V uplynulých dnech byla v prostoru přestavované mimoúrovňové křižovatky zprovozněna provizorní přímá větev pro nájezd na dálnici D10 ve směru od Kosmonos na Prahu. Ta stávající teď bude rekonstruována do finální podoby projektu a doprava by se na ni měla vrátit koncem dubna.

Na staveništi se nyní intenzivně pracuje především na přeložkách elektrického vedení, vodovodu a plynovodu. Díky tomu například vedení velmi vysokého napětí v prostoru křižovatky bude nově umístěno pod zem, protože stávající elektrické stožáry brání výstavbě a musejí být odstraněny. Současně se pracuje na zakládání mostů, na budování opěrných zdí, na prodloužení jednoho z propustků a nadále probíhá i skrývka zeminy.

Nová mimoúrovňová křižovatka je navržena jako spirálovitá turbo-okružní. Její prstenec bude mít vnější průměr 140 m a bude dvoupruhový. Zaús­těno do něj bude celkem devět větví – jednosměrná výjezdová na D10 na Turnov, jednosměrná vjezdová z D10 od Turnova, obousměrná ze silnice I/38, jednosměrná výjezdová na D10 na Prahu, jednosměrná vjezdová z D10 od Pra­hy, obousměrná z průmyslové zóny a obousměrná z plánované přeložky silnice I/16. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad dálnicí D10.

Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS a.s., která mimoúrovňovou křižovatku přestavuje za nabídkovou cenu 737 mil. Kč bez DPH. Uvést stavbu do provozu plánujeme v létě roku 2025.