Palčivým tématem je zejména překračování hygienicky přípustných hodnot hluku, které trápí mnohá sídla v blízkosti frekventovaných pozemních komunikací, železničních tratí a průmyslových objektů.

Průzkumy ukazují, že pozornost věnovaná hluku způsobenému především dopravou a z toho plynoucího narušení poklidného života obyvatel, je stále nedostatečná. Zejména obyvatele obcí v souvislosti s nárůstem tranzitní nákladní i osobní dopravy sužuje hlučnost, která často přesahuje nejvýše povolené limity. Totéž platí o modernizaci železničních koridorů. Zde, vzhledem k dosahování vyšších přepravních rychlostí, je životní prostředí stále více zatěžováno nepříznivými účinky zvýšeného hluku.
Omezit negativní dopady emisí hluku vznikající provozem na dopravních komunikacích je možné pouze s přispěním budování účinných protihlukových opatření. Mezi společnosti, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají a vyrábí špičkové produkty k zamezení šíření hluku do okolí komunikací, je společnost ŽPSV s. r. o. Patří k nim protihlukové stěny s obchodním názvem Silent, stěnové panely Hopkirk, mobilní protihlukové stěny a nízké protihlukové stěny Silent, které slouží ke snížení hluku v prostoru tramvajových tratí.

Protihlukové stěny SILENT


Protihlukové stěny SILENT

ŽPSV s. r. o. patří mezi přední výrobce betonových prvků a konstrukčních systémů pro řadu odvětví stavebnictví. Ne jinak je tomu i v oboru dopravních staveb, kde se dnes stala osvědčeným dodavatelem účinných protihlukových řešení. V první řadě jimi jsou konstrukční části PHS, a to především protihlukové železobetonové stěnové panely s odrazivými (soklovými) a jedno i oboustranně pohltivými povrchy, nabízenými pod obchodním názvem SILENT a také železobetonové sloupy, nabízené pod obchodním názvem PHS 2. V průběhu let se společnost ŽPSV s. r. o. s těmito produkty vypracovala ve vyhledávaného zhotovitele protihlukových stěn dodávaných na klíč.

Význam protihlukových stěn SILENT

Protihlukové stěny SILENT, vyráběné společností ŽPSV s. r. o., jsou určeny k pohlcení nebo odklonění hluku vznikajícího zejména provozem silničních a železničních vozidel. Protihluková stěna se skládá z železobetonových nebo ocelových sloupků, založených na pilotách nebo základových patkách. Do sloupků jsou vkládány soklové panely tl. 110 mm nebo 120 mm, pro případ jednostranného namáhání soklových panelů zemním tlakem se používá tloušťka soklových panelů 160 mm. Nad soklové panely jsou montovány pohltivé panely, tvořené železobetonovým nosným panelem tloušťky min. 110 mm a mezerovitou vrstvou z drceného nebo těženého kameniva, které mohou být jednostranně nebo oboustranně pohltivé o vzduchové neprůzvučnosti B4 a zvukové pohltivosti A2–A4.
Systémové prvky lze dodat na stavbu, případně zajistit realizaci protihlukových stěn formou vyšší dodávky tzv. „na klíč“.
Protihlukové stěny SILENT jsou vhodným materiálovým řešením díky své životnosti, požární odolnosti, variabilitě barevného provedení a především již zmiňované vzduchové neprůzvučnosti B4.

Mobilní protihluková stěna


Stěnové panely „HOPKIRK“ pro snadný a rychlý prostup IZS

Zejména na železničních stavbách protihlukových stěn je požadována instalace panelů pro co nejsnadnější a nejrychlejší přístup integrovaných záchranných složek (IZS) v případě mimořádné události. Pro tento požadavek je vhodným řešením použití prostupových panelů „HOPKIRK“, ve kterém lze běžně užívanou technikou IZS a pomocí lidské síly vytvořit nouzový otvor pro transport osob z místa mimořádné události v krátkém čase.

Mobilní protihlukové stěny

Mobilní protihluková stěna (dále jen MPHS) je kombinací protihlukových dílců a dílců sloužících také jako zádržný certifikovaný systém, která byla vyvinuta a je realizována ve spolupráci ŽPSV s. r. o. a společností MC VELOX Praha s. r. o. Díky jednoduché montáži a demontáži umožnuje bez nutnosti vybudování základů rychle a efektivně odstínit zdroje hluku. Ze statického hlediska je MPHS navržena jako samotížná, odolávající tlaku větru a vlivu rázové vlny projíždějících vozidel, skládající se z kotevních bloků, které odpovídají tvarově průřezu svodidel typu New Jersey, ocelovým sloupkům zabudovaným do kotevních bloků a protihlukovým panelům SILENT nebo VELOX.
V letech 2015 a 2016 provedla společnost ŽPSV s. r. o. ve spolupráci se společnosti MC VELOX Praha s. r. o. sérii úspěšných nárazových zkoušek za užití kotevních bloků šířky 1,2 m a 1,6 m, díky kterým je systém MPHS možno použít také jako svodidla s integrovanou protihlukovou stěnou, který nese obchodní název betonové svodidlo MPHS.
Betonové svodidlo MPHS š. 1,6 m lze jako jediný systém ve střední Evropě použít do výšky stěny až 10 m při stupni zádržnosti H4b.

Nízká protihluková clona SILENT


Nízká protihluková clona SILENT

Nízké protihlukové clony SILENT šikmé slouží ke snížení šíření hluku z prostoru tramvajových tratí. NPC SILENT se skládá z řady za sebou kladených betonových prefabrikovaných dílců délky 2 m, které jsou na straně přilehlé ke koleji opatřeny mezerovitou pohltivou vrstvou, kladených podél koleje tak, aby těsně kopírovaly z vnější strany průjezdný průřez. Tato malá vzdálenost umožňuje dosáhnout útlumu nežádoucího hluku vznikajícího od kolejových vozidel jako u standartních PHS. NPC lze budovat podél kolejového svršku se širokopatními nebo žlábkovými kolejnicemi s příčnými pražci se štěrkovým ložem nebo podél pevné jízdní dráhy. K dosažení maximálního účinku odstínění hluku se osazují co nejblíže průjezdnému průřezu.
Dílce se kladou na zhutněný vyrovnaný podsyp nebo zhutněný podkladní beton, styčná spára mezi dílci je utěsněna pryžovým profilem. Vzájemná poloha dílců je fixována zapuštěnými pryžovými čepy v horní části dílců. Každý dílec je opatřen závitovými pouzdry (úchyty) pro manipulaci při montáži.
Výška dílce je 1,4 m. Výška viditelné nadzemní části může ovšem být od 1,0 do 1,4 m – záleží na hloubce uložení.
V současnosti je Ostravě v provozu 70metrový zkušební úsek na dvoukolejné trati, podél ulice Místecká, blízko tramvajové zastávky Moravská. První měření provedly pracovníci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, fakulty stavební a bylo naměřeno snížení hluku o 8 – 10 dB.

Zákrytové desky SILENT

Zákrytové desky SILENT slouží ke snížení hluku z prostoru tramvajových tratí. Panely jsou sendvičového tvaru, kdy vrchní pohltivou vrstvu tvoří mezerovitý beton, spodní vrstva je z hutného betonu. Desky kladené přímo na pražce jsou staticky navrženy pro občasné pojíždění automobilovou dopravou do 3,5 t. Výhodami panelů vyrobených z betonu je oproti použití jiných materiálů (syntetické recykláty atd.) delší životnost, vysoká odolnost, nehořlavost, nenasákavost degradující pohltivost, nehořlavost a v neposlední řadě také zpětná recyklovatelnost.

Nástupištní hrana H130 s protihlukovou tvárnicí z recyklované pryže

Nástupištní hrany H130, které slouží k budování ostrovních a mimoúrovňových nástupišť lze doplnit o protihlukovou tvárnici z recyklované pryže snižující hlukovou zátěž od projíždějících kolejových vozidel o 2,5 až 3,1 dB.

Závěr

Budování protihlukových opatření patří s rostoucím provozem na pozemních komunikacích mezi klíčové prvky ochrany obyvatel před zvyšujícími se emisemi hluku. Společnost ŽPSV s. r. o. nabízí v této problematice komplexní řešení, které spočívá ve vývoji a výrobě vlastních protihlukových systémů pro silnice, železnice i tramvajové trati včetně možnosti jejich následné montáže přímo na místě dle požadavku investorů po celém území ČR.

S využitím materiálů ŽPSV s. r. o.
Ivo Románek