Společnost ŽPSV a. s. patří po desetiletí mezi největší dodavatele betonových výrobků a prefabrikátů pro stavebnictví. Její produkty jsou určeny zejména pro uplatnění v segmentu dopravních staveb (ŽPSV a. s. je největším výrobcem betonových železničních pražců v ČR), pozemních staveb i staveb průmyslových či ekologických. V uplynulém období jsme navštívili centrálu firmy a o rozhovor jsme zde požádali generálního ředitele společnosti, pana Ing. Jana Speváka. Ten nám vyšel vstříc, a naše první otázka tak ihned zamířila k aktuálnímu vývoji ekonomiky v ČR.

Ing. Jan SpevákV současné době zažívá česká ekonomika období ekonomického růstu. Odráží se tento trend i v činnosti ŽPSV a. s.?

Naše republika sice zažívá období ekonomického růstu, to ovšem neplatí zdaleka pro stavebnictví a už vůbec ne pro tu jeho část, která je naší doménou – pro výstavbu železničních tratí. Výroba železničních pražců a ostatních prefabrikátů pro výstavbu železničních tratí tvoří dlouhodobě náš core business, jsme na ni nejlépe vybaveni, vlastníme řadu specializovaných, často i jednoúčelových zařízení, linek a forem právě pro tuto produkci. Preference výstavby silniční a dálniční sítě odčerpala prostředky, které chybí aktuálně pro intenzivnější opravárenskou a investiční činnost v rámci SŽDC, což velmi negativně ovlivnilo letošní trh železničních prefabrikátů a zcela zásadně zasáhlo i do naší činnosti z hlediska výrobní naplněnosti. Lze tedy s rozčarováním konstatovat, že právě v této oblasti našeho core businessu zažíváme nepříjemný propad, bohužel bez jakékoliv optimistické vize zásadního zlepšení v roce následujícím. Nadále je tato oblast poznamenána i značnou legislativní nedokonalostí a nedostatečným vyřešením snazšího přístupu k realizaci hlavně liniových staveb, tvrdým bojem stavebních firem o získání zakázek, ústícím často do zoufalých kroků hraničících s nekorektností. Na druhou stranu je třeba ještě zmínit i pozitiva aktuální doby, mezi která patří, kromě oživení segmentu pozemních staveb, také významně zlepšená platební disciplína téměř u všech firem, se kterými spolupracujeme.

O který segment vašich výrobků byl v posledním období největší zájem?

Největší nárůst za poslední 2 roky zaznamenal segment pozemního stavitelství, a to nejen objemem výkonů, ale i vyšší cenovou hladinou. Dále se v tomto roce daří realizovat zakázky v rámci skupiny mostních konstrukcí. Naopak o cca 25 % poklesnou tržby u kolejových dopravních staveb. Propad u kolejových staveb se z větší míry sanuje nárůstem právě segmentu pozemního stavitelství a mostních konstrukcí, což jsme si, popravdě řečeno, ještě před pár lety nedovedli představit.

Mobilní protihluková stěna – PrahaV současné době jsou u Ejpovic dokončovány nejdelší železniční tunely v ČR. Budou vašimi železničními pražci vystrojeny i tyto tunely?

V ejpovickém tunelu, který je dlouhý cca 4 km a má 2 tubusy (celkem tedy 8 km tratě), najdou uplatnění další naše výrobky. V tomto případě však nebudou v tunelu zabudovány pražce, nýbrž prefabrikované betonové desky, které jsou následně ještě zmonolitněny do pevné jízdní dráhy. Tyto desky se používají také například pro vysokorychlostní dráhy v zahraničí. Výrobcem a dodavatelem těchto prefabrikovaných betonových desek je naše společnost a vyrábíme je v licenci rakouské společnosti Porr.

Vaše společnost však vyrábí i řadu dalších prefabrikátů pro dopravní stavby. Podílíte se jejich dodávkami kupříkladu i na probíhající modernizaci D1?

Naše společnost vyrábí široké spektrum výrobků pro dopravní stavby. Např. příčné či výhybkové pražce, nástupiště, přejezdové konstrukce, odvodňovací žlaby, protihlukové stěny, mostní nosníky, silniční svodidla a další. Na modernizaci D1 se naše společnost podílí zejména dodávkami protihlukových stěn, svodidel a mostních nosníků. V posledním zmíněném případě jsme aktuálně smluvně vázáni dodat například mostní betonové nosníky a příčníky vč. montáže na úsek 04 dálnice D1 mezi Ostředkem a Šternovem. Celkem se jedná o 3 mostní konstrukce, kde je zapotřebí dodat 20 MKT betonových nosníků a 5 nosníků typu Petra. Dále jsme nedávno zrealizovali na úseku 22 dálnice D1 mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži nadjezd, který se skládal z dodávky a montáže 8 ks MKT betonových nosníků. Podílíme se tedy i na modernizaci dálnice D1.

Most MK-T – KnovízVelkou otázkou v oblasti dopravního stavitelství je i ochrana obydlených aglomerací před hlukem. Jaké nové produkty a služby může vaše společnost nabídnout v této oblasti?

Ochrana před hlukem je velkým tématem i v naší společnosti. Aktuálně disponujeme protihlukovými stěnami, jejichž výstavba je spjata s nutností zbudovat základové konstrukce (piloty či patky). Dále se v našem výrobkovém portfoliu nachází i tzv. mobilní protihluková stěna (dále jen MPHS), což představuje protihlukovou stěnu integrovanou do speciálních svodidel se stupněm zádržnosti až H4b. Dá se tedy říci, že MPHS představuje dvě funkce v jednom výrobku, a to ochranu hluku v kombinaci s bezpečností v silničním provozu v podobě svodidel. Velmi významnou předností tohoto druhu konstrukce je, vzhledem k tomu, že není pevně spojena se zemí, možnost realizace bez stavebního povolení, což proces výstavby značně urychluje. Dále máme vyvinuty nízké protihlukové clony ve tvaru C, které jsou vyzkoušeny v sítích SŽDC a tvoří alternativu k vysokým protihlukovým stěnám. V září 2017 budeme instalovat první nízkou protihlukovou clonu v ČR pro tramvajové tratě v DP ­Ostrava. Dlouhá životnost reálně prověřená časem a výborné akustické vlastnosti předurčují beton k úspěšné realizaci protihlukových opatření ve světě. To je neoddiskutovatelná věc. Mnohdy je s podivem, jaké nevyzkoušené materiály jsou instalovány v rámci protihlukových opatření do našeho okolí. Dalším technickým řešením, jak bojovat s negativním účinkem hluku, jsou horizontální konstrukce zabudovávané do mezikolejnicového a s kolejnicemi sousedícího prostoru železničních a tramvajových tratí. Absorbéry hluku tohoto typu jsou zabudovány ve zkušebním úseku koridorové železniční tratě v Krasíkově a nově i v tramvajové trati DP Praha. Výhodou tohoto tramvajového absorbéru je, že umožňuje pojíždění vozidly sanitek či záchranářů v případě havárie, což je opět umožněno díky použitému materiálu – betonu.

Bezpečnost je v oblasti dopravních staveb prioritou. Jaký je zájem investorů o vaše betonová silniční svodidla?

Zájem odpovídá poptávce na trhu. Jsme etablovaným výrobcem betonových silničních svodidel zejména na českém trhu. Disponujeme svodidly do nejvyššího stupně zádržnosti a dále například již výše zmiňovanou mobilní protihlukovou stěnou s parametry převyšujícími naši zahraniční konkurenci. Zde bychom si představovali vyšší zájem ze strany investorů zejména co se týče MPHS a svodidel.
Například v západní Evropě se zcela běžně vyskytují právě betonová svodidla na modernizovaných úsecích ve středním dělicím pásu. Životnost a nízké náklady na údržbu betonových svodidel vč. údržby zeleně ve středním dělicím pásu by měly betonová svodidla předurčovat k frekventovanějšímu využití na českých silnicích a dálnicích. Například také na Slovensku se nyní modernizují úseky, kde se dodávají desítky kilometrů betonových svodidel do středního dělicího pásu. Podobný přístup bychom uvítali i v ČR.

Zádlažbové panely SILENT – PrahaV rámci rekonstrukce silnic, dálnic, veřejných prostranství a dalších komunikací je prováděna také obnova inženýrských sítí, pěších zón či parků. Pamatuje váš výrobní sortiment i na tyto práce?

Ano, ale v nepříliš významné míře. Společnost vyrábí prvky pro zahradní architekturu, což obnáší zejména betonovou dlažbu či obruby a dále výrobky pro inženýrské stavby jako například šachty, skruže, patkové trouby. Zde spíše stojíme před rozhodnutím, zdali zmodernizovat výrobu těchto výrobků a zainvestovat do výrobních technologií tak, abychom vytvářeli efektivní konkurenci na trhu.

Znamená to tedy, že pro oblast dopravních a inženýrských staveb dokážete nabídnout stavebním firmám komplexní sortiment prefabrikátů a betonářského zboží?

Ano, to je naše silná stránka. Jsme schopni téměř komplexně pokrýt dodávkami betonových výrobků z naší společnosti veškeré požadavky a potřeby dopravních staveb. Troufám si tvrdit, že naše společnost je jedna z mála (ne-li jediná) v rámci střední a východní Evropy, která vyrábí tak široké spektrum prefabrikovaných betonových výrobků v dobré kvalitě, požadovaných termínech a množství.

Silniční svodidla – D1Jaké priority si vaše společnost vytyčila pro nejbližší období?

Je velmi těžké bavit se konkrétně o budoucnosti v době předvolební, kdy nevíme, jakým směrem budou orientovány záměry a podpora nové vlády. V předvolební době zaznívá významná podpora budování moderní železniční sítě včetně budování vysokorychlostních tratí z úst mnoha účastníků tohoto politického klání. Až konkrétní kroky nové vlády nám ale ukáží, do jaké míry toto byly jen proklamace, či zda tento směr bude reálně podporován. Pro nás tato budoucí orientace v případě její akceptace zní velmi příjemně a lákavě a procesu budování a modernizace železniční sítě včetně budování vysokorychlostních tratí se chceme aktivně účastnit. Už nyní jsme vyvinuli nový pražec pro vysokorychlostní tratě a v našem portfoliu máme řadu výrobků použitelných pro jejich budování. Železniční tratě a dodávky prefabrikátů pro jejich budování tedy zůstávají naší prioritou i do budoucna. Tímto směrem orientujeme i náš vlastní i kooperovaný výzkum a vývoj.
Na druhou stranu ale vnímáme i vhodnost diverzifikované výroby a posilování aktivní participace v ostatních segmentech stavebnictví, což nám přineslo úspěch hlavně v poslední době. Proto se i zde chceme věnovat posilování naší pozice rozšiřováním stávajícího sortimentu, jeho orientací na aktuální problémy společnosti, například v hospodaření s vodou, ochrany obyvatel před hlukem apod. Aktuální doba žádá rychlou, operativní, kvalitní a cenově příznivou reakci na stavební poptávku – to je pro nás zadáním, kam naše úsilí zamířit.
Zároveň je našim cílem být finančně stabilní společností, která je seriózním a vyhledávaným partnerem pro ostatní účastníky stavebního trhu. Rating AAA, který jsme obdrželi v letošním roce od společnosti Bisnode, a který nás řadí do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR, je v tomto směru pro nás zavazující.
Žijeme v době, kdy pracovní trh v ČR trpí deficitem kvalitních pracovníků. Tohoto jsme si plně vědomi, a proto je jedním z našich významných cílů vytvářet podmínky pro to, aby naši zaměstnanci pracovali v co nejlepších podmínkách a práce v naší společnosti je všestranně uspokojovala.
Mám-li tedy vystihnout prioritu pro budoucnost, nabízí se jednoduché „být nejlepší“.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

ŽPSV a. s.
Třebízského 207
687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 419 311
www.zpsv.cz