Dalším přínosem stavby je posílení bezpečnosti železničního provozu instalací moderního zabezpečovacího zařízení a zvýšení komfortu pro cestující veřejnost v podobě bezbariérových přístupů nebo informačních systémů.  Celkově bylo stavbou dosaženo vyšších technických parametrů trati v souladu s požadavky na transevropskou železniční síť (TEN-T). Rozhodujícím přínosem je splnění evropské přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC a ložné míry UIC – GC.

Investorem stavby „Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb“, která je součástí souboru 9 samostatných staveb západní části III. tranzitního železničního koridoru, je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Optimalizovaný téměř 40 kilometrů dlouhý úsek zasahuje do dvou krajů, začíná v Plzeňském kraji a za železniční stanicí Chodová Planá pokračuje územím Karlovarského kraje. Do stanice Lipová u Chebu je trať jednokolejná, mezistaniční úsek dále do Chebu je dvoukolejný. V úseku je 6 železničních stanic (Chodová Planá, Mariánské Lázně, Valy u Mariánských Lázní, Lázně Kynžvart, Dolní Žandov, Lipová u Chebu), a 2 zastávky (Stebnice, Všeboř). V rámci stavby vznikla nová zastávka Salajna. Ve všech stanicích a zastávkách vyrostla nová nástupiště s výškou nástupištní hrany 550 mm nad temenem kolejnice pro snadnější nástup a výstup a upraveny jsou také ostatní prostory pro cestující veřejnost.

„Hlavní náplní stavby byly především úpravy zemního tělesa a kolejové úpravy včetně směrových posunů za účelem zvýšení rychlosti a bezpečnosti železničního provozu“, uvedl při dnešní slavnostní příležitosti Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením SŽDC, a doplnil: „Oproti původním traťovým rychlostem v rozmezí 70 – 100 vzrostla v daném úseku traťová rychlost pro klasické soupravy až na 120 a pro soupravy s naklápěcí technikou až na 150 kilometrů za hodinu. Rozsáhlé úpravy a rekonstrukce byly provedeny na mostních objektech, vybavením nejmodernějším zabezpečovacím zařízením byla zvýšena bezpečnost silničního provozu na 12 železničních přejezdech.“

Podél celé trati jsou položeny nové kabely, které propojily systém zabezpečení jízd vlaků a řízení provozu. Provoz na trati z Plzně do Chebu je dálkově ovládán z Plzně, výhledově bude řízen z Prahy. Výstavba sdělovacího zařízení zahrnovala mimo jiné instalaci elektrické požární signalizace v jednotlivých stanicích, elektrickou zabezpečovací signalizaci, kamerový systém, rozhlasové zařízení apod. Součástí stavby byla také realizace protihlukových opatření, konkrétně instalace 9,5 kilometru protihlukových stěn chránících obyvatele před nadlimitním hlukem z železničního provozu. Stavba nezahrnovala železniční stanice Planá u Mariánských Lázní a Cheb, které byly upraveny v rámci předchozích samostatných akcí.

V železniční stanici Mariánské Lázně vzhledem k významu tohoto lázeňského města proběhly poměrně rozsáhlé úpravy. Bylo rekonstruováno ostrovní nástupiště a nástupiště u výpravní budovy. Přístup na nástupiště umožňuje rekonstruovaný podchod, který je zároveň vybaven dvěma novými výtahy. Na výjezdu ve směru na Cheb byla vybudována nová technologická budova. Pozornost ještě zaslouží rekonstrukce železničního mostu o rozpětí 36 metrů přes Jesenickou přehradu. Volná výška pod mostem se výměnou nosné konstrukce zvětšila na 4,7 metru nad maximální hladinou a přehrada tak neztratila parametry pro pořádání mezinárodních závodů plachetnic.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost SUDOP Praha, a.s., zhotovitelem se na základě výběrového řízení stalo „Sdružení Planá SSV“, sestávající se ze třech stavebních firem: EUROVIA CS a.s., Skanska DS, a.s., a Viamont DSP, a.s.

Stavba je v rámci Operačního programu Doprava financovaná z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z Fondu soudržnosti EU. Míra spolufinancování EU může maximálně dosahovat 73,08% ze způsobilých nákladů stavby. V maximální míře může tedy příspěvek činit 2 858 355 874 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.