Výstavba byla slavnostně zahájena 23. 6. 2021. V rámci první etapy výstavby byly realizovány nutné demolice, přeložky inženýrských sítí, výstavba Lávky přes ­Svitavu, budování ramp mimoúrovňové křižovatky Karlova a mostní provizorium přes Svitavu.
Stěžejním objektem v rámci stavby je estakáda přes Maloměřické seřaďovací nádraží, která se svou délkou 537 m stane novým nejdelší silničním mostem v ­Brně. Konstrukce překonává nejen seřaďovací nádraží, ale i areál vojenského autoparku, ulici Kulkovu a přilehlé areály firem. Estakáda je rozdělena na dva samostatné stavební objekty, a to mosty Levý a Pravý. Jedná se o předpjatou jednotrámovou a dvoutrámovou konstrukci s náběhy.
Součástí výstavby velkého městského okruhu je nahrazení stávajícího směrově nerozděleného mostu se 4 jízdními pruhy přes řeku Svitavu a souběžné místní komunikace, který nevyhovuje pro nové vedení trasy silniční komunikace. Nové přemostění budou tvořit dva souběžné samostatné mosty pro oba jízdní směry v upravené směrové a výškové poloze. Počet jízdních pruhů na nových mostech bude 3+3.
Při výstavbě upravené trasy velkého městského okruhu je potřeba zachovat silniční provoz na okruhu ve stávajícím rozsahu, tj. vždy po dvou jízdních pruzích v obou směrech. Proto bylo navrženo použití zatímního mostního provizoria pro dva jízdní pruhy, které je situováno po levé straně stávajícího mostu. Před osazením provizoria se musel odstranit krajní levý nosník ze stávajícího mostu, nad kterým byl chodník a který v dutině převáděl inženýrské sítě. Sítě byly přeloženy na nedalekou nově postavenou lávku přes Svitavu. Na provizorní most se převedly 2 jízdní pruhy a další 2 pruhy zůstaly zachovány na levé části stávajícího mostu. Pravá část stávajícího mostu se následně odstraní a uvolní místo pro výstavbu nového pravého mostu. Po dokončení pravého mostu se na něj převedou všechny 4 jízdní pruhy a po odstranění zbylé levé části stávajícího mostu a provizoria se uvolní místo pro stavbu nového levého mostu.
Mostní provizorium s volnou šířkou 6,50 m s návrhovou rychlostí 30 km/hod se skládá z pěti prostých polí shodných délek 24,0 m. Nosné konstrukce jsou osazeny na pilířích PIŽMO, které jsou uloženy na základech ze silničních panelů nebo ze železobetonu na zhutněném podkladu. Mostní pole nad řekou má oba pilíře uloženy na okrajích říčního koryta; založení
těchto pilířů je proti velké vodě chráněno štětovnicovými stěnami.
Hlavní nosníky jsou sestaveny z montážních dílců délky 8 m. Mezi hlavní nosníky se vkládají panely s ortotropní přímo pojížděnou mostovkou. Prostá mostní pole jsou uložena na typová ložiska – podélně pevná a posuvná.
Dočasné přemostění bude v provozu do dokončení pravého mostu.

Estakáda přes Maloměřické seřaďovací nádraží


SO 220 Lávka přes Svitavu
Pro zahájení stavby brněnského Velkého městského okruhu v úseku Tomkovo náměstí, Rokytova bylo zásadní vybudování lávky přes řeku Svitavu. Dnes již řeku překlenuje nová lávka pro pěší a cyklisty. Kromě využití pro pěší poslouží i pro vedení inženýrských sítí mezi nábřežími Kaloudovy a Dolnopolní ulice.
Je klíčová pro celou stavbu, protože v ní jsou uloženy inženýrské sítě vodovodů DN 600 a DN 400, kabel VN 22 kV, další kabely silnoproudu a slaboproudu, kabely DPMB a sdělovací kabely.
Nová lávka, která pěším a cyklistům nahradí dosavadní chodník v Provazníkově ulici, je ocelová o jednom poli s rozpětím 43,05 m.
Ocelová konstrukce o hmotnosti přes 40 tun byla vyrobena v mostárně Firesty, odkud ji převezli k řece rozdělenou na pět kusů. Na předmontážní ploše byla svařena do jednoho celku a následně jeřábem osazena do otvoru.
Lávka bude zprovozněna v průběhu letošního podzimu.
Jde o velmi náročnou dopravní stavbu, která má být vybudována za 1 106 dní v předpokládaném objemu 2,235 mld. Kč, s podmínkou zachování plného dopravního provozu na stávající komunikaci.
V území širšího centra města Brna není nouze o kolize inženýrských sítí, překvapivé nálezy dalších a dalších kabelů, kanalizací a opuštěných sklepů. I přes tato překvapení nám nechybí nasazení k dokončení stavby v řádném termínu.

Ing. Vojtěch Michálek
– ředitel stavby za sdružení firem
Firesta - Fišer, rekonstrukce a stavby a.s., OHLA ŽS
a Metrostav DIZ