Pro výstavbu tohoto centrálního sběrače byla s ohledem na možnosti instalace trasy vybrána NO-DIG metoda – protlak trub. S ohledem na realizované stavby kanalizací z trub HOBAS a i použitou metodu protlačování a to nejen v samotné Varšavě, ale na území celého Polska a dalších zemí světa, byl zpočátku největší problém vybrat takové řešení, které bude pro realizaci projektu to nejvhodnější. Objem odpadních vod z celého města a možné sklony k umístění trasy mělo zpočátku řešení s dvojicí trub HOBAS (podle existujícího sortimentu) nebo použití trub o vnitřním průměru cca 2800 mm. Před techniky společnosti HOBAS, kteří se na přípravě tohoto projektu a použitelnosti trub HOBAS podíleli, stály otázky:

Bude moci být využito technologie výroby trub HOBAS v požadované velikosti a provedení k instalaci protlakem?
Bude tento nový výrobek použitelný k výstavbě uvažovanou instalační metodou - protlakem?
Jak se promítne nový výrobek, jeho doprava a uvažovaný způsob instalace do ceny za dílo?

Na všechny otázky se ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby – investorem, projektantem i zhotoviteli stavby podařilo odpovědět kladně.

Projekt na vytvoření kanalizačního sběrače vedoucího na čistírnu byl rozdělen na tři etapy. První etapa, na pravém břehu Visly, byla dlouhá celkem 5714 metrů a byla realizována s protlačovacími troubami HOBAS nového profilu OD 3000 (DN 2800) v tuhostech SN 40 000 až SN 64 000. Tato etapa byla rozdělena do celkem 16 sekcí, včetně tří sekcí s protlačováním do oblouku s poloměry zakřivení R = 450 m a R = 900 m. Ve druhé etapě pak bylo celkem 1400 m potrubí HOBAS OD 3000 (DN 2800) instalováno na levém břehu řeky. Obě potrubí jsou pak propojena ve třetí etapě, kterou tvoří dvě potrubí HOBAS DN 1600 paralelně uložená v betonovém kolektoru o průměru 4,5 metru a délce cca 1300 metrů procházejícím pod Vislou.

Pro mikrotuneláž byly použity protláčecí stroje Herrenknecht AVN 2000 a AVN 2400 a separátory HSP 500.

Trasa potrubí byla uložena v hloubce 6 – 10,5 metru a vedla zejména v písčitých a jílovitých horninách. Jedním z problémů, kterému museli stavbaři při výstavbě čelit, byla vysoká hladina podzemní vody, která se nachází asi 1 až 2 metry pod povrchem a dosahuje tak výšky 4 až 8 metrů nad vrcholem potrubí. Startovací i cílové šachty byly zapaženy pomocí štětovnic Larsen.

Za zmínku stojí zejména provedení jedné sekce z první etapy dlouhé celkem 840 metrů, kde měly být trouby protlačeny ze dvou startovacích šachet směrem do středu úseku. Nicméně instalace s potrubím HOBAS umožnila protlačení tohoto úseku v jednom kroku a pouze z jedné strany. Hladký a rovný vnější povrch a vysoká tuhost relativně tenkostěnného potrubí HOBAS byly důležitým předpokladem pro dosažení tohoto úspěchu.
Přestože pro HOBAS trouby jsou potřeba (díky malému tření mezi přesným hladkým a nenasákavým povrchem potrubí a zeminou) nízké tlačné síly, zhotovitel instaloval podle projektu tlačné mezistanice každých 100 metrů. Žádnou z nich nebylo potřeba použít! Přesto byla alespoň poslední stanice zprovozněna, aby se zhotovitel ujistil, že i tato poslední tlačná mezistanice bude bezproblémově fungovat při tlačné síle cca 1200 tun (11 772 kN). Pro HOBAS protlačovací trouby by bylo možné použít i vyšších tlačných sil. Pro SN 40 000 Fmax = 15 725 kN a pro SN 64 000 Fmax = 19 539 kN (pro přímé úseky s požadovaným stupněm bezpečnosti 3,5).
Po dokončení stavebních prací byly tlačné mezistanice demontovány, nahrazeny HOBAS tangenciálními šachtami a znovu použity pro další úseky tohoto projektu.

Ražba postupovala rychlostí průměrně 3 metry za hodinu, separátory zpracovávaly 84 tun zeminy za hodinu (= 42 m3/h) a samotná 3 metry dlouhá trubka byla protlačena zhruba za půl hodiny. Zajímavým faktem je, že přípravné práce (demontáž a opětovná montáž elektrických kabelů, hydraulických hadic a potrubí pro transport odtěžené zeminy) trvaly až 60 minut. Vzhledem k relativně vysoké rychlosti pokládky a to včetně přestávek pro pracovníky lze konstatovat, že za den bylo průměrně zkompletováno 10 trub. Při této rychlosti ražby byla instalace úseku o celkové délce 840 metrů dokončena za 38 dnů. Díky tomu tak bylo možné předat první úseky několik týdnů před smluvními termíny dokončení a očekávání zhotovitelů a zejména investora, Varšavské vodárenské společnosti, tak byla dozajista překročena.

Další zajímavou sekcí první etapy byl úsek, kde bylo potrubí HOBAS OD 3000 instalováno metodou mikrotuneláže pod hlavní silnicí vedoucí na okres Białołęce. Instalaci otevřeným výkopem nebylo možné použít, protože by stavební práce omezily dopravu na tomto důležitém silničním tahu (šestipruhá silnice). Trasa potrubí vede pod středovým zeleným pásem a úsek o délce více než 910 m překonal rekord nejdelšího protlačeného úseku v tomto projektu. Dva úseky této sekce protlačené do oblouku s poloměry 450 a 900 m byly realizovány s trubkami HOBAS o délce 1 metr – potřebné úhlové vychýlení bylo provedeno ve spojkách. Oblouk o poloměru 450 metrů byl realizován v délce přes 100 metrů.

V přímých úsecích byl sklon potrubí zaměřován laserem, v obloucích bylo zaměření provedeno s pomocí gyroskopu a hladiny vody. V první etapě dlouhé přes 5 kilometrů bylo celkem instalováno 53 kusů sklolaminátových tangenciálních revizních šachet HOBAS.

V rámci druhé etapy projektu dodavatelé položili cca 1400 metrů potrubí HOBAS OD 3000 metodou mikrotuneláže téměř nepozorovaně pro obyvatelstvo a to i přes to, že protláčení probíhalo na hustě osídlené levé straně Visly.

Pro výrobu sklolaminátového potrubí OD 3000 pro projekt Czajka, vyvinuli technici společnosti HOBAS odstředivé zařízení, které se otáčí rychlostí až 75 km/h. Forma spolu s největší a nejtěžší dostupnou trubkou vyráběnou technologií odstředivého lití představuje působivou rotaci až 45 tun hmoty. Trouby s vnějším profilem 3000 mm mají sílu stěny 94 – 117 mm a byly navrženy pro maximální protláčecí síly až 1991 tun v přímých úsecích v závislosti na nominální tuhosti potrubí.

Dodavatelem potrubí a všech tvarovek včetně technické přípravy při přípravě projektu a stavebně-montážní servis pro zhotovitele stavby byl zabezpečován pracovníky HOBAS Rohre GmbH Neubrandenburg (D) a HOBAS System Polska Sp. z o.o. (PL).

Investorem je Varšavská vodárenská společnost.
Zhotovitelé: konsorcium PBG Group firem Hydrobudowa 9, PRG Metro a KWG + Sonntag Baugesellschaft mbH a POL-AQUA

Zpracovali: Ing. Michal Hořava, Ing. Jaroslav Kunc

HOBAS CZ spol. s r. o.
Za Olšávkou 391
686 01 Uherské Hradiště
T: +420 572 520 311
F: +420 572 555 661
hobas.czech@hobas.com
www.hobas.com