O tomto zajímavém projektu jsme si povídali s vedoucí projektantkou silničních staveb Ing. Zuzanou Bielou.

Křižovatka na pomezí městských částí Komín, ­Kníničky a Bystrc patří dlouhodobě k problémovým uzlům dopravy v Brně. Mohla byste nám prozradit, jak vypadá současný stav a vysvětlit hlavní důvody záměru postavit zde novou mimoúrovňovou křižovatku?
Lokalita, ve které se stavba nachází, je velice složitá. Nachází se v severozápadní části Brna, v místě hlavní dopravní tepny spojující centrum města s městskými částmi Kníničky, Bystrc, Komín a rekreační oblastí Brněnská přehrada, přírodním parkem Podkomorské lesy, Komínským vrchem a oborou Holedná. Stávající komunikace II/384 ulice Kníničská a komunikace III/3846 ulice Bystrcká vedou ve vymezeném koridoru mezi korytem řeky Svratky na jedné straně a bývalým kamenolomem, obchodně komerčním centrem a budoucím bytovým domem na straně druhé. Tyto komunikace zajišťují propojení těchto stále se rozvíjejících lokalit s velkým počtem obyvatel a pestrým využitím území. Množství obyvatel, zajímavost lokality i výhledový stav plánované nové bytové výstavby vyžadují zajištění kvalitní komunikace s vyhovující kapacitou nejen pro silniční a tramvajovou dopravu, ale také vyhovující a bezpečné komunikace pro cyklisty a pěší. Parametry komunikací již nevyhovují stávajícím ani výhledovým intenzitám dopravy, což dokazují opakující se kolize v dopravních špičkách. Způsob, jak toto kolizní dopravně-obslužné místo vyřešit, je nahradit úrovňové křižovatky se SSZ novou kapacitní mimoúrovňovou křižovatkou (dále jen MÚK) a nově navrhnout vedení a uspořádání všech typů komunikací.

Jaké bylo zadání investora v souvislosti s projektem MÚK Kamenolom v Brně?
V minulosti bylo zpracováno několik variant dopravního řešení. Pro další sledování a dopracování ve stupni DÚR byla investorem vybrána varianta se zahloubením Kníničské ulice a novou MÚK tvořenou okružní křižovatkou s pěti rameny na mostních objektech. Součástí zadání byl i návrh nové lávky přes řeku Svratku v lokalitě stávající Letenské lávky a nové lávky pro pěší a cyklisty přes široký dopravní koridor tvořený Kníničskou a Bystrckou ulicí včetně tramvajové tratě, která zajišťuje spojení centra města a MČ Bystrc.

Vedoucí projektantka silničních staveb - Ing. Zuzana Biela


Mohla byste blíže specifikovat projekt nové MÚK? Z jakých stavebních objektů se projekt skládá?
Jedná se o složitou dopravní stavbu skládající se z 56 stavebních objektů a z mnoha profesí. Kromě silničních objektů různých budoucích správců, mostních objektů, objektů opěrných zdí, byly do projektu zapojeny profese kolegů trubních vedení (voda, kanalizace, plyn), elektro (slaboproud, silnoproud, trakční vedení), kolejové (tramvajové) dopravy, vegetačních úprav, demolic a přípravy zemí.

Součástí projektu bude mj. vybudování nové lávky pro pěší přes řeku Svratku a přes Kníničskou ulici. O jaký typ lávky se jedná a bude zajímavá i z pohledu architektury?
Ano, v rámci stavby budou vybudovány dvě nové lávky pro pěší a cyklisty za účelem propojení obytné a komerční plochy městské části Brno-Komín s cyklostezkou mezi dopravním koridorem a Svratkou, a dále pak přes řeku do Údolí oddechu v městské části Brno-Bystrc. Návrh obou lávek byl řešen ve vzájemné součinnosti tak, aby bylo umožněno co možná nejkomfortnější propojení uvedených ploch a konstrukce lávek zapadly do estetického řešení stavby.
Stávající Letenská lávka ­bude odstraněna a nahrazena novou. Vzhledem k požadované kapacitě průtočného profilu Svratky bylo nutné mostovku vzhledem ke stávající konstrukci zvednout o cca 2,5 m. Z tohoto důvodu byla navržena visutá lávka se subtilní mostovkou zavěšenou k hlavním nosným lanům vyneseným na hlavním pylonu situovaném na komínském břehu (u dopravního koridoru).
Rozpětí lávky bude 62 m, na komínském břehu je lávka napojena na stávající levobřežní cyklostezku a zároveň bezbariérovým šikmým chodníkem na novou lávku přes dopravní koridor.
Tato lávka o pěti polích a celkové délce téměř 80 m překračuje levobřežní cyklostezku, Bystrckou ulici, Kníničskou ulici a tramvajovou trať, u kamenolomu navazuje pak na cyklostezku a schodiště k novému bytovému domu. Z lávky je dále vyvedeno schodiště k nové tramvajové zastávce. Z důvodu minimalizace stavební výšky je mostovka lávky navržena jako elegantní deska z předpjatého betonu s náběhy k vnitřním podpěrám, které jsou umístěné mezi jednotlivými dopravními pásy.

Čím byl tento projekt pro vás zajímavý, resp. náročný na zpracování?
Tento projekt je zajímavý právě tím, že řeší akutně nevyhovující dopravní obslužnost v této oblasti. Je proto velmi potřebný. Náročný byl hned z několika hledisek. Jedná se o zastavěné rozvíjející se území, na kterém podcházíme stávající trasu VVN. Úroveň hladiny řeky Svratky je limitující. Náročné požadavky klade také dopravní podnik, který chce z pochopitelných důvodů minimalizovat výluky na tramvajové trati v průběhu výstavby. Složité bylo rovněž projednání v průběhu IČ a opakované zapracování požadavků vyplývajících ze stále probíhající IČ. V neposlední řadě se zde nachází velké množství stávajících podzemních inženýrských sítí, území je členité a složité bylo rovněž dělení jednotlivých stavebních objektů dle budoucích správců.

Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Svratku.


Jaké jsou plánované investiční náklady na vybudování této stavby?
Vzhledem k probíhající inženýrské činnosti a doplňování stavebních objektů doposud odhad stavebních nákladů není uzavřen. V současné době počítáme s ohledem na aktuálně se zvyšující ceny stavebních prací, v návaznosti na složitost stavby, území a náročnost zajištění výstavby a zachování provozu na tramvajové trati v provizorní trase, že se stavební náklady budou blížit k částce 300 mil. Kč.

Kdy budou zahájeny stavební práce a jak dlouho výstavba potrvá?
Stavba by měla být zahájena v roce 2026, přičemž stavební práce potrvají cca 2 stavební sezóny.

Jaké další zajímavé projekty připravujete?
Aktuálně pracujeme na „Studii proveditelnosti 3. etapy přeložky silnice II/156 a II/157, podjezd pod železničním nádražím“ v Českých Budějovicích. Investorem stavby je Jihočeský kraj. Návrh specifikuje nové dopravní spojení v zahloubení pod stávajícím osobním a seřaďovacím železničním nádražím. Z mého pohledu se jedná se o zajímavou práci napříč všemi profesemi.
V letošním roce se nám podařilo na XXI. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje získat „Čestné uznání za společenský přínos a otevření tématu dopravního řešení nebezpečného úseku komunikace I/13“ za projekt „Studie čtyřpruhového uspořádání silnice I/13 Ostrov – Smilov“. Jedná se o návrh přeložky silnice I/13, která vede v členitém území v několika variantách včetně tunelového řešení. Stavba je sledována nejenom odbornou veřejností, ale zejména obcemi, kterých se citelně dotýká negativní vliv z dopravy na stávající I/13, která vede lokálně v intravilánu, v úzkém koridoru mezi obytnou zástavbou s absencí chodníků, a zatěžuje je nadlimitními hodnotami hluku, vibracemi, emisemi a diskomfortem z důvodu vysokého zatížení zejména nákladní dopravou. Je mým osobním přáním i přáním mých kolegů, aby tento projekt pokračoval a došlo k realizaci jedné z variant, protože tato stavba má smysl.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický