Toto je případ i stávajícího, vysoce frekventovaného přejezdu v lokalitě železniční zastávky Blansko.

Hlavním cílem stavby s názvem „Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko“, která započala na jaře tohoto roku, je odstranění stávajícího úrovňového železničního přejezdu, který bude nahrazen aktuálně budovaným mimoúrovňovým křížením v rámci samostatné stavby „III/379 37 Blansko, přemostění“. Pro zajištění pohybu pěších osob probíhá v místě stávajícího přejezdu aktuálně budování nového podchodu pro pěší včetně bezbariérového přístupu pomocí dvojice výtahů s průchozí kabinou.
Podchod bude délky přibližně 40,0 m a průchozí šířky 4,0 m (včetně výstupních schodišťových částí). Díky tomu bude zajištěna dostatečná kapacita nejenom pro přístup na jednotlivá nástupiště železniční zastávky, ale také pro plynulý přechod obyvatel města Blanska pod železniční tratí. Podchod bude osvětlen pomocí stropních LED světel. Celý prostor podchodu včetně prostorů okolo podchodu bude navíc monitorován kamerovým systémem napojeným na místní policii. Obyvatelé města se tedy nemusí bát tento podchod a jeho přilehlé prostory využívat i v pozdních večerních hodinách.
V současnosti je na stávajícím přejezdu provoz silniční dopravy sveden do jednoho jízdního pruhu řízeného světelnou signalizací synchronní s železničním světelným zabezpečením. Díky tomu se nestane situace, že by byla na jednom ze semaforů zelená, když jsou závory dole. Toto omezení bylo nutné navrhnout z důvodu výstavby nového podchodu a především jeho pažení. Toto pažení je beraněno v těsné blízkosti přejezdové komunikace. Dále došlo k provedení nových protlaků vodovodů a kanalizací pod železniční tratí a taktéž k vymístění a přeložení většiny kabelových vedení a tras. Také již došlo k demolici stávající výpravní budovy na ulici Rožmitálova, která byla v posledních letech využívána spíše jen sporadicky. Na jejím místě vznikne nové parkoviště, které bude mít 20 automobilových stání (z toho dvě místa pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené). Naproti přes železnici na ulici Komenského vznikne pak dalších 28 kolmých automobilových stání (z toho taktéž dvě místa pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené). V rámci úpravy zpevněných ploch také dojde ke zlepšení přístupu na stávající železniční zastávku Blansko město pomocí nových přístupových chodníků, v jejichž blízkosti budou osazeny nové příjezdové a odjezdové digitální tabule.
Díky zrušení přejezdu a demolici stávající výpravní budovy může být využito mnohem více volného prostoru v okolí nového podchodu. Tento prostor bude zastřešen a vznikne tak nové zázemí pro cestující vlakem i obyvatele města Blansko. V tomto prostoru budou umístěny nové lavičky, nové stojany na kola včetně uzamykatelných „cykloboxů“ a především nové veřejné toalety. Tyto toalety budou placené pomocí automatu na mince v jejich dveřích. Nebude tedy docházet ke zneužívání tohoto zařízení.
Zrušení vlastního přejezdu je plánováno na konec roku 2022. Poté budou zahájeny dokončovací práce na výstupech z podchodu, zastřešení, veřejných toaletách a především na dokončení veškerých veřejných ploch. Dokončení těchto prací je pak plánováno na duben roku 2023.

Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko


Jak z výše z uvedeného vyplývá, dokončení této stavby přispěje nejenom ke zvýšení bezpečnosti dopravy a pohybu chodců v okolí železniční zastávky Blansko město, ale také ke zvýšení estetického dojmu z celé lokality. Parkovací místa navíc zatraktivní danou lokalitu z pohledu přestupního uzlu mezi individuální a hromadnou dopravou.