V posledních letech se stále častěji objevují požadavky na zpracování projektové dokumentace pomocí BIM a do budoucna se předpokládá jeho masivní nasazení do stavební praxe. To potvrzuje i „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“, kterou spolu s novelou zákona č. 134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek schválila vláda. BIM metodiky se konkrétně v této novele týkají dva odstavce § 103, které dávají investorům možnost stanovení požadavku na povinné využití metodiky BIM při realizaci vypsaných veřejných zakázek ve stavebnictví. Touto novelou zároveň došlo k plné harmonizaci české a evropské legislativy v dané oblasti (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU). Zpracování dokumentace dle metodiky BIM tak může být požadováno nejen při výběrových řízeních veřejné správy, ale požadovat je může i soukromý investor.

Modelovací software

Prvním krokem pro každého projektanta, který chce začít modelovat s pomocí BIM, je výběr konkrétního softwaru. Nejznámějším a nejvíce používaným softwarem, který uvádí technologii BIM do praxe, je v současné době program Revit od společnosti Autodesk. Každá profese, která se podílí na projektování budovy, si mezi sebou vzájemně předává jednotlivé části návrhu, které ve výsledku vytvoří kompletní BIM model budovy. Ten obsahuje geometrické a popisné informace, které slouží jako otevřená databáze o stavbě. Místo klasického výkresu je výstupem projektových prací podrobný 3D model, který slouží nejen pro samotnou realizaci stavebních prací, ale i následně pro správu budovy po dobu celého životního cyklu. Kvalita a výhody výsledného modelu závisí na precizním zadání všech komponent, ze kterých je stavba nebo její jednotlivé části složena. Záleží na každém detailu, např. při návrhu vnitřní vodovodní instalace je potřeba do programu zadat veškeré typy trubek, kolen, T-kusů a tvarovek, které se mohou v dané instalaci vyskytnout.


Práci s modelováním usnadní knihovny produktů

Náročné modelovací práce mohou projektantům ušetřit dodavatelé stavebních materiálů, kteří poskytují 3D modely celého svého portfolia produktů. Projektant si v takovém případě jen stáhne knihovnu daných prvků a již jen staví model jako stavebnici. 3D modely jednotlivých prvků svých plastových potrubních systémů zpřístupnil například i výrobce Wavin Ekoplastik. Jeho knihovny zahrnují kompletní portfolio produktů určených pro tvorbu TZB instalací včetně všech nutných specifik, jako jsou např. aplikace navařovacích sedel pro případ tvorby T kusu v systému PPR, práce s excentricitou v rámci rozvodů vnitřní kanalizace, možnost tvorby různých typů odboček – 90° nebo 45° a podobně. V rámci knihoven je navíc doprogramována celá řada dalších inteligentních funkcí a nástrojů pro automatickou tvorbu technických detailů, které nejsou při použití generických Revit knihoven uživateli běžně k dispozici.

Od obecného ke konkrétnímu

Zatímco obecná knihovna prvků, která je součástí programu Revit již při jeho pořízení, nabídne projektantovi jen schématický obrázek redukce, speciální knihovna reálných prvků již konkrétní produkt. Schématický obrázek přitom může být v řadě případů relativně zavádějící, například při projektování vnitřní gravitační kanalizace je nutné instalovat pouze excentrické redukce tak, aby horní hrana potrubí byla vždy v rovině. Schématický obrázek prvku tedy může snadno způsobit, že při montáži bude použit špatný prvek nebo model nebude odpovídat realitě. Ke správnému využití metodiky BIM pro projekční fázi, kde je nutná přesnost a věrohodnost modelu stavby, je proto nutné použít knihovny, které nabídnou reálné aktuální portfolio produktů včetně jejich přesných rozměrů.

Příkladem takového detailu může být třeba řešení redukce v instalaci:

Řešení redukce potrubí v programu Revit pomocí obecné knihovny

Řešení redukce potrubí v programu Revit pomocí knihovny Wavin


Autor článku: Pavel Seidl, technický poradce, Wavin
www.wavin.cz