Základním předpokladem úspěšného řízení podle metody BIM je stanovit, jak bude projekt organizován, jaké dokumenty budou ukládány v digitální podobě a definovat přenosové formáty. Pro předávání 3D modelu je standardem formát IFC, pro přenos všech navazujících informací byla vydána nová verze přenosového formátu XC4B, která zajistí společné předání IFC souboru a rozpočtů, harmonogramů a ostatních dokumentů.

Definování požadavků na projekt
Základním dokumentem pro definování požadavků ­zadavatele na výměnu informací je EIR (­Exchange Information Requirements). Tento dokument definuje datový formát modelů a úrovně detailu (tzv. LOI / LOD – Level of Information / Development), který má projekt v daném stupni obsahovat. Datový standard staveb (DSS) přesně specifikuje, ­které prvky je možné v modelu použít a jaké mají obsahovat negrafické informace. EIR je jedním ze základních pilířů tzv. realizačního plánu BIM neboli BIM Execution Plan (BEP). Jedná se o základní nástroj pro zavedení a dodržování metody BIM při realizaci konkrétní stavby, který mimo jiné definuje jednotlivé role účastníků a jejich odpovědnosti za jednotlivé vkládané a dokumenty.

Zřízení společného datového prostředí (CDE)
Od prvních stupňů tvorby projektové dokumentace je vhodné využívat jednotné společné datové prostředí pro komunikaci investora a projektanta. Do tohoto úložiště jsou vkládány veškeré podklady a dokumenty připravené k projednávání, ­připomínkování a schvalování. 3D modely jsou přenášeny ve formátu IFC, který je dnes podporován velkým množstvím prohlížeček. K těmto výstupům jsou všemi určenými uživateli vkládány připomínky, které jsou zde projednávány a výsledné požadavky jsou zasílány projektantovi k zapracování zpět do jeho výrobního prostředí za využití formátu BCF (BIM Collaboration Format). Připomínkové řízení a schvalování se využívá nejen ve fázích přípravy projektové dokumentace, ale i při samotné realizaci, kdy dochází např. ke schvalování změn během výstavby či zjišťovacích protokolů. Pro tuto komunikaci je možné využít otevřený formát XC4B v kombinaci s rozhraním API. Samozřejmostí je také definování uživatelských rolí, práv a povinností všech založených uživatelů, kteří mohou vkládat, prohlížet, ale také elektronicky schvalovat a podepisovat.
Ve fázi vypsání soutěže a následně během realizace stavby je pro potřebu výměny dat mezi účastníky výstavby vhodnou platformou otevřený datový formát XC4B. Vychází z rozšířeného
a obecně používaného formátu XC4. Ze svého předchůdce přebral struktury pro přenos rozpočtu, nabídky, harmonogramu, změn během výstavby, čerpání (zjišťovací protokoly) a fakturace. Tyto struktury byly upraveny o prvky pro členění stavby podle 3D modelu, odpovídajícím potřebám BIM – konstrukční prvky a elementy. Ty obsahují vazbu na objekty v 3D modelu, který je součástí formátu a přenáší se současně s cenovými a časovými údaji. Formát přenášeného 3D modelu by měl být IFC. XC4B umožňuje přenos i dalších dokumentů ke shora uvedeným údajům – protokoly, vyjádření atd. Tím formát podporuje integritu informací o projektu ve smyslu CDE.


Formát XC4B podporuje všechny přenosy mezi všemi účastníky výstavby během přípravy i realizace. V rámci předání projektu pro výběr zhotovitele projektant nahraje do prostředí CDE, zřízeného pro projekt, 3D model se soupisem prací navázaným na prvky 3D modelu včetně příslušných dokumentů. Tato data zašle/resp. nasdílí investor zhotovitelům jako podklad pro vytvoření nabídky. Zhotovitelé zasílají do CDE nebo do privátního prostředí investora oceněný soupis prací a harmonogram, na základě kterého investor vybere vítězného dodavatele. V průběhu výstavby zhotovitel zasílá do CDE faktury, soupisy provedených prací, a v neposlední řadě probíhá přenos změn během výstavby v modelu i v soupisu prací včetně příslušných dokumentů.
V rámci definování požadavků na projekt je nutné popsat i způsob komunikace všech účastníků výstavby, nejčastěji jako součást smluvních podmínek. V již zmiňovaném dokumentu BEP je potom blíže specifikována adresářová struktura a typy vkládaných dokumentů. Společné datové prostředí by mělo být jedinou platformou pro veškerou komunikaci. Tím je zajištěno, že všichni pracují s poslední verzí dokumentu. Propojením 3D modelu, rozpočtu, harmonogramu a ostatních dokumentů se zvyšuje přehled o průběhu realizace.

IBR Consulting, s.r.o.
www.ibrconsulting.cz