Vodotěsnost železobetonových konstrukcí
Beton je obecně tvořen třemi základními součástmi: cementovým tmelem, kamenivem a póry různých velikostí. Vodotěsnost železobetonových konstrukcí je ovlivněna třemi hlavními parametry, kterými jsou právě pórový systém a jeho spojitost, výskyt a šířka trhlin a rovněž důležitým parametrem je tloušťka samotné konstrukce. Pro dosažení vodotěsnosti je potřeba zejména omezit prostup vody pórovým systémem a předejít vzniku trhlin v konstrukci.

Omezení vzniku trhlin
Základním způsobem redukce množství trhlin v konstrukci při vlastní realizaci je ošetřování konstrukce v počátcích jejího zrání.
Ve fázi návrhu je možné ovlivnit vznik trhlin správným složením betonové směsi a dostatečným vyztužením povrchových partií betonu. Pokud má být betonová konstrukce vodotěsná, je nutné ji navrhovat na mezní šířku trhlin 0,10 až 0,15 mm. Trhliny velikosti do 0,20 mm se za příznivých okolností samy zacelí. Současně však stále více dochází k tomu, že konstrukce jsou vyztuženy natolik, že se stává problematickým samotné plnění bednění betonovou směsí a místo trhlin v ní vznikají štěrková hnízda a nežádoucí dutiny, které mohou mít vliv nejen na vodotěsnost této konstrukce.

Ovlivnění návrhu výztuže krystalizační přísadou
Právě použití krystalizační přísady XYPEX® ­ADMIX může mít vliv na návrh železobetonové konstrukce, resp. na množství výztuže v konstrukci, která je určena pro omezení vzniku trhlin. V tuzemsku je použití krystalizačních přísad spjato s rekonstrukcemi a sanacemi, kam samozřejmě také patří, ale lze ji běžně využívat při realizaci nových železobetonových konstrukcí. Krystalizační přísada XYPEX® ADMIX zvyšuje schopnost samozacelení trhlin až na 0,40 mm. To umožňuje posunout návrh na mezní šířku trhlin právě na zmíněných 0,40 mm, při zachování vodotěsnosti konstrukce. Tím dochází i k menšímu vyztužení povrchových partií betonů a jsou omezeny problémy s vyplněním všech částí konstrukce betonem. Tato schopnost byla ověřena celou řadou zkoušek.

Množství výztuže zachycující objemové změny povrchových partií a omezující vznik trhlin je třeba určit pro každou konstrukci individuálně. Vzorovými výpočty však bylo ověřeno, že při výpočtu na mezní šířku trhlin 0,40 mm lze ušetřit až 50 % výztuže. Současně se snižuje riziko imperfekcí konstrukce vznikajících na základě složitějšího plnění bednění, jak bylo uvedeno výše.

Závěr
Použití krystalizační přísady XYPEX® ADMIX má množství výhod, které mají jak technický, tak ekonomický dopad. První výhodou je ekonomická úspora vyplývající z menšího množství ocelové výztuže. Druhou je snížení pracnosti při realizaci armokoše.
Z technického i ekonomického hlediska je pak nesporně výhodné, že se snižuje riziko vzniku defektů, hnízd a nezhutněných partií betonu.

Hlavní výhodou oproti černým vanám, kterou obecně technologie bílých van s využitím prostředků sekundární krystalizace XYPEX® ADMIX má, je tzv. opravitelnost, obnovení úplné vodotěsnosti při vzniku dodatečných poruch či nezbytnosti dodatečně vybudovat v již dokončené spodní stavbě prostupy apod. Lze říci, že úspora výztužných vložek železobetonových konstrukcí a snadná opravitelnost mluví jednoznačně pro použití tzv. sekundární krystalizace v konstrukcích bílých van.

Ing. Václav Pumpr, CSc., Ing. Zdeněk Vávra

www.betosan.cz