný stav fasády tak mohl být zjištěn až podrobným stavebním průzkumem po výstavbě lešení kolem celé budovy, který jsme krátce nato provedli.

Jak tento průzkum probíhal?
Ve skutečnosti jsme museli pohledově i s pomocí kladívka projít celou fasádu pásek po pásku a označit veškerá defektní místa. Tento průzkum ukázal, že v každém poli obvodového pláště po celém obvodu budovy je uvolněno několik cihelných pásků od pokladu, případně je od nosného zdiva odseparovaná i celá vrstva cementové malty, do níž byly pásky dříve osazeny. Je pravděpodobné, že na základě našich zjištění dojde i ke změnám technologického způsobu opravy.

Některé cihelné pásky bylo nutné vyměnit


Objevily se při podrobném průzkumu budovy i další skryté poruchy?
Ano objevily. Tyto poruchy jsme zjistili na nosných konstrukcích po oklepání nesoudržných břízolitových částí fasády a dalších vrstev omítek zejména v horní části objektu. Závady byly způsobeny dlouhodobým zatékáním. Vznikly zde velké trhliny ve zdivu, pod cihelnými pásky se vytvořily dutiny a různé ocelové konstrukce na střeše objektu jsou napadeny korozí.

Dotkne se rekonstrukce i dalších částí obvodového pláště budovy?
Je tomu tak. Na úrovni střechy v 16. podlaží provádíme výměnu všech klempířských prvků po obvodu střechy. S tím souvisí i montáž nového živičného pásu a úprava dalších detailů v prostoru střechy. Revitalizací prochází také střecha ve 2. NP objektu, kde ­realizujeme montáž nové asfaltové vrstvy střechy.

Provádíte ještě nějaké další práce, které nebyly původně plánovány?
Provádíme. S opravou, se kterou se dříve nepočítalo, a nyní ji realizujeme, je statické zajištění ocelové konstrukce pojezdové dráhy na střeše objektu. Provádíme její opravy, statické zajištění a nátěry tak, aby mohla být dále bezpečně využívána.

V čem je podle vašeho názoru tato rekonstrukce výjimečná?
Odborníkům není třeba jistě dlouze vysvětlovat, že se jedná o rekonstrukci památkově chráněné budovy a celá rekonstrukce tak probíhá pod přísným dohledem památkářů. Zcela mimořádný je pak rozsah lešenářských prací, kdy kolem celé budovy bude postaveno téměř 20 000 m2 lešení do výšky 78 m. Celá rekonstrukce pak probíhá za přísných bezpečnostních opatření s tím, že provoz veškerých úřadů sídlících v budově musel být zachován.

Měli na vás památkáři i nějaké speciální požadavky?
Měli. Kupříkladu určitá část fasády je poškozena vlivem ostřelování kulkami z období 2. světové války. Tento úsek nebude podléhat opravám a bude zachován.

Statické zajištění pojezdové dráhy


Co vás na této práci nejvíc baví?
Především to, že dlouholetý příběh této krásné budovy dále pokračuje. Víte kupříkladu, že nosný skelet budovy postavila parta 40 betonářů za pouhých 160 dnů? My na jejich práci dnes navazujeme. Naším cílem je, aby po ukončení rekonstrukce byla fasáda opět bezpečná a budova vykazovala krásný původní vzhled, jako v době svého vzniku,“ uzavírá naše setkání na rekonstrukci Baťova mrakodrapu ve Zlíně vedoucí provozu pan Jaroslav Hrdlička.

 

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí
Ivo Románek