Umístění stavby
Stavba se nachází v železniční stanici Kuřim, na dvoukolejné elektrizované celostátní trati Odb. Brno-Židenice – Havlíčkův Brod v obvodu žst. Kuřim v km cca 17,960 – 19,450. Stavba leží na trati TEN-T. Původně předpokládaný rozsah stavby zahrnoval kromě žst. Kuřim i mezistaniční úsek Kuřim – Tišnov. Z důvodů vysokých nákladů na realizaci stavby byl rozsah stavby redukován pouze na žst. Kuřim. Název stavby přitom zůstal zachován.

Účel a cíl stavby
Účelem stavby bylo provést takové stavební a technologické činnosti a vybudovat taková zařízení, která by zajistila modernizaci předmětné železniční stanice s cílem zvýšení rychlosti a kvality jízdní dráhy.
Cílem stavby bylo zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 100  km/h na 120  km/h, zlepšení jízdního komfortu pro cestující, zajištění vyšší bezpečnosti železničního provozu, zajištění třídy zatížitelnosti D4 a dosažení průjezdného profilu UIC Z-GC.
Rekonstrukcí této stanice došlo ke zlepšení parametrů trati zejména u průjezdných kolejí. Nedošlo k rozšíření stavby mimo stávající rozsah dopravní infrastruktury.

Náplň stavby
Náplní stavby byla kompletní rekonstrukce stanice, která zahrnovala především:
-  vybudování nového železničního svršku a spodku u hlavních a předjízdných kolejí s návazností na další koleje ve stanici,
-  vybudování dvou nových ostrovních nástupišť se čtyřmi hranami v normové výšce 550  mm nad temenem kolejnice,
-  zastřešení ostrovních nástupišť (přičemž bylo nutné respektovat již vybudované výtahy a prodloužený průchod pod tratí),
-  vybudování zpevněných ploch kolem výpravní budovy a v prostoru VNVK (veřejné nakládkové a vykládkové koleje),
-  zřízení nového SZZ (staničního zabezpečovacího zařízení),
-  rekonstrukce trakčního vedení,
-  rekonstrukce staničního sdělovacího zařízení,
-  stavební úpravy ve stávající výpravní a technologické budově,
-  vybudování kabelovodu pro potřeby sdělovacích, zabezpečovacích a silnoproudých rozvodů,
-  sanace stávajících a nově budovaných umělých staveb,
-  realizace PHS (protihlukových stěn) a IPO (individuálních protihlukových opatření).

Zastřešení ostrovních nástupišť – po realizaci

Vazba na realizované stavby
Předmětná stavba navazovala na již realizovanou rekonstrukci koleje č. 2 v úseku Brno Královo Pole – Kuřim. Místo navázání obou staveb bylo v prostoru dvojité kolejové spojky brněnského zhlaví.
Další koordinaci bylo třeba provést s připravovanou stavbou GSM-R H. Brod – Kolín, kde bylo nutné koordinovat vedení kabelových tras sdělovacího zařízení.
V obvodu žst. Kuřim bylo v minulosti realizováno několik protihlukových stěn, na které navazovaly nové v rámci této stavby. Některé byly navržené s totožnou betonovou úpravou jako již realizované. Další, především v prostoru nástupišť, byly navrženy s pohledovou úpravou směrem ke koleji. A konečně v místě mostních objektů byly PHS realizovány prosklené.  
Město Kuřim již dříve realizovalo propojení severní a jižní části města prostřednictvím prodloužení drážního podchodu, situovaného před výpravní budovou, do prostoru za kolejištěm s výstupem na ­ulici ­Dr. Vališe. Toto prodloužení bylo nutné při realizaci respektovat a uzavření podchodu bylo možné provést pouze na nezbytně nutnou dobu.
Poslední realizované stavby, které bylo nutné zachovat, byly výstupy z podchodu jednak do prostoru před výpravní budovou (majitel ČD, a. s.), a jednak na ostrovní nástupiště (majitel SŽDC, s. o.).

Přínosy stavby
Město Kuřim, jako významný přestupní terminál pro IDS (integrovaný dopravní systém), získalo realizací předmětné stavby reprezentativní a moderní vzhled železniční stanice, který zaručuje kvalitní, komfortní a rychlou přepravu cestujících.

SUDOP BRNO, spol. s r. o.
Kounicova 26, 611 36  Brno
tel.: 972 625 804
fax: 541 211 310
e-mail: sudop@ sudop-brno.cz
www.sudop-brno.cz