Celá stavba je rozdělena na 4 úseky: Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce a samostatný úsek obchvatu Banské Bystrice. Celková délka všech úseků je 51,6 km. Projekt je financován jako Public Private Partnership (PPP) projekt. Koncesionářem je společnost Granvia a.s., člen skupiny VINCI, která se, jako vítěz výběrového řízení, zavázala vyprojektovat, postavit a po dobu 30 let provozovat tuto komunikaci.
Na celé stavbě je přes 80 mostů různých konstrukcí a způsobů výstavby. Převážnou většinu mostů staví firma SMP CZ, a.s. spolu se svou dceřinou společností SMS a.s. Tím se naskytla příležitost pro firmu SM 7, jakožto dceřinou společnost SMP CZ, získat značný objem zakázky na dodávku předpětí na této stavbě.

SM 7 dodává předpětí na více než 20 mostních objektech na všech čtyřech úsecích stavby. Jejími zákazníky nejsou jen firmy skupiny SMP CZ ale i společnosti Eurovia, Strabag a ZIPP. Mimo těchto tuzemských zákazníků předpíná SM 7 i jeden mostní objekt pro maďarskou společnost Hídépítö. Úkolem SM 7 je v letech 2010 a 2011 zpracovat na této stavbě více než 1800 tun předpínací výztuže, což představuje téměř dvě třetiny celkového množství předpínací výztuže, které celá SM 7 zpracuje na území Čech a Slovenska za jeden rok.  
Před zahájením prací bylo nutno zareagovat i na skutečnost, že stavba je realizována podle legislativy a technických norem platných na Slovensku, což mimo jiné přineslo požadavek ve velmi krátké době připravit, odzkoušet a certifikovat recepturu na maltu pro injektáž předpínací výztuže, která by odpovídala novým evropským normám pro injektáž, platným od roku 2009. Tuto úlohu jsme velmi dobře zvládli a maltu certifikovanou dle nových norem jsme schopni v případě budoucí potřeby používat i v České republice.    
Téměř dvanáctiměsíční zkušenosti pracovníků SM 7 s tímto projektem dávají za pravdu zprávám o tom, že stavby řízené soukromým investorem mají přísnější režim, než na jaký jsme zvyklí, zejména co se týká důrazu na kvalitu prací, technologickou kázeň a dodržování harmonogramů výstavby. Na druhou stranu se však potýkáme s chronickými bolestmi staveb v oblasti infrastruktury a to jsou zejména průtahy v dodávkách projektové dokumentace a její časté změny a dále v koordinaci prací různých firem na stavbě.  SM 7 má na Slovensku organizační složku, která všechny práce pro tuto akci organizuje. Kvůli značné koncentraci prací bylo nutno kapacitu organizační složky posílit o pracovníky z kmenové firmy SM 7 z Čech včetně potřebného technologického vybavení. Je třeba si uvědomit, že v současné době, kdy práce na mostních objektech kulminují, je rozpracováno předpětí na 12 mostních objektech současně.    
Z mnoha mostních objektů, na kterých se s předpínáním uplatňuje firma SM 7, vybírám dva nejzajímavější. Jedním z nich je výstavba segmentového mostu 203 metodou letmé montáže, druhým je mostní objekt 209 stavěný zčásti letmou betonáží a zčásti postupným vysouváním.

Segmentový most – objekt 203 na úseku Selenec – Beladice
Jedná se o dva mosty o 14 polích vedle sebe, každý délky přibližně 750 m. Montáž je prováděna letmo pomocí montážního souboru tak, jak je u této konstrukce obvyklé. Co však je na tomto objektu unikátní, je to, že z důvodu extrémně krátké doby montáže, která činí pouze 10 měsíců, jsou zde nasazeny dva montážní soubory, jeden firmou SMP CZ a druhý, kterým na jednom z mostů vypomáhá firma Doprastav. Všechny segmenty pro oba mosty jsou vyráběny ve výrobně SMP CZ v Brandýse nad Labem a dopravovány na staveniště po silnici. Celkové množství předpínací výztuže na tomto mostě je téměř 700 tun. Takové množství předpětí je možné v tak krátké době realizovat pouze tak, že montážní předpínací kabely, to jsou ty, které jsou osazovány a napínány během montáže jednotlivých segmentů, provádí pracovníci montážních firem. Pracovníci SM 7 pak osazují a napínají kabely spojitosti a provádějí injektáž veškerého předpětí.

Stavební objekt 209 – Most nad Průmyslovou ulicí
Most 209 je složen ze dvou dilatačních celků. První celek je stavěn v celé šířce komunikace R1 a délce 360 m letmou betonáží, druhý celek je rozdělen na dva mosty délky 820 m a je stavěn metodou postupného vysouvání. Celý most staví maďarská společnost Hídépítö. Firma SM 7 provádí předpínání jednoho z vysouvaných mostů a dodává prvky předpínacího systému i pro všechny ostatní části mostu.  

Závěr
I přes to, že předpínací práce na stavbě rychlostní komunikace R1 jsou pro SM 7 velmi náročnou zakázkou, lze konstatovat, že dosavadní průběh prací potvrdil, že pracovníci SM 7 jsou schopni realizovat takovéto práce v požadovaných termínech s vysokou technickou úrovní.