Na projekční přípravě stavby, jejímž investorem je Správa železnic, státní organizace, se podílelo sdružení firem SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SAGASTA, s.r.o. Vybraným zhotovitelem stavby je společnost s názvem KÉNIG sdružující firmy OHLA ŽS, a.s.; Subterra a.s.; Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. a TRAMO RAIL. Stavba bude probíhat v období 11/2023–12/2025.

ROZSAH STAVBY
Předmětem rekonstrukce je přibližně 15km úsek elektrifikované dvoukolejné trati č. 324 Brno – Kutná Hora zařazené do sítě TEN-T. Konkrétně jde o traťový úsek 2031 Brno-Židenice (mimo) – Havlíčkův Brod (m) (vč. st. Tunel) v rozsahu mezi stanicí Brno-Maloměřice a Kuřim.
V roce 2015 proběhla v mezistaničních úsecích rekonstrukce traťové koleje č. 2. Tato zahrnula kromě rekonstrukce dané koleje také kompletní sanaci tunelů v úseku Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole a to tunelů Obřanského, Cacovického, Husovického a Královopolského. Také byly sanovány vybrané mostní objekty v obou kolejích a dále byla provedena kompletní rekonstrukce zast. Brno-Řečkovice a zast. Česká. Provedené práce byly pro stavbu „Rekonstrukce žst. Brno-Královo Pole“ brány jako výchozí stav a nebude do objektů dále zasahováno.
Náplní předmětné stavby je rekonstrukce koleje č. 1 a v  žst. Brno-Královo Pole její kompletní rekonstrukce, neboť stanice je těžko dostupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  Na nástupiště není zajištěn bezbariérový přístup a nejsou zřízeny vodící linie. Modernizaci potřebuje také zabezpečovací a sdělovací zařízení, vč. silnoproudých rozvodů. Je třeba také provést sanaci mostních objektů, které neprošly rekonstrukcí v roce 2015.
Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zlepšení jízdního komfortu a zkrácení jízdních dob vlaků, modernizace zabezpečovacího zařízení, moderní orientační a informační systém ve stanicích a zastávkách a především komplexní rekonstrukce železniční stanice Brno-Královo Pole, tedy zcela nová výpravní budova, nová nástupiště se zastřešením a bezbariérovým přístupem. Rychlost vlaků se po dokončení stavby zvýší až na 120 km/h.
Stavba začíná za žst. Brno-Maloměřice směrem na Brno-Královo Pole. Protože tunely a jedna z traťových kolejí byly rekon­struovány v roce 2015, proběhne zde jen směrové a výškové vyrovnání na stávající stav za účelem zvýšení traťové rychlosti.
Za žst. Brno-Maloměřice se bude rekonstruovat železniční most vlečkové koleje do cementárny a především dvouklenbový most před Obřanským tunelem, překračující obřanskou tramvajovou smyčku, řeku Svitavu a Mlýnské nábřeží. Budou opraveny také dosud nezrekonstruované mosty přes místní komunikace až do stanice Brno-Královo pole. Od obytných zón na Hlaváčově ulici bude trať oddělena protihlukovou stěnou.
V oblasti městské části Brno-Lesná dojde k rekonstrukci nástupiště u koleje č. 1 na zast. Brno Lesná. Nové nástupiště bude stejné jako stávající, tedy výška 550 mm nad temenem kolejnice a délka 170 m. Stávající přístup k nástupišti bude zachován beze změn. V místě, kde trať prochází blízko obytných domů v Divišově čtvrti, bude stát protihluková stěna.

Pohled na technologickou část budovy a interiér před rekonstrukcí


Zásadní rekonstrukcí projde žst. Brno-Královo Pole. Ve stanici budou všechny stávající koleje nahrazeny novými s uložením na betonových pražcích s pružným upevněním, které snižuje hlučnost. Kolej č. 10 bude zkrácena z důvodu prodloužení podchodu a ­naopak kolej č. 5 bude prodloužena směrem na Kuřim na požadovanou minimální délku 740 m. Nové kolejiště stanice bude zabezpečeno novým elektronickým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, které naváže na stejně moderní zabezpečení traťových úseků do Maloměřic a Kuřimi.
Nejviditelnější a pro cestující nejdůležitější součástí rekonstrukce bude zcela nová výpravní budova. Ta tvoří výrazný bod uprostřed komunikačního uzlu, kam směřuje jak železniční doprava, tak i MHD a příměstské autobusy. Stávající výpravní budova v současné době nevyhovuje potřebám cestujících a je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Budova vykazuje destrukce obvodového zdiva a propadání podlahy v celé ploše haly pro cestující. Od kolaudace v roce 1954 neprošla budova žádnou větší rekonstrukcí. Na budově byly prováděny pouze nezbytné provozní opravy.
Nová budova bude půdorysně o něco menší a to s ohledem na plánovanou kapacitu pohybu cestujících. Objekt bude mít nepravidelný půdorysný tvar. Z větší části bude dvoupodlažní, přičemž díky terénním rozdílům bude přirozeně navazovat patrem na nástupiště a přízemím na přednádražní prostor. Hlavní těleso budovy bude zastřešené organicko-geometrickou konstrukcí a převážná část obvodových stěn bude prosklená. Interiér budovy bude rozdělen na dvě části – veřejnou pro cestující a provozně-technologickou. Přízemí nádražní haly bude sloužit pro prodej jízdenek, komerční prostory a čekací zóny. Ty budou i v patře, které navazuje na první nástupiště. Podlaží budou propojena schodištěm, výtahem a dvěma eskalátory. Boční vstup do budovy bude krytý před deštěm skleněnou stříškou a v místě vstupu do přilehlého podchodu bude navazovat železobetonová konstrukce zastřešení se zelenou střechou.
Stanice Brno-Královo Pole bude vybavena novým informačním zařízením pro cestující. Ve výpravní budově bude instalovaná odjezdová tabule, příjezdová tabule a informační panel a v čekárně v 2. podlaží odjezdový monitor. Nebude chybět ani bezpečnostní kamerový systém, monitorující nádražní halu ve výpravní budově, perimetr výpravní budovy, parkoviště, konce nástupišť, schodiště, rampu na nástupiště, rampu z podchodu a podchod včetně výtahů. V prostorách technologické části výpravní budovy vznikne nová trafostanice pro napájení zabezpečovacího zařízení a veškerých ostatních odběrů stanice. Všechna energetická zařízení budou dálkově řízena z elektrodispečinku si­tuovaného v Brně Maloměřicích.
Na královopolském nádraží dnes cestujícím slouží dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště u výpravní budovy. Jeho nová podoba bude téměř stejná, přibude jen zábradlí pro větší bezpečnost nevidomých. Dvě ostrovní nástupiště budou prodloužena na 300 metrů směrem ke Kuřimi, aby zde mohly zastavovat i delší soupravy, a nástupní hrana bude zvýšena na standardních 550 mm nad temenem kolejnice. Převážná část ostrovních nástupišť bude zastřešená, přičemž vnější nástupiště bude zastřešeno jen v části u výpravní budovy formou přesahující střechy výpravní budovy. Ostrovní nástupiště budou přístupná z rekonstruovaného podchodu, který bude situován nově mimo výpravní budovu. Vstup do podchodu bude z přednádražního prostoru v těsné blízkosti výpravní budovy. Mimo schodišť bude k dispozici i bezbariérový přístup pomocí výtahů. Stěny podchodu budou z pohledového betonu s ochranným nátěrem antigraffity, ale některé stěny jsou určeny pro malbu street art. Podchod bude na žádost Magistrátu města Brna prodloužen oproti stávajícímu stavu až za kolejiště, neboť záměrem Magistrátu je vybudovat v místě vyústění podchodu novou lávku přes říčku Ponávka. Prodloužení podchodu bude tedy zprovozněno až poté, co Magistrát města Brna vybuduje zmiňovanou lávku, aby byl zajištěn plynulý a bezpečný pohyb občanů do oblasti ulice Myslínova.

Pohled na technologickou část budovy a interiér před rekonstrukcí


Silniční nadjezd nad kuřimským zhlavím železniční stanice Brno-Královo Pole bude z důvodů rozšíření kolejiště kompletně vybourán a nahrazen novým většího rozpětí, s ocelobetonovou spřaženou konstrukcí uloženou na železobetonových opěrách.
Sanovány budou také mosty v městské části Brno-Řečkovice a to přes ulice Podhájí a Jandáskova. Na úseku do Kuřimi přibudou technologické domky u zastávek Řečkovice a Česká a sídliště kolem Náměstí Vojtěšky Matyáškové bude chráněno protihlukovou stěnou.
Také v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim proběhne rekonstrukce železničního svršku a spodku. Na druhé koleji, rekonstruované v roce 2015, budou provedeny jen dílčí úpravy v souvislosti s opravou mostů, a na první koleji směrové a výškové vyrovnání na stávající stav, aby zde mohly vlaky jezdit rychlostí 110 až 120 km/h.
Rekonstruovaný úsek končí úpravou železničního svršku před kolejovým rozvětvením železniční stanice Kuřim.

ZÁVĚR
Rekonstrukce železniční stanice Brno-Královo Pole a přilehlých traťových úseků přinese především zrychlení dopravy mezi stanicemi Brno-Maloměřice a Kuřim, snazší pohyb cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace v železniční stanici Brno-Královo Pole a efektivnější napojení královopolského uzlu na městskou hromadnou dopravu a regionální autobusové spoje.