Pro město České Budějovice i okolní obce (Litvínovice, Planá), kudy dosud vede průtah silnice I/3 a současně silnice s mezinárodním provozem E55 jako hlavní tah Drážďany – Praha – Linec, je to neskutečně dlouho očekávaný okamžik. Vždyť předchozí usnesení vlády ČR předpokládala zahájení staveb již počátkem nového tisíciletí, konkrétně usnesení vlády č. 528 (16. 10. 1996) počítalo se zahájením v roce 2003, usnesení vlády č. 145 (14. 2. 2001) počítalo se zahájením v roce 2005, tj. před 16, resp. 14 lety. Intenzity dopravy na průtahu mezitím dosáhly extrémních hodnot přes 40 tisíc vozidel/24 hod. v ulici Na Dlouhé louce v těsném sousedství městské památkové rezervace, nebo přes 35 tisíc vozidel/24 hod. na Strakonické třídě v sousedství Pražského sídliště.
Stavba obchvatu, resp. celé dálnice D3 však měla na cestě přípravy mnoho problémů a doslova „kotrmelců“. V 90. letech byla dokonce dálnice D3 na čas zcela vyřazena z dálniční sítě, v letech 2008-2012 byla připravována jako pilotní projekt PPP, následně byla znovu zařazena do financování ze ­SFDI i s podporou fondů EU. V době ekonomické krize byly požadovány změny řešení ve smyslu ekonomické optimalizace (např. okružní křižovatky nad dálnicí jako součást MÚK byly upraveny z řešení jednoho přesypaného mostu na kombinaci dvou samostatných mostů), teprve v roce 2015 byla uzavřena dohoda mezi MD ČR, ŘSD, městem České Budějovice a Jihočeským krajem o etapovité výstavbě úseku 0310/I, tj. snížení počtů MÚK v 1. etapě (výstavba dvou MÚK – MÚK Hlinsko a MÚK Hodějovice byla odsunuta do výhledové 2. etapy). V neposlední řadě potkalo stavbu obchvatu Českých Budějovic i zneplatnění již vydaných stanovisek EIA „244“, tj. stanovisek vydaných dle předchozího zákona č. 244/1992 Sb. Naštěstí se podařilo v roce 2016 zařadit stavby D3 0310/I a 0310/II jako prioritní dopravní záměr „D3 Obchvat Českých Budějovic“ do novely zákona EIA, a umožnit tak zkrácené řízení EIA.


Tab. č. 1: D3 0310/I - rozsah majetkoprávní a inženýrské činnosti.


Stavba D3 0310/I Úsilné – Hodějovice


Závazné stanovisko MŽP ČR k vlivům uvedeného prioritního dopravnímu záměru  na životní prostředí (a to k 1. i ke 2 etapě, resp. k výhledovému řešení se všemi MÚK) bylo vydáno dne 6. 1. 2017. Následně musely být postupně vyřízeny pro stavbu D3 0310/I změny územního rozhodnutí (ÚR), a to změna ÚR č. 2 (optimalizace řešení MÚK a související změny) a dále též změna ÚR č. 3 (změna vedení přeložky silnice III/0341 v důsledku vypuštění MÚK Hlinsko).
Je důležité upozornit, že žádosti o vydávání stavebních povolení (SP) byly až na výjimky podané ještě v roce 2017, tj. před platností novely stavebního zákona, která teprve po 1. 1. 2018 umožnila vydání stavebních povolení i bez doložení majetkoprávní přípravy (MPP) pro stavby, kde je umožněno vyvlastnění. Pro většinu SP musela být tedy doložena kompletní MPP již před jejich vydáním. To znamenalo především v oblasti vypořádání služebností, tzv. věcných břemen (VB), v rozsáhle zasíťovaném území na hranici českobudějovické aglomerace mimořádný rozsah prací. Pro představu o rozsahu jsou uvedeny souhrnné údaje v tabulce č. 1. Rozdíly mezi rozsahem MPP u stavby na okraji aglomerace (stavba D3 0310/I) a ve volné krajině (stavba D3 0310/II) dokumentují tyto údaje (porovnání 0310/I – 0310/II):
trvalý zábor: 202 LV – 238 LV (srovnatelné); dočasný zábor: 380 NS – 198 NS (dvojnásobek); služebnosti: 449 VB – 162 VB (téměř trojnásobek).
Druhé kolo výběrových řízení na zhotovitele bylo pro stavby D3 0310/I a 0310/II vypsáno 12. 1. 2018. Na přelomu roku 2018/2019 musel na stavbu D3 0310/I ještě ÚOHS dořešit podání návrhů (námitek), a to v I. i II. instanci. S konečnou platností rozhodl ve II. instanci předseda ­ÚOHS dne 11. 3. 2019 a návrh (námitky) zamítl. Následně uzavřelo dne 28. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) jako investor smlouvu s dodavatelem – sdružením firem Hochtief CZ a. s., Colas CZ a. s. a M - SILNICE a. s., které podalo nejnižší nabídku za 5 286 mil. Kč (tj. 77 % z předpokládané ceny 6 874 mil. Kč).

D3 0310/I – vizualizace MÚK Pohůrka a kaplického (jižního) portálu hloubeného tunelu Pohůrka (999,5 m), zdroj ŘSD ČR.


V předchozím období byly investorem zajištěny přípravné práce mimo rozsah hlavního tendru na stavbu D3 0310/I, a to zejména předstihový archeologický průzkum, včasné kácení mimolesní zeleně dle lhůt stanovených v povoleních ke kácení, přeložky vybraných inženýrských sítí, předstihový geotechnický monitoring a zajištění činnosti RAMO (rada monitoringu) a také na počátku roku 2019 s ohledem na termíny určené v povoleních v rámci zvláštního zadávacího řízení realizaci skrývky ornice tak, aby obě stavby D3 0310/I a 0310/II probíhaly současně, neboť musí být také současně zprovozněny. Obě stavby tvoří totiž samostatně neprovozovatelné části obchvatu Českých Budějovic, který převede po pravém břehu Vltavy dopravu od severu až k jihu aglomerace (dnešní průtah probíhá po levém břehu Vltavy), jak je přehledně ukázáno na zákresu stavby na začátku článku.

Tab. č. 2: D3 0310/I – základní údaje


Staveniště pro stavbu D3 0310/I bylo předáno dne 15. 4. 2019. Stavba D3 0310/I byla slavnostně zahájena dne 17. 4. 2019 (stavba D3 0310/II dne 29. 3. 2019). Předpokládané zprovoznění je v 09/2022 (společně se stavbou D3 0310/II). Tím dosáhne provozovaná část jihočeské D3 v roce 2022 délky 89 km. Další úseky ke státní hranici (24 km) by měly být realizovány v následujících letech: stavba 0311 (2020-2023), stavby 0312/I a 0312/II (2022-2025), čímž bude v roce 2025 jihočeská D3 kompletní (113 km). Stále ale bude zbývat dokončení středočeské D3 (58 km).

Ing. Lukáš Mašín
PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a. s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: 226 066 111
e-mail: obchod@pragoprojekt.cz
www.pragoprojekt.cz