V rámci rozvoje těchto ceníků by určitě měla být připravenost na zavádění metody BIM, tedy oceňování 3D modelů, a to nejen pro stanovení stavebních nákladů, ale i nákladů na provoz a údržbu, které by měly být při přípravě zohledněny.

Cenové databáze dopravních staveb – CDDS
Ceníky jsou určeny pro ocenění ve všech stupních přípravy, tedy pro záměr projektu, dokumentaci k územnímu rozhodnutí i stavebnímu povolení a samozřejmě i pro zadávací dokumentaci, kdy je nutné co nejpřesněji určit předpokládanou hodnotu vypisované zakázky. Tyto ceníky jsou souhrnně označovány jako cenové databáze dopravních staveb (CDDS), a obsahují tyto oceňovací podklady:
-    Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP),
-    Sborník pro oceňování staveb pozemních ­komunikací ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení (SPK DÚR DSP),
-    Cenové normativy staveb pozemních komunikací ve stupni studie (SPK CN),
-    Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (ŽS DÚR),
-    Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie (SPOŽES),
-    Cenové normativy staveb cyklistických stezek (CYKLO CN).

Veškeré informace k těmto ­ceníkům jsou na stránkách
www.cdds.cz (viz obr. 1). V části Helpdesk je také možné zapsat požadavky nebo náměty pro zapracování. Jednotlivé ceníky jsou ke stažení buď ve formátu XML, PDF, nebo v otevřené formě MS Office. Soubory XML jsou vytvořeny podle datového předpisu, který umožňuje načtení do počítačových aplikací. Na těchto stránkách je možné najít také jak veškeré aktuality o připravovaných úpravách v rámci aktualizace, tak i pozvánky na semináře a webináře, kde jsou představovány schválené ceníky pro daný rok.

Možnost ovlivnit celoživotní náklady


Způsob stanovení cen
Historicky byly ceny stanoveny pouze na základě statistiky z vítězných nabídek a následně násobeny ročními indexy přebíranými od Českého statistického úřadu (ČSÚ). V současné době je prováděno ověření těchto cen podrobnou kalkulací u všech položek OTSKP. Velká pozornost je věnována snaze správně promítnout do roční aktualizace růst cen materiálů, energií i práce. Dalším významným prvkem je požadavek na provázání oceňovacích podkladů pro všechny stupně přípravy tak, aby při zachování předpokládaného technického řešení od záměru projektu až po stanovení předpokládané hodnoty zakázky zůstala tato cena stavby v rozmezí ± 15 %. Pro splnění tohoto požadavku byly nejprve sestaveny vzorové rozpočty pro ocenění všech typů objektů. Z těchto rozpočtů byla statisticky stanovena ukazatelová cena konkrétního typu objektu, například na metr čtvereční nosné konstrukce mostu, využívaná ve stupni DÚR. Obdobně byly využity ukazatelové ceny objektů při stanovení cenových normativů na km dané komunikace.

Využití při zavádění metody BIM
Pokud by byla stavba připravována od začátku metodou BIM, je k dispozici 3D model, který poskytuje velké množství informací využitelných i pro ocenění. Zejména důležitý je stupeň DÚR, kdy je ještě poměrně vysoká šance upravit navrhované řešení tak, abychom dosáhli maximální hodnoty při minimálních nákladech na výstavbu, provoz a údržbu. V pozdějších stupních je možnost provádění změn, a tím zlepšovat řešení, mnohem komplikovanější, což znázorňuje i křivka na obr. 2. Současné ceníky pro DÚR ale obsahují pouze ukazatelové ceny pro celé objekty. Jak již bylo uvedeno, například u mostů dochází k ocenění pouze na základě plochy nosné konstrukce. Proto by bylo vhodné definovat hlavní elementy včetně atributů, které umožní vytěžit z modelu maximum informací pro co nejpřesnější ocenění. U těchto elementů by měla být stanovena nejen jejich cena pořízení, ale také náklady spojené s výměnou, provozem a údržbou.