Dálnice D6 je rovněž součástí evropské silniční sítě. Po této trase je vedena evropská silnice E 48 (mezinárodní silnice 1. třídy), která spojuje Českou republiku se středním Německem (Praha – Karlovy Vary – Cheb – Sokolov – Bayreuth – Bamberg – Schweinfurt), naši republiku opouští na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří – Schirnding (ČR – SRN). Na území Německa je vedena trasa E48 téměř v celé délce v dálničním uspořádání. Je propojením páteřních evropských silnic E45 a E55, zajišťuje rovněž dopravní propojení s důležitými městy na území Spolkové republiky Německo jako jsou Würzburg, Nürnberg, Frankfurt, Köln, ale i s řadou dalších.

Dálnice D6 Lubenec – obchvat, I. etapa (přeložka stávající silnice I/6) v délce 4 860 m (provozní staničení dálnice km 74,700 – 79,560) je situována směrem k východnímu okraji obce Lubenec. Stavba začíná cca 2 km východně od centra obce Lubenec, kde se odklání od stávající polohy silnice I/6 a dále vede v souběhu se stávající železniční tratí č. 161 Rakovník – Bečov nad Teplou směrem k bývalé porcelánce Lubenec. Dále vykříží silnici II. třídy Lubenec – Vroutek a přechází mostním objektem přes údolí řeky Blšanky, za ní se napojí zpět na stávající silnici I/6 cca 2,5 km západně od obce Lubenec. Vzhledem k tomu, že navazující stavební úseky D6 Lubenec – obchvat, II. etapa a D6 Petrohrad – Lubenec jsou v současné době v přípravě, je na začátku úseku navrženo provizorní napojení na stávající silnici I/6. Konec úseku ve směru na Karlovy Vary je napojen na již realizovanou část dálnice D6 Lubenec – Bošov. Celková délka provizorních přeložek komunikací je 1 609 m.

Dálnice D6 Lubenec – obchvat, I. etapa


Trasa přeložky využívá maximálně stávající konfigurace terénu. Trasa nezasahuje negativně stávající ekosystémy, flóru ani faunu, stávající nefunkční regionální biokoridory překlenuje velkými mostními objekty (mosty přes Blšanku v km 76,020 a v km 78,160, každý v délce cca 132 m). Trasa se nedotýká žádné přírodní lokality ani chráněného území, nezasahuje do oblasti surovinových zdrojů a není ani v kontaktu s dřívější těžbou. Trasa nezasahuje kulturní památky ani obytné pozemní stavby. Trasa neznehodnotí krajinu ani z hlediska rekreačního využití, naopak možnosti rekreace a turistiky přiblíží rychlejší a komfortnější dopravní spojení většímu okruhu zájemců.

Pro splnění hlavní funkce dálnice, tj. dopravní funkce, je vybrána poloha, která vyhovuje z hlediska prostorového vedení dálnice. Trasa splňuje požadavky kladené na směrové a výškové vedení komunikace této kategorie a důležitosti. Neprodlužuje podstatně dosavadní délku trasy a dává předpoklady pro rychlou a především bezpečnou a plynulou jízdu v tomto úseku. Zároveň na sebe dálnice přebírá převážnou část současného dopravního zatížení silnice I/6, tím velmi významně pozitivně ovlivní současné negativní dopady provozu na obyvatelstvo. Vyloučení těžké nákladní dopravy a její převedení na nový úsek dálnice vede k podstatnému zmenšení vlivu hluku a exhalací na obyvatele a vlivu vibrací na objekty v okolí stávající silnice I/6. Výrazně se zvýší bezpečnost silničního provozu v obci, která již nebude tak významně rozdělena dopravou jako je v současnosti. Zlepší se i psychologické aspekty obyvatel, když velmi silný provoz na stávající silnici I/6 měl negativní dopad zejména na osoby se sníženou pohyblivostí, starší občany, matky s kočárky a rodiče dětí.

Dálnice D6 Lubenec – obchvat, I. etapa


Doporučení a požadavky na vedení trasy a celkové řešení ve vztahu k životnímu prostředí byly obsaženy v posudku EIA i Stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. vydanými Ministerstvem životního prostředí. Stavba je navržena tak, aby tato doporučení a požadavky respektovala.

Stavbu tvoří celkem 115 stavebních objektů. Hlavní trasa dálnice D6 Lubenec – obchvat, I. etapa je navržena v kategorii R25,5/100 (dle ČSN 73 6101 platné v době zpracovávání projektové dokumentace), tj. v základním uspořádání se středním dělicím pásem šířky 3 m a v každém směru se dvěma jízdními pruhy šířky 3,75 m levý jízdní pruh a 3,75 m pravý jízdní pruh a zpevněnou krajnicí šířky 2,5 m. V rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby byly, při maximálním respektování již vydaných rozhodnutí a povolení stavby, z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu, upraveny některé návrhové parametry na návrhovou rychlost 120 km/h, především příčné klopení ve směrových obloucích a délky přídatných pruhů. Při realizaci stavby byla, ve vazbě na aktuálně platnou ČSN 73 6101, provedena úprava příčného uspořádání, kdy levý jízdní pruh byl upraven na šířku 3,5 m, pravý jízdní pruh byl ponechán v šířce 3,75 m, zrušen vodicí proužek a zpevněná krajnice byla rozšířena na šířku 3,0 m. Tato šířka zpevněné krajnice přispěje ke zvýšení bezpečnosti pro vozidla údržby stojící na krajnici nebo pomalu jedoucí po zpevněné krajnici a jejich obsluhu.

Stávající silnice I/6 bude po realizaci dálnice D6 se změněným označením II/606 po úpravách ponechána v silniční síti a bude využívána pro regionální a místní dopravu. V místech křížení s dálnicí jsou provedeny v rámci stavby její přeložky, celková délka úprav je 1 480 m.

V prostoru stavby je severně od Lubence (km 76,778), v místě křížení dálnice se silnicí II/226 Žlutice – Podbořany, navržena mimoúrovňová křižovatka Lubenec. Silnice II/226 byla v rámci stavby přeložena a upravena v délce potřebné pro realizaci této mimo­úrovňové křižovatky. V souvislosti s řešením MÚK Lubenec je provedena i částečná přeložka silnice III/22610 ve směru na Libyni. Celková délka přeložek silnic II. a III. třídy činí 928 m.

Dálnice D6 Lubenec – obchvat, I. etapa


Kromě zmíněných přeložek silnic byly v prostoru stavby realizovány přeložky stávajících polních cest v celkové délce 632 m tak, aby byl zachován dosavadní systém přístupu do jednotlivých lokalit kolem stavby. Zajištění přístupu na jednotlivé pozemky je řešeno v rámci komplexních pozemkových úprav, jejich realizaci zajišťuje Státní pozemkový úřad.

V rámci stavby byla realizována řada dalších stavebních objektů – 7 mostních objektů (čtyři dálniční mosty + tři mosty přes dálnici D6 na silnicích nižších tříd), 4 objekty opěrných a zárubních zdí, 20 vodohospodářských ­objektů (kanalizace, vodovody, úpravy koryta řeky Blšanky), 20 objektů elektrických zařízení (nadzemní a podzemní vedení elektro VN a NN, rozvody veřejného osvětlení, přeložky slaboproudých vedení, drážní kabely), 9 objektů systému SOS-DIS (hlásky, meteo­stanice, automatické sčítače dopravy, kamerový systém, informační systém), 4 objekty přeložek VTL a STL plynovodu, 4 objekty protihlukových stěn, protihlukové úpravy na objektech v Lubenci, oplocení dálnice, 3 objekty náhradního oplocení a dále objekty přípravy staveniště, dopravního značení, dopravních opatření během stavby, vegetačních úprav a rekultivací.

Celkový objem zemních prací – výkopy 951 083 m3, násypy 270 000 m3. Předpokládaná cena stavby 1 474 847 430 Kč bez DPH.

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala a autorský dozor na stavbě zajišťuje společnost PRAGOPROJEKT, a. s., stavbu realizuje Společnost „R6 (D6) – SWIETELSKY + STRABAG“. Stavba byla zahájena v roce 2018, předpokládaný termín ukončení všech prací je květen 2022.

Ing. Pavel Šlapa, Ing. Ivan Rybák, PRAGOPROJEKT, a.s.
Foto: PRAGOPROJEKT, a.s., STRABAG a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o.