Nabízí také software pro oceňování staveb a cenové expertizy. Jednatelem a ředitelem společnosti je Ing. František Benč, Ph.D., který k 1. 5. 2015 opustil veškeré statutární funkce v orgánech skupiny VALBEK-EU, a. s.  a nadále bude činný pouze ve společnosti IBR Consulting, s.r.o. Zajímalo nás, proč došlo k tomuto zásadnímu kroku, co si jej vyžádalo a položili mu několik otázek ohledně tohoto rozhodnutí i dalšího směřování společnosti IBR Consulting, s.r.o. obecně.

Pane inženýre, jak je možné, že jste po tolika letech odešel z mateřské firmy VALBEK-EU, a. s. a vydal se jiným směrem?

Ve společnosti IBR Consulting se podílím od jejího vzniku v roce 2007 na činnosti skupiny cenových expertíz. Dynamický rozvoj těchto aktivit v IBR Consulting i rozšiřování skupiny VALBEK-EU, a tím větší nároky na finanční řízení, vedly k nutnosti věnovat se plně pouze jedné z těchto činností. Rozhodnutí pro IBR Consulting bylo spojeno i se zakoupením divize ASPE od společnosti VALBEK, spol. s r. o., u jejíhož zrodu jsem stál. Spojení konzultačních služeb a podpory systému Aspe přináší nové možnosti pro nabídku služeb jak investorům, tak i stavebním firmám.

Jaká je současná struktura společnosti IBR Consulting, s. r. o. a kdo jsou její hlavní partneři?

Společnost se dělí na dvě divize. První z nich se nazývá Technická asistence a obsahuje skupiny Cenové expertizy, Contract management, Inženýring a Technický dozor staveb. Druhou divizí je pak divize ASPE. Od ledna bylo přesunuto sídlo společnosti z Liberce do Prahy, blíž k našim hlavním zákazníkům, kterými jsou všechny organizace v resortu dopravy, Hlavní město Praha, Dopravní podnik města Prahy a velké stavební společnosti. Svou činnost však vyvíjíme na území celé České a Slovenské republiky.

Možná by bylo dobré, abyste nám teď objasnil činnosti jednotlivých skupin divize Technické asistence. Čemu se tedy věnuje skupina Cenových expertíz?

Skupina Cenových expertiz se věnuje expertní a znalecké činnosti při přípravě i realizaci staveb a kalkulaci investorské ceny ve všech stupních přípravy projektů. Poskytujeme konzultační služby ve všech stupních přípravy a realizace projektů staveb dopravní infrastruktury od Technické studie, dokumentace DUR, DSP, ZDS, až po vlastní realizaci projektu. Tvoříme také oceňovací podklady a metodické pokyny pro stanovení investorské ceny staveb ve všech fázích přípravy.

V čem spočívá práce Inženýringu staveb?

Především v komplexních službách v investorsko-inženýrské oblasti, čili v legislativní přípravě a povolení pro všechny druhy staveb. Naše činnost zde probíhá takřka ve všech stavebních oborech, ať již se jedná o pozemní stavitelství, silniční stavitelství, mosty, tunely, železniční, vodohospodářské, plynárenské, energetické nebo telekomunikační stavby. Součástí naší práce je předprojektová příprava, zjišťovací řízení, územní řízení, stavební řízení, změny stavby před jejím dokončením, kolaudační souhlas i majetkoprávní činnost.

Co znamená Contract Management?

V podstatě to, jak efektivně řídit stavbu. Je to komplexní činnost zajišťující co nejefektivnější průběh administrace stavebního projektu z pohledu vztahu objednatel-zhotovitel a zahrnuje řízení veškerých nároků plynoucích z realizace projektu za účelem dosažení cílů projektu. Téměř každá realizace stavby se liší od dispozic zadávacího projektu v rozpočtech i harmonogramech. Aby tyto odchylky byly uznatelné a nárokovatelné, musí být v souladu s národní legislativou i s uzavřenými smluvními dohodami. Toto lze zajistit pouze aktivním řízením administrace projektu, neboli Contract managementem. Zajímavou referencí by zde mohla být práce na modernizaci dálnice D1, úsek 09, kde se jednalo o kompletní zpracování a řízení změn během výstavby a řízení a zpracování finančních a časových nároků zhotovitele dle uzavřeného souhrnu smluvních dohod.

A co dozory staveb?

V letošním roce jsme získali několik významných zakázek a věříme, že do realizace půjdou další stavby, proto stále posilujeme náš tým dozorů. Nejen to, snažíme se hlavně rozšířit tyto služby o již zmiňovaný Contract management, který dotáhne změny během výstavby do zasmluvnění, a datovou podporu, tedy kompletní správu elektronických dat a tvorbu reportů o průběhu stavby.

Druhou Vaší divizí je Aspe. Co byste řekl o činnosti této divize?

Divize Aspe je zaměřena na vývoj software pro řízení stavebně investičních projektů, pokrývající všechny činnosti od přípravy přes výběrové řízení až po detailní sledování realizace. Je to softwarový nástroj pro investory, projektanty a dodavatele staveb, který je dnes již nutností pro efektivní řízení stavebních projektů. V letošním roce dosáhla divize Aspe na několik významných milníků z pohledu vývoje systému Aspe®. Rozhodnutí o orientaci na vývoj webového řešení a manažerského portálu v předchozím období se dnes jeví jako velmi dobrá volba. Stále se nám daří udržovat vysokou kvalitu a tempo, s jakým se řešení Aspe® rozvíjí. V součtu je to několik nových modulů v rámci webového klienta a spousta nových reportů v Manažerském informačním portálu (dále jen MIP). U zákazníků jsme se setkali s velkým zájmem a důvěrou v to, co pro ně děláme. I v následujícím období proto chceme investovat do inovací a zvýšení péče o naše klienty. Rok 2015 je především o přizpůsobení uživatelského rozhraní s vizí zlepšení ergonomie ovládání systému Aspe®. Změny probíhají skrz celým portfoliem produktů, webovým řešením, MIP a především ve standardním desktopovém řešení. Inovační prvky ulehčují zásadním způsobem práci uživatelům, mezi něž patří oblíbené tiskové sestavy s možností vlastního označení, rozšíření nástrojové lišty o funkce, minimalizace počtu úkonů pro jednotlivé funkce atd. Mimo tyto zásadní změny orientace na uživatele probíhá také intenzivní vývoj postavený na platformě mobilních zařízení. Už dnes však mohou uživatelé MIP získat reporty a pracovat s nimi v mobilních dotykových zařízeních. Rok 2015 je klíčový z pohledu dalšího, nově vznikajícího systému pro správu a oběh dokumentů. Naše DMS bude umožňovat efektivní řízení, sdílení firemních dokumentů a souvisejících informací. Pro příští rok připravujeme nový modul Technologický model, který bude přímo orientovaný pro potřeby stavebních firem z hlediska plánování a sledování nákladů v průběhu realizace stavební zakázky.

Jak jste byl spokojen s loňským rokem a kam se bude společnost ubírat dále?

Určitě si na loňský rok nemůžeme stěžovat, protože se nám dařilo růst ve všech činnostech, které IBR Consulting zahrnuje. Důležitým faktorem bylo zakoupení divize ASPE, čímž jsme zdvojnásobili svůj obrat a s padesáti zaměstnanci se stáváme jednou z největších konzultačních společností v oboru silničního stavitelství, železničních a dopravních staveb. Co se týče dalšího rozvoje firmy, tak již nyní pozorujeme obrovský nárůst zájmu ve skupině Cenových expertiz. V posledních letech se stavělo za ceny, které byly hodně nízké a investor neměl nástroje k tomu, aby mohl říct, že tyto ceny jsou již dumpingové. Zakázky vyhrával ten nejlacinější, a to nebylo vždy tím nejlepším řešením. Teď se investoři snaží bránit takovýmto nabídkám lepší přípravou projektu a ověřením ceny již před vypsáním zakázky. Ze strany investora tak vzniká daleko větší zájem o to, aby ocenění všech položek bylo co nejkvalitnější. Další oblastí, která nabývá na významu, je Contract management, což je činnost při změnách během výstavby. Touto činností pomáháme sladit požadavky dodavatelských firem při změnách během výstavby se smluvními dohodami tak, aby bylo možné říct, že některé změny byly nepředvídatelné a nezbytné. Jen v takovém případě se je totiž podaří zasmluvnit a investor je uzná. Samozřejmě chceme také využít synergie jednotlivých činností mezi sebou, což by nám mělo umožnit další růst. Určitě počítáme také s posílením ve skupině dozoru staveb, protože kvalitní dozor stavby je alfou a omegou v jejím průběhu. Společně s Contract managementem dokáže zabránit případným soudním sporům.

Jaký máte pohled na letošní vývoj v oblasti dopravních staveb?

Myslím si, že se situace v tomto rezortu začíná zlepšovat a cítíme snahu o konstruktivní přístup, jak zlepšit přípravu staveb. Již tři roky se věnujeme vývoji programu EstiCon na stanovení investičních i celoživotních nákladů a jsme rádi, že se připravuje vypsání zakázek metodou Design-Build i PPP, které vyžadují vyhodnocení celkových celoživotních nákladů. Jsme přesvědčeni, že jsme připraveni nabídnout investorům při přípravě těchto zakázek komplexní pomoc.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač

IBR Consulting s.r.o.
Sokolovská 352/215 , 190 00 Praha 9 - Vysočany
e-mail: info@ibrconsulting.cz , www.ibrconsulting.cz