Byla provedena periodická výměna asfaltového krytu s lokální sanací podkladních vrstev za účelem dosažení lepších parametrů vozovky a prodloužení životnosti celého souvrství.

Oprava krytu byla rozdělena na dvě části. Ve staničení 0,000 00 – 0,295 38 se nacházely zejména poruchy způsobené vzájemnými posuny podkladních betonových desek a jejich porušenými hranami, dále plastické deformace a poruchy v souvislosti s degradací asfaltové směsi vlivem stáří. Lokálně docházelo i k průnikům vody přes porušený vozovkový kryt. Při neřešení problémů by došlo ke zvětšování plochy a hloubky nerovností, rozšiřování do plochy povrchu vozovky, rozpadu obrusné vrstvy vozovky, případně úplnému rozpadu asfaltových a betonových vrstev vozovky.

Ve staničení 0,295 38 – 0,406 49 se nacházely zejména plastické deformace povrchu. V případě neřešení poruch by se okolí nerovností mohlo začít rozpadat se vznikem síťových trhlin.

Stavba byla rozdělena na několik Stavebních objektů

SO 110 Oprava pojezdové dráhy TWY L
Tento stavební objekt obsahoval opravu krytu pojezdové dráhy TWY L, která je rozdělena na dvě části dle rozsahu porušení, které bylo zhodnoceno na základě vizuální prohlídky a diagnostiky vozovky. První část byla frézována do hloubky 150 mm a následně doplněna třemi asfaltovými vrstvami (asfaltová vrstva SAL 20 mm pro zamezení přenosu poruch a prasklin ze spodních betonových vrstev, asfaltový beton ACL 22S PmB 25/55-60 70 mm a asfaltový beton ACP 22S PmB 25/55-60 100 mm vždy s postřiky). Druhá část, méně porušená, bude frézována do hloubky 60 mm a doplněna jednou vrstvou asfaltové směsi (asfaltový beton ACP 22S PmB 25/55-60 100 mm). Součástí tohoto stavebního objektu byla i sanace podloží, která spočívala v odfrézování části rozpadlých betonových desek tl. 6 cm a následné pokládce asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti VMT 22 – PMB 10/40-65 na vloženou geomříž.  

SO 111 Rozšíření pojezdové dráhy TWY L
Rozšíření konstrukčních vrstev pojezdové dráhy TWY L bylo realizováno s ohledem na budoucí využití TWY L. Rozsah rozšíření byl stanoven Letištěm Praha z obalových křivek pro předpokládané kritické letadlo. Z technologických důvodů je minimální šířka rozšíření 3,0 m. Celková šířka TWY L včetně bezprašných pásů je zachována. Konstrukční vrstvy byly zřízeny dle projektu takto:
•    asfaltový beton ACO 16S PmB 45/80-60 60 mm
•    spojovací postřik PS PmB 0,30 kg/m2
•    asfaltový beton ACL 22S PmB 25/55-60 70 mm
•    spojovací postřik PS PmB 0,30 kg/m2
•    asfaltová vrstva SAL 20 mm
•    spojovací postřik PS EP 0,60 kg/m2
•    stabilizace cementem SC C16/20 min 250 mm
•    betonový recyklát RSM - Rc min 250 mm

SO 112 Oprava bezprašných pásů TWY L
Bezprašné pásy jsou opraveny souběžně s rozšířením a opravou pojezdové dráhy. Oprava bezprašných pásů obsahovala frézu v tl. 20 - 60 mm a doplnění vrstvy krytu z asfaltového betonu ACO 16S PmB 45/80-60 60 mm.

SO 130 Výměna štěrbinových žlabů
Obsahem rekonstrukce byla výměna štěrbinových žlabů na TWY L, které jsou situovány v místě napojení na TWY D. Z vizuální prohlídky byly patrné poruchy žlabu (netěsnosti, opravy), a proto bylo nutné stávající žlab vyměnit za nový.

SO 120 Stavební úpravy pro SZZ
Tento objekt řešil stavební úpravy (připravenost) pro reinstalaci osových návěstidel, instalaci nových návěstidel stop příčky, reinstalaci nadzemního doplňkového návěstidla stop příčky, reinstalaci ochranného návěstidla (WIG-WAG), instalaci postraních značek pojezdové dráhy, výstavbu nových kabelových šachet KŠ 1, výstavbu kabelovodů mezi stávající a novou kabelovou šachtou a výměnu poklopů kabelových šachet v pojezdové dráze.

SO 410 Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)
V prostoru opravovaného povrchu TWY L8-10 byla provedena demontáž a zpětná instalace repasovaných stávajících optických jednotek zapuštěných návěstidel osových řad TWY C, D2-3, L8-10, STOP příčky SB L10 a stávajících příček mezilehlého vyčkávacího místa (MVM) na nové či stávající základny. Současně byla provedena reinstalace 2 ks nadzemních duálních ochranných návěstidel RGL, 2 ks nadzemních duálních doplňkových návěstidel SB L10 a postranních reflexních značek TWY nacházejících se v prostoru staveniště. Dále byla provedena demontáž příslušné stávající a následná montáž nové sekundární kabeláže ze stávajících trubek a do stávajících či nových trubek založených do konstrukce opravené vozovky.

SO 420 Ovládání a monitoring
Po provedení stavební části stavby byla provedena instalace 2 nových modulů LLC do 2 nových šachet na úrovni stávající STOP příčky SB L10 a dále rozšíření stávající dvojice metalických komunikačních smyček VM 971.5, VM 972.5 protažením nových metalických kabelů systému LMS do obou nových šachet.

Realizace díla
Stavba započala 11. 4. v 7 hodin a hned od prvního okamžiku se musela oplotit, abychom mohli zahájit dle letištních předpisů pracovní činnost, neboť se jednalo o zabezpečenou plochu SRA, která má svá specifika a povinnosti. Ihned po vpuštění musel geodet zaměřit stávající plochy a vytvořit model 3D, který se použil pro frézování vrstev, a který měl zajistit vyrovnání plochy. Hned další den ráno se 4 frézy pustily do frézování asfaltových vrstev. Jakmile byly asfalty odfrézované, musely se z plochy odstranit chráničky uložené v další vrstvě betonu, což z důvodu plynulosti proběhlo v noci a další den již frézy odstraňovaly spodní betonové vrstvy. Celková doba frézování byla 4 dny. Po odfrézování vrstev dle projektu se zjistilo, že je nutné sanovat část podkladních betonových desek a dospělo se k názoru, že nejlepší variantou bude pokládka asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti VMT 22 – PMB 10/40-65 na vloženou geomříž.

Po vyčištění povrchu došlo k frézování rýh pro ukládku nových chrániček, které vedou kabely od šachet k nově osazeným světlům pro navádění letadel a následnému zabetonování speciálním betonem. V souběhu došlo k výměně 2 kusů štěrbinových žlabů délky 100 m a realizaci spodních vrstev na rozšíření pojezdové dráhy, aby se mohla položit první asfaltová vrstva.

Jakmile byly práce na elektroinstalaci dokončeny a vývody pro světla zaměřeny, došlo k pokládce vrstvy VMT na geomříž v prostoru sanované plochy a následně všech asfaltových vrstev dle projektu. Pokládka probíhala souběžně třemi finišery, aby bylo, pokud možno, co nejméně spár, které jsou zdrojem poruch vrstev a válcovalo se 7 válci. Celková délky pokládky všech vrstev byla 8 dní a položilo se 7 150 tun asfaltových směsí.

Po položení asfaltových vrstev bylo nutné přesně vyvrtat otvory pro osazení zapuštěných světelných návěstidel, což díky zpětnému geodetickému vytyčení nebyl problém a následně osadit, zrektifikovat a zalít speciální zálivkovou hmotou světla.
Na závěr po osazení světel byla na plochu nanesena vrstva Antiskid pro zvýšení protismykových vlastností asfaltu a následně mohly být udělány komplexní zkoušky, které umožnily zprovoznění TWY L.

EUROVIA CS, a. s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ
K Hájům 946, 155 00 Praha 5
tel.: +420 235 005 111, fax: +420 235 005 113
e-mail: eurovia-prahazapad@eurovia.cz
www.eurovia.cz