Mezi největší výrobce betonářského zboží na českém stavebním trhu patří společnost ŽPSV a. s. se sídlem v Uherském Ostrohu. V jejím výrobním sortimentu dnes naleznete vedle nejznámějších produktů, kterými jsou železniční a tramvajové pražce, také prefabrikovaná železniční nástupiště, protihlukové stěny, dlažby, systémy odvodnění, prefabrikované nosné skelety, mostní nosníky nebo přesýpané mostní a tunelové konstrukce.
O aktuálním dění ve společnosti jsme v uplynulém období hovořili s jejím generálním ředitelem panem Ing. Janem Spevákem.

Vaše společnost je tradičním výrobcem železničních pražců a dalšího betonářského zboží. Jak se jí dařilo překonávat poměrně vleklou krizi ve stavebnictví?

K tomu Vám mohu říci jediné. Je to naštěstí za námi. Domnívám se, že krizi jsme překonali nejlépe, jak jsme jen mohli. Hledání cesty, jak ji přežít, vyžadovalo vzájemné pochopení vedení firmy, zaměstnanců i odborů. Lidé nám věřili, že úsporná opatření nezavádíme samoúčelně a že jednou bude líp. Šlo zároveň i o očistný proces. Našli jsme rezervy v nákladech, rozsáhlými úsporami však byla bohužel zasažena i údržba a investice, což byla negativa úsporných opatření. Krize pro nás znamenala obrovský zlom v dosahovaném objemu produkce. Výpadek ve výrobě pražců byl takřka fatální. Na pokrytí potřeb trhu nám stačily pouze dvě linky provozované v omezeném režimu. Zrušili jsme výrobu pražců v Nových Hradech, a zavedli jsme tam alternativní výrobu. Propustili jsme řadu lidí. Z původních 600 pracovníků nám jich zbylo pouze 380. Všechna tato opatření nám však umožnila jediné. Přežít. Věřili jsme tomu, že tento stav nemůže trvat věčně. I v tomto období jsme se proto snažili připravit na oživení stavebnictví a vyvíjeli jsme nové výrobky.

Podařilo se Vám v tomto období udržet kompletní výrobní program?

Výrobní program samozřejmě zůstal. Výrazně se však omezilo množství vyráběných produktů. Reagovali jsme na sebemenší potřebu zákazníků. Nicméně zcela vytížit výrobní kapacity jsme neměli šanci.

Vaše společnost je známá svým inovačním úsilím. Jakým směrem bylo orientováno v posledním období?

Na inovaci jsme mysleli již v období krize a postupně jsme přicházeli s novými výrobky a řešeními. Zcela zásadní v naší dosavadní historii bylo rozhodnutí o pořízení nové technologie na výrobu příčných železničních pražců. Vypsali jsme výběrové řízení a linku jsme skutečně zakoupili a zprovoznili. Podařilo se nám na ni získat i dotaci z MPO ČR. Linka může vyrábět pražce pro vysokorychlostní tratě a v rámci jejich nových možností jsme vyvinuli pražec, který umožňuje použití u vysokorychlostních tratí s rychlostí až 350 km/h. Linka byla slavnostně spuštěna 11. 6. 2015. V současné době se již instalují na ní vyrobené pražce do zkušebních úseků SŽDC. Byl to za poslední léta zcela jistě největší inovační počin v naší společnosti. Linka je umístěna na závodu v Uherském Ostrohu. Investiční náklady na její pořízení činily 150 mil. Kč. Obsahem investice je nejen vlastní linka, ale také supermoderní mísící jádro a veškerá logistika, která s výrobou pražců souvisí. Pokud se týká inovace výrobků, tak i zde jsme přišli s celou řadou novinek . Řešili jsme především problematiku konstrukcí pro nástupiště, protihluková opatření a dláždění kolejí. Většinou naše novinky prezentujeme na odborné akci Czech Rail Days v Ostravě. Tyto inovativní výrobky mají vždy velký ohlas u našich obchodních partnerů. Jedno z řešení, což je nízká protihluková stěna, získalo cenu poroty v soutěži Dopravní stavba roku. Jednalo se o konkrétní aplikaci v obci Tetčice. Dále jsme vyvinuli celou řadu prefabrikátů různých výšek pro nové moderní řešení nástupišť, včetně dokončovacích prvků schodišť, protihlukových úprav, zavedli jsme do výroby oboustranně zvukopohltivou protihlukovou stěnu, nabídli jsme našim obchodním partnerům nové řešení zádlažbových panelů URTŘ a přinesli jsme i nové řešení útlumu hluku v kolejišti aplikací kolejových absorbérů. Zkušební úsek v Rudolticích přinesl velmi pozitivní výsledky měření a v současné době očekáváme aplikaci těchto řešení nejen u klasických železničních tratí, ale i v městské kolejové dopravě.

V současné době stavební trh začíná rychle růst. Jak se Vám daří reagovat na tento trend?

Už když jsme zachytili první informace o budoucím vývoji trhu, což bylo v závěru loňského roku, ihned jsme na to reagovali navýšením našich výrobních kapacit. Bylo to investičně hodně náročné, protože avizované požadavky byly skutečně mimořádné a naše stávající kapacity jim nebyly schopny vyhovět. Museli jsme provést revitalizaci stávajících výrobních linek ve velmi krátké době, znovu vybudovat linku v závodě Nové Hrady, pořídit obrovské množství forem, abychom navýšili kapacitu u odlévaných výrobků, a nakoupit velké množství strojů a zařízení pro další manipulaci s výrobky. Samozřejmě paralelně jsme přijali mnoho dalších zaměstnanců a vytvořili jsme pro ně odpovídající zázemí. Takto jsme se dostali až ke stávajícímu stavu 840 pracovníků. Dále jsme zcela přeorganizovali režim výroby na všech závodech. Na mnohých z nich jsme byli nuceni zavést nepřetržitou výrobu. Výsledkem těchto opatření je, že se nám prozatím daří uspokojovat veškeré požadavky našich obchodních partnerů.

Na jakých významných stavbách jsou Vaše výrobky uplatňovány v současné době?

Nyní je to velmi dlouhá řada staveb. Pražce jsou dodávány jednak pro koridorové stavby, traťové úseky s propadem rychlosti, revitalizace tratí, například Brno – Kuřim, Benešov nad Ploučnicí – Rumburk, Běchovice – Úvaly, Golčův Jeníkov – Kutná Hora, Most - Chomutov atd. Pokud se týká ostatních staveb, tak mezi největší, na kterých se podílíme našimi dodávkami skeletových halových systémů, patří Philip Moris Kutná Hora, Mobelix Plzeň, Izolit Bravo Jablonné či Demos Hradec Králové. Naše prefabrikované systémy jsou i součástí nyní budovaného administrativního centra Enterprise v Praze na Pankráci, kde se jedná o kombinaci skeletové konstrukce prefa – monolit. Naše prefabrikáty nechybí ani při rekonstrukci D1. Dodávali jsme zde například svodidla, mostní nosníky, či protihlukové stěny. Nový výrobek - mobilní protihlukovou stěnu – jsme instalovali v ulici 5. května v Praze. U mostních nosníků bych ještě rád zmínil naše dodávky pro výstavbu mostů Bečov, Praha přes Botič a Přerov přes Moravu.

Hovořil jste o strmém růstu Vaší výroby v letošním roce. Jaký vývoj očekáváte v roce příštím?

Samozřejmě lze jen těžko predikovat. Z čeho můžeme usuzovat, to je sledování našeho prostředí. V rámci budování dopravní infrastruktury bude využíván program OPD II. V rámci OPD II očekáváme, že u investic v oblasti železnic bude rozplánováno něco mezi 16 – 18 mld. Kč na rok 2016. Předpoklad ostatního trhu vychází z marketingového průzkumu očekávané výstavby. Když objektivně vyhodnotíme tyto podmínky, tak očekáváme významný propad, a to až na třetinu letošní úrovně, v oblasti železničních staveb. Zbylé aktivity by měly tvořit něco přes 50 % letošního roku. Na tuto situaci opět budeme reagovat úpravou počtu pracovníků a změnou režimu ve výrobních závodech. S těmito podmínkami se musíme smířit a v těchto podmínkách musíme dále dokázat vést firmu k prosperitě. Nechceme polevit v inovacích a nových výrobcích. To považujeme za správnou cestu, kterou nechceme opustit. Částečně bychom chtěli rozšířit i sortiment nabízené produkce a nabídnout ještě širší servis našim zákazníkům.

Jaký vývoj by byl z Vašeho pohledu pro budoucnost stavebnictví optimální?

My bychom si přáli, aby v našem oboru došlo k určité stabilizaci. Tím mám na mysli jasnou dlouhodobou strategii, která by byla respektována napříč politickými reprezentacemi. Příprava nových území určených pro výstavbu dopravních staveb by měla probíhat v dostatečném předstihu. Přál bych si také, aby u veřejných zakázek nevyhrávali jen ti, co nabídnou nejnižší cenu, aniž by disponovali dostatečnými zkušenostmi, zázemím a záručním servisem. Byl bych i upřímně rád, pokud by byly podporovány firmy dlouhodobě etablované na českém trhu zaměstnávající domácí pracovní sílu. Je také objektivně vysledováno, že stavebnictví se pohybuje v určitých sinusoidách. Potěšilo by mě však, pokud by výkyvy byly co nejmenší. Co se týká našeho nosného oboru, což jsou výrobky pro oblast železniční sítě, tak bych si přál, aby v ČR dostala jasný obrys oblast budování vysokorychlostních tratí. Vidíme v tom významnou šanci propojení ČR se zbytkem světa a samozřejmě bychom v budoucnu chtěli na jejich výstavbě výrazně participovat.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

ŽPSV a.s.
Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 419 311, fax: 572 419 308
www.zpsv.cz