V rámci opravy objektu vodojemu je, vedle technologických zařízení a rozvodů, nutné zajistit obnovu hlavních nosných konstrukcí a pomocných konstrukcí pro technologie, které jsou obvykle tvořeny železobetonovými konstrukcemi. Jejich funkcí je nejen zajistit krytý prostor pro technologie, tj. plnit nosnou funkci, ale také zajistit vodotěsnost nádrží, ve kterých je shromažďována pitná voda. Tyto konstrukce musí splňovat, mimo jiné, také hygienické požadavky a umožňovat údržbu povrchu konstrukcí.
V předchozích 2 letech proběhla celková rekonstrukce vodojemu Kopanina v západní části Prahy. Jednalo se o 2 komory vodojemu. V první fázi došlo k odstrojení technologických zařízení a pomocných konstrukcí vodojemu (ocelové potrubí, žebříky, čerpadla apod.). V rámci bouracích prací je potřeba zajistit i přístup větší mechanizace do vodojemu vytvořením vjezdového otvoru, dále odstranění podpůrných konstrukcí pro trubní vedení, všech nesoudržných, nebo degradovaných konstrukcí a další bourací činnosti.
I při bouracích pracích je možné využít produkty stavební chemie. V tomto případě byl pro zbourání velkých betonových bloků v nepřístupných místech využit silně rozpínavý materiál pro nevýbušné rozpojování BENTODEX. Po navrtání otvorů jsou tyto vyplněny materiálem, který v průběhu tuhnutí a tvrdnutí významně zvětší svůj objem a vnitřním tlakem dojde k potrhání konstrukce a následně k jejímu snazšímu rozebrání.
V rámci celkové rekonstrukce byla realizována nová vrstva podlahy. Pro izolaci dilatačních spár a oddělení nové betonové desky od patek sloupů, byla využita nepřikotvená membrána z ­HDPE PROOFEX ENGAGE. Tím byl umožněn pohyb v místě spáry bez vzniku nežádoucích poruch. Spáry smršťovacích polí podlahy byly vyplněny trvale pružným tmelem WODAFLEX LQ.
Jedním z nejdůležitějších kroků opravy železobetonových konstrukcí byla sanace povrchu stěn, sloupů a průvlaků, kde docházelo jednak ke korozi betonářské výztuže a jednak k degradaci krycí vrstvy betonu nad výztuží. Z důvodu těchto degradačních procesů a současně malé krycí vrstvy betonu nad výztuží z minulosti, byl dle projektové dokumentace na konstrukcích stěn použit následující postup. Na podklad byl aplikován migrující inhibitor koroze ARMOGUARD N. Jeho úkolem je pasivovat (chránit) výztuž i v konstrukci, která tuto schopnost má sníženou, nebo ji zcela postrádá. Dále byl použit adhezní můstek s inhibitory koroze UNISAN ADH 2K. Tím byla posílena účinnost nátěru a samozřejmě také bylo dosaženo zlepšené přídržnosti následných vrstev k podkladu. Jako finální vrstva byla aplikována sanační hmota s nízkým podílem polymerní disperze ­MONOCRETE TW, která byla vyvinuta jako vhodná do vodárenských konstrukcí. Materiál má samozřejmě „atest“ na styk s pitnou vodou. Její optimalizovaná receptura, vedle potřebných fyzikálně mechanických vlastností, umožňuje finalizaci do hladka tak, aby byla minimalizována možnost uchycení mikroorganismů na povrchu opravených konstrukcí.
Sloupy a průvlaky byly opraveny jednak obetonováním a jednak sanovány obdobným postupem jako konstrukce stěn. V některých průřezech bylo nutné využít nesmrštivé malty SUPERFIX.
Zastřešení vodojemu je realizováno pomocí prefabrikovaných panelů, uložených na monolitické průvlaky. Na stávajících panelech byla vytvořena ochranná vrstva pomocí hydroizolačního nátěru WATERFIN PV.
V průběhu realizace byly jednotlivé kroky sledovány a testovány akreditovanou zkušební laboratoří. Bylo nutné zajistit optimální podmínky ke zrání materiálů, návaznost prací a pro dosažení požadovaného výsledku byla nutná spolupráce mezi dodavatelem materiálů, realizátorem sanačních prací, generálním dodavatelem i technického dozoru investora.

Ing. Zdeněk Vávra