Od uvedení systému Megapress na trh v roce 2014 poskytuje společnost Viega svým zákazníkům vůbec jako první i u ocelových silnostěnných trubek možnost spoje za studena lisovat. Instalace je tím pádem rychlá, bezpečná a jednoduchá. Na vývoji technologie Viega neustále pracuje, aktuálně ji lze používat jako spolehlivou alternativu ke svarovým, závitovým a drážkovým spojům u ocelových trubek o průměru až do čtyř palců. Technika lisování za studena vítězí především ve srovnání se svařováním. Svařování je osvědčená metoda, avšak časově a fyzicky velmi náročná, spojená s neustálým nebezpečím požáru. Z těchto důvodů se svařování stává nejenom ekonomicky neatraktivní. Přenášení těžkých plynových lahví a svařovacích přístrojů a manipulace s nimi často v nepřístupných místech nebo v několikametrové výšce je totiž neskutečně náročná. S lisovací technikou Megapress stihne instalační firma zrealizovat mnohem více zakázek oproti firmám, které stále pájejí nebo svařují.

Úsporu času a rychlost instalace jednotlivých montážních technik se podařilo kvantifikovat organizaci BSRIA (Building Services Research and Information Association) v nezávislém testu, při kterém se v laboratorních podmínkách srovnávaly celkem čtyři metody spojování ocelového potrubí – spoje závitové, drážkové, svarové a lisované, a to u instalace silnostěnných ocelových trubek v průměrech od ½” do 4”.

Charakteristika jednotlivých spojů:
1) Závitový spoj – rotační vyřezání závitu do trubky a její následné našroubování do armatury.

2) Drážkový spoj – vydrážkování rotační technikou na obou koncích trubky a následné spojení spojkou s těsnicím kroužkem.

3) Svarový spoj – spojení trubky svařením metodou MIG (tavící se elektrodou v ochranné atmosféře).
4) Lisovaný spoj – lisování spojů pomocí nástroje Viega Pressgun 5 a nástavce.


Metodika zkoušení

V laboratorních podmínkách se s každou ze čtyř instalačních metod provedl předem navržený a identický spoj různého typu na trubkách několika rozměrů. U procesu se měřil čas od začátku do konce instalace, a to včetně přípravy veškerého vybavení, řezání trubek, jejich napojení a konečné montáže. Po dokončení se porovnaly časy pro všechny metody a velikosti trubek. Následující tabulka ukazuje celkové časy montáže.

Celkové srovnání rychlostí různých metod spojování a instalace ocelového potrubí. (infografika: Viega)

Metoda

Počet řezů trubky

Doba řezání trubek (v minutách)

Doba řezání závitů/drážek (v minutách)

Doba přípravy strojů (v minutách)

Celková doba montáže (v minutách)

Celkem (minut)

Závitové spoje

116‎‎‏

78‎‎‏

166‎‎‏

15‎‎‏

738‎‎‏

997‎‎‏

Drážkové spoje

(*)100

73‎‎‏

20‎‎‏

13‎‎‏

(**)504

610‎‎‏

Svarové spoje

116‎‎‏

78‎‎‏

-

-

1721‎‎‏

1799‎‎‏

Lisované spoje systémem Megapress

116‎‎‏

78‎‎‏

-

8‎‎‏

312‎‎‏

398‎‎‏

Pozn.: * půlpalcové armatury nebyly k dispozici, proto nejsou započítané, ** do celkové doby se započítává 44 minut a 9 sekund, což je předpokládaná doba montáže chybějících armatur.

Konečné a velmi rozdílné časy instalace jsou překvapivé:
• lisované spoje (Megapress) – 6 hodin, 38 minut,
• drážkované spoje – 10 hodin, 10 minut,
• závitové spoje – 16 hodin, 37 minut,
• svařené spoje – 29 hodin, 59 minut.

Z těchto výsledků je patrné, že lisovací technika v praxi poskytuje výhodu v podobě:
• 78 % ušetřeného času v porovnání se svařenými spoji,
• 60 % ušetřeného času v porovnání se závitovými spoji,
• 35 % ušetřeného času v porovnání s drážkovanými spoji.

Částečně je to způsobeno jednoduchostí a rychlostí montáže lisovací metodou. Řemeslníkům stačí trubky zkrátit na příslušný rozměr, zbavit odřezanou plochu otřepů, nasadit nástrčnou spojku na trubku a slisovat. Tato metoda rovněž nevyžaduje časově náročné procesy, jako je řezání závitů nebo drážkování každé sekce trubek. U metody závitových spojů tvoří čas potřebný k přípravě rotačního závitořezu téměř pětinu celkového času (18 %). Metoda svarových spojů sice žádné předběžné úpravy trubky nevyžaduje, ale samotný proces svařování je časově mnohem náročnější. Například i u testované instalace, která byla relativně malého rozsahu, trvalo svařování oproti metodě Megapress o 23 hodin déle.

Vyspělé lisovací spojovací systémy Viega patří mezi nejrychlejší metody spojování ocelového potrubí vůbec, a to až do DN 100. (foto: Viega)


Výhody lisovaných spojů

Kromě rychlosti a jednoduchosti má lisování pro instalatéra další výhody. Je bezpečnější, zejména ve srovnání se svařováním, jelikož proces nevyžaduje zdroj tepla ani řemeslníka nevystavuje zplodinám či chemikáliím. Snižuje se tím jak nebezpečí úrazu a škod, tak nutnost zdravotních a bezpečnostních opatření. To platí o to více nyní, kdy se podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) zplodiny ze svařování považují za rakovinotvorné.

Lisované spoje představují také čistší alternativu, jelikož na rozdíl od řezání závitů není trubku třeba mazat. To znamená, že při a po instalaci není nutné trubku ani její okolí čistit. Tím se zároveň snižuje míra proplachování potřebná k odstranění nečistot před předáním budovy k užívání.

Další z klíčových výhod lisovaných spojů je, že mezi spoji nejsou kvalitativní rozdíly – spoj se buď slisuje, čímž vytvoří pevné a bezpečné spojení, nebo není např. omylem zrealizován vůbec (slisován). Kvalitní lisovací spojky totiž disponují funkcí umožňující spolehlivé odhalení neslisovaných spojů přímo na místě instalace. Tím se zabraňuje nákladným opravám po dokončení projektu. Například osvědčená technologie Viega
SC-Contur, používaná rovněž v armaturách Megapress, zřetelně upozorní na omylem neslisované spoje během tlakové zkoušky.

Nejméně viditelnou výhodou jsou nízké náklady na servis a provoz lisovacího nářadí. Servis u Viega Pressgun 5 je vyžadován až po 40 000 provedených zalisováních nebo po 4 letech (co nastane dřív), u Pressgun Picco po 30 000 zalisováních nebo po 4 letech, u Viega Pressgun 6 B jednou za 2 roky. Nástroje mívají síťový kabel, Pressgun Picco má praktický a lehký lithium-iontový akumulátor. Při práci řemeslník ocení vychytávky jako je hmotnost jen okolo 3 kg, otočnou hlavu o 180° nebo LED osvětlení.

Další informace o komplexním portfoliu lisovacích systémů Viega Megapress naleznete na viega.cz/Lisovacitechnika. Informace o společnosti BSRIA a jejích globálně uznávaných zkouškách a výzkumech naleznete na www.bsria.com.