Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih, realizovaná v průběhu období říjen r. 2014 až červen r. 2017, navázala na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní straně Červenohorského sedla, která byla uvedena do provozu v roce 2008. Předmětem stavby byla modernizace části silnice I/44 v úseku Kouty nad Desnou (konec obce) – hranice okresu Šumperk/Jeseník (Červenohorské sedlo).

Silnice I/44 je důležitou a nedílnou součástí komunikační sítě České republiky s přímou vazbou na nadřazenou síť rychlostních silnic a dálnic i do zahraničí (Polsko – hraniční přechod v Mikulovicích). Dále propojuje nejdůležitější sídelní útvary Šumperska a Jesenicka, a zajišťuje tak regionální dopravní vazby v ose sever–jih. Zároveň však zajišťuje i nad­re­gionální dopravní vazby, tedy napojení okresů Šumperk a Jeseník na vnitrozemí a Polsko.

Je také jedinou přístupovou komunikací k významnému horskému středisku Červenohorské sedlo, a hraje tak nezastupitelnou roli v rozvoji turistického ruchu. Toto se nakonec ukázalo rozhodujícím při plánování postupu rekonstrukce silnice na obou stranách Červenohorského sedla, kdy bylo přijato rozhodnutí stavět postupně (začít na severní straně), a zachovat tak po celou dobu stavby vždy alespoň z jedné strany přístup ke středisku Červenohorské sedlo.

Výstavba propustků pod hlavní trasouPři návrhu vhodného postupu rekonstrukce silnice, tedy zejména technického řešení způsobu a rozsahu rekonstrukce byly, vzhledem k umístění této důležité komunikace téměř v centru CHKO Jeseníky, brány v úvahu hlavně ekologické aspekty modernizace. Bylo přijato řešení držet se stávající polohy silnice a modernizaci provést jen v nezbytně nutném rozsahu. Dále bylo také respektováno zachování (neporušení) stávajícího začlenění silnice do krajiny. Vedení rekonstruované silnice ve stávající ose tento úkol poněkud zjednodušilo, a minimalizovaly se tak nároky na zábory pozemků. Dalšího snížení požadavků na nutné zábory okolních pozemků pak bylo dosaženo tím, že nebylo striktně vyžadováno dodržení normových požadavků na parametry trasy, ale bylo snahou celkové zlepšení technického stavu komunikace a účelovost rekonstrukce s dlouhodobým přínosem zejména pro bezpečnost silničního provozu. Proto pro ponechané, normě ne zcela odpovídající parametry trasy (nepřítomnost stoupacích pruhů, malé poloměry toček a některých směrových oblouků), bylo požádáno o souhlas s odchylným řešením od ČSN 73 6101. Tento souhlas byl vydán.

Ve vztahu k významu komunikace spočívala rekonstrukce v úpravě šířkových poměrů komunikace na kategorii S 9,5 s příslušným rozšířením v točkách. Rozšíření bylo na základě provedených geologických průzkumů realizováno především směrem do svahu, na zářezové straně komunikace. Přitom bylo třeba dbát na to, že celá trasa rekonstruovaného úseku silnice I/44 se nachází v CHKO Jeseníky a tudíž v co největší míře omezit zásahy do okolí původní komunikace (tedy respektovat původní trasu směrově i výškově, zřizování provizorních objízdných komunikací nebylo možné). Ve třech vhodných úsecích trasy byl navíc rozšířen pravý (ve směru na sedlo) jízdní pruh silnice na 5,5 m k zajištění možnosti bezpečnějšího předjetí pomalého vozidla, jako náhrada za chybějící přídavné stoupací pruhy na komunikaci, což při minimálním dopadu na okolí komunikace výrazně přispěje k plynulosti a bezpečnosti provozu.

Podélné vedení komunikace na začátku úpravy silnice kopíruje tok řeky Desné a stoupá ve sklonu do 3,0 %. Po cca 1 400 m se charakter komunikace mění na horský s průměrným podélným sklonem nad 5 %, v extrémních případech až 7,15 %. Silnice překonává výškový rozdíl soustavou traverz vedených po úbočí Velkého Klínovce, vzájemně propojených točkami o malých poloměrech (min. R = 17,5 m) a max. příčném sklonu 7,5 % (v točkách). V rámci úprav silnice bylo řešeno napojení lesní cesty sloužící jako příjezd k chatové oblasti a zejména odvodnění. Na konci úpravy pak bylo řešeno levé odbočení na parkoviště hotelu Červenohorské sedlo, kde je v potřebném rozsahu provedeno rozšíření pravé poloviny vozovky o odbočovací pruh, což umožní bezpečné míjení čekajících vozidel. Podél rekonstruovaného úseku silnice I/44 se nachází čtyři autobusové zastávky, které byly rovněž rekonstruovány.

Červenohorské sedlo - jihFunkční systém odvodnění komunikace a jejího přilehlého okolí je rozhodující pro stav a životnost silnice. Podchycení průniků povrchové a podpovrchové vody a maximální možné zamezení jejího pronikání do silničního tělesa bylo hlavním technickým úkolem především v horské části, kde jsou patrné stálé výrony podpovrchové vody. Propustky jsou zrealizovány v původních i nových polohách. Z provozních důvodů byla minimální světlost propustků pod silnicí I/44 stanovena na 80 cm. Rozborem sklonových poměrů okolí silnice byly stanoveny plochy povrchového odtoku, které přísluší jednotlivým propustkům nebo soustavě více propustků. Následně bylo vypočítáno a posouzeno množství dešťových vod protékající při návrhovém dešti v daném profilu. Současně s návrhem propustků byla řešena rekonstrukce celého povrchového odvodnění trasy, byly vybudovány kapacitní příkopy, ve skalním odřezu a podél zárubních zdí byl, pro zmenšení záborů lesních pozemků, navržen odvodňovací žlab v kombinaci s horskými vpustmi.

V celém úseku bylo třeba uvažovat s výměnou bezpečnostního zařízení. V převážné části trasy byla osazena nová ocelová svodidla úrovně zadržení H1 a směrové sloupky podle požadavků ČSN. Zálivy odpočívek a zastávek vozidel hromadné dopravy a manipulační plochy pro správce silnice a lesní správu zůstaly zachovány v původních polohách.

Rekonstrukce silnice I/44 koliduje v několika místech s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi. Pro všechny tyto sítě v kontaktu se silnicí I/44 byl vytvořen návrh na úpravu (ochranu či přeložku). Jednalo se zejména o kabely MTS (Telefónica O2), VTL plynovod, zrušený (RWE), vodovod (hotel Červenohorské sedlo) a elektrické rozvody VN/NN – vzdušné/kabely (větrné elektrárny, hotel Červenohorské sedlo).

Celá stavba byla realizována po etapách, za celkovou dobu výstavby cca 19 měsíců rozložených do 4 kalendářních let.

1. etapa – délka 3 měsíce, umožnila zahájení stavby odlesněním a provedením průzkumných sond na vybraných úsecích objektu SO 211, zárubní zdi.

2. etapa výstavby – období od 15. 4. 2015 do 15. 11. 2015, kdy proběhla realizace hlavní trasy, gabionových zdí a souvisejících stavebních objektů v km 1,789 – km 4,427. Zároveň probíhala těžba materiálu ze zářezu pro nejdelší gabionovou zeď v km 7,875 – km 8,475 za účelem využití vhodného místního materiálu pro stavbu násypů. Délka stavební sezony byla cca 7 měsíců duben-listopad, přičemž ke konci stavební sezóny bylo třeba počítat s nutnosti upravit komunikaci pro zprůjezdnění v zimě.

3. etapa výstavby – období od 15. 4. 2016 do 15. 11. 2016, kdy pokračovala realizace hlavní trasy, gabionových zdí a souvisejících stavebních objektů od začátku úpravy v km 1,100 až do km 1,789 vč. mostu přes řeku Desnou a realizace v km 4,427 až po konec hlavní trasy v km 9,013 na Červenohorském sedle.

4. etapa výstavby – zahrnula období od 3. 5. 2017 do 9. 6. 2017. V tomto období proběhla především pokládka finální obrusné vrstvy v celé délce trasy, realizace odvodňovacích prvků, dlažeb a osazení dopravního značení.
Stavba byla slavnostně uvedena do provozu dne 9. 6. 2017.

Autor článku: Ing. Zbyněk Karásek, PRAGOPROJEKT, a. s.
Foto: PRAGOPROJEKT, a. s., METROSTAV, a. s., KARETA, s. r. o.

Údaje o stavbě:
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc
Zhotovitel stavby: Společnost MTS+KARETA, Červenohorské sedlo-jih, METROSTAV, a. s., KARETA, s. r. o.
Technický dozor: Sdružení SUDOP GROUP - Dopravoprojekt Brno, a. s.
Autorský dozor: VIAPONT, s. r. o.
Projektant RDS: PRAGOPROJEKT, a. s.

Technické parametry:
Kategorie komunikace: S 9,5/60
Délka hlavní trasy: 7 913,5 m
Plocha vozovky:    78 350 m2
Počet propustků: 52
Počet mostů: 1
Délka mostu: 21,6 m
Počet objektů zárubních zdí: 15
Celková délka zárubních zdí: 1 945 m
Objem materiálu pro zárubní zdi: 12 251 m3
Celková délka vyztužených násypů: 6 470 m
Plocha vyztužených náspů: 6 357 m2
Objem výkopů: 111 380 m3
Objem násypů: 34 250 m3

PRAGOPROJEKT, a. s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: 226 066 111
e-mail: obchod@pragoprojekt.cz
www.pragoprojekt.cz