Společnost dokáže zajistit komplexně téměř jakékoliv přání zákazníka, týkající se tohoto oboru. Díky dlouholetému působení v Praze má s jejím územím mnoho zkušeností.

Navštívili jsme pana Ing. Martina Höflera, předsedu představenstva a ředitele této společnosti, který nám poskytnul krátký rozhovor.

Vážený pane řediteli, v životě a také v některých společnostech probíhají neustále určité změny. Děje se tak i ve vaší společnosti?

Ano, děje. Ve společnosti PUDIS a. s. v poslední době došlo především ke změně majitele a také ke generační obměně managementu. Společně s kolegy věříme, že tyto personální změny, ale i změny s touto skutečností související a na ni navazující, se odrazí v lepší kvalitě naší práce, ve spokojenosti zákazníků a nakonec uspokojí i ty, pro které svou práci děláme, tj. veřejnost. Vždycky je co zlepšovat, je potřeba učit se z chyb a inovovat vnitrofiremní výrobní procesy, zdokonalovat se.

Jak lze charakterizovat vaši společnost z pohledu profesního a jaký tým odborníků zaměstnáváte?

Dlouhodobě se snažíme udržovat a doplňovat všechny odborné profese, které jsou nutné ke komplexnímu zajištění námi nabízených služeb tak, jak je inzerujeme. I přes to, že jsme museli v posledních týdnech sáhnout k další určitě bolestné a lidsky nepříjemné redukci v týmu (hlavně a jedině z ekonomických důvodů), daří se nám tento záměr realizovat. Kromě stabilního a věkově vyváženého týmu projektantů dopravních staveb disponujeme odborně zdatným týmem síťařských profesí, zajišťujeme také konstruktérské práce a posilujeme tým stále náročnějších služeb inženýringu. Výraznou složkou, na kterou jsme také z odborného hlediska hodně hrdí, jsou naši geo­logové a geotechnici. Tým PUDIS doplňuje ještě skupina životního prostředí, kam se řadí také autorizovaná hluková laboratoř.

Momentálně zaměřujeme úsilí na to, abychom byli vždy a za všech okolností dobře fungující firmou, abychom našim zákazníkům předávali naše služby takzvaně s přidanou hodnotou a aby zákazníci cítili, že se o kolegyně a kolegy v našem týmu mohou skutečně opřít. Uvědomujeme si, že nestačí mít jen tradici, je potřeba využívat letité zkušenosti a nadhled nad stupňujícími se požadavky a předpisy, neustále se vzdělávat, umět předvídat a dotahovat řešení všech vzniklých problémů až do úplného konce.

Když se poohlédnete zpět, jaké zakázky nemůžete opomenout a které převyšují ostatní?

Ačkoliv máme za sebou jako firma zejména v Praze mnoho známých staveb a akcí, které by se daly nazývat v tom dobrém slova smyslu referencemi, podívejme se již jen do doby nedávno minulé. Historie společnosti PUDIS a jejích právních předchůdců a je bohatá, je dobré ji znát, je dobré si ji vážit, ale je nutno žít přítomností a budoucností.

Dlouhodobě zaměřujeme naši pozornost na stavby městského okruhu v Praze, ale i silničního vnějšího okruhu kolem Prahy a radiál mezi nimi. Jedině dokončený radiálně okružní silniční systém zajistí Praze lepší dopravní situaci zejména v ulicích, kde se může odehrávat již jen obslužná funkce, nikoliv tranzitní, tedy v ulicích zbytná doprava. Na tomto hlavním záměru budeme rádi pokračovat, dostaneme-li u zadavatelů důvěru. V současné době ještě dokončujeme práce a služby týkající se tunelového komplexu Blanka, a to včetně staveb Strahovského tunelu etapa 2B a 2A, tedy křižovatky Malovanka. Tato zásadní a největší pražská tunelová stavba se nyní příliš netěší podpoře ze strany veřejného mínění. Domníváme se, že neprávem, naopak její přínosy doceníme všichni snad již brzy. Blanka je komplexní a funkční technické dílo a ocenění uživatelů si jistě zaslouží.
Pracujeme dále na projektu Radlické radiály, která absorbuje povrchovou dopravu z uličního prostoru Stodůlek a Radlic převážně pod zem. V provozu je komunikace Pobřežní v Karlíně, její protažení pod Palmovkou je otázkou budoucnosti. Také jsme autory projektu přeložky silnice I/12, tedy východní radiály, jakési prodloužené Štěrboholské, směřující na Kolín. Ještě se sluší jmenovat projekt přestavby MÚK Zdiby na dálnici D8.

Nyní je těžká doba z pohledu nepřipravenosti projektů, která brzdí výstavbu infrastruktury a pracovní příležitosti v ČR a tím pádem udržitelnost kvalitních pracovníků se zkušenostmi. Jaký názor máte na zlepšení tohoto problému?

K tomuto tématu již bylo řečeno i napsáno mnoho. V České republice projekty k realizaci pro období 2014 až 2020 plnohodnotně připraveny nejsou, to je známý fakt. Na některých se sice pracuje, ale že to není postup příliš systematický, to je také známý fakt. Tím se snažím říct, že se můj názor na toto téma od kolegů z branže nijak významně neliší, avšak dovolím si přidat tři osobní přání. První: v loňském roce byly schváleny a vládou vzaty na vědomí tzv. Dopravní sektorové strategie. Pojďme je respektovat, ctít a naplňovat. Materiál je to k tomuto účelu velmi dobrý. Druhým přáním je, abychom se zabývali absurditami v legislativě, která nám zásadně ovlivňuje investorskou přípravu, a odstranili je. A třetím přáním je, abychom přestali plýtvat energií na hloupostech a abychom svůj čas a své znalosti efektivně věnovali technice. Vždyť dnes je každý projektant už tak trochu amatérským právníkem.

Na Silniční konferenci 2013 jsem položil panu Ing. Františku Lehovcovi, profesoru Stavební fakulty ČVUT Praha, otázku: „Jaké východisko je z této situace?“ Sdělil nám, že náš stát disponuje financemi na výstavbu infrastruktury, ale zásadní věcí je, že nejsou připraveny ve velké míře projekty staveb. Jak to vidíte Vy?

Já si také myslím, že stát peníze má, protože již několikátý rok nedočerpává peníze, které má na dopravní infrastrukturu přiděleny v rozpočtu SFDI. Za loňský rok ta částka převýšila dokonce 10 mld. Kč.

Sice dobrý hospodář může jásat, že je ušetřeno, nicméně jednou do dopravní infrastruktury alokované prostředky by mohly být efektivně vynaloženy tam, kde je to nutné. Jenže nebyly. Když se nedaří připravit nové investice, pojďme za tyto prostředky masivně opravovat stávající komunikace, vždyť údržba je také nezbytná. Chyba podle mého názoru není jen na straně nepřipravených projektů, ale především v nestabilitě, jejímž důsledkem je častá změna legislativy, předpisů a zvyklostí, které je potřeba absorbovat a využít, aby se dílo podařilo. Často se také mění ma­nagement investorů, každý to chce dělat jinak než ten předešlý, ale úspěchy a očekávaný respekt se ani po čase nějak nedostavují. Přestalo se věcně a technicky spolupracovat, naopak každý hledá důvod, proč něco nejde, zdůvodňují se věci, nad kterými by se mělo mávat rukou, byrokracie bují. Mohl bych zaběhnout do podrobností, ale nebudu, každý to víme. Jen na nás je, zda s tím něco uděláme.

Na kterých projektech se v současné době podílíte a kterých výběrových řízení se bude vaše společnost účastnit?

Jak jsem již říkal, dokončujeme práce na severním segmentu městského okruhu v Praze, na Strahovském tunelu, etapa 2, a na ni navazujících úsecích tunelového komplexu Blanka, pracujeme dále na stavbách přímo souvisejících s Blankou, jako je například odvodňovací štola pod Pražským hradem. Podílíme se také na realizacích mimo Prahu, např. na přípravě rychlostní silnice R35, nebo projektujeme realizační projekt na jednom z úseků Modernizace D1. Tedy záběr máme celorepublikový. Do budoucna nás čeká především pokračování prací na Radlické radiále, a to jak projektovými pracemi, tak nyní i průzkumnými. Rádi bychom také pokračovali na významných městských investicích v Praze, které jsme již dříve projektovali. Za tyto mohu jmenovat rekonstrukci Hlávkova mostu. Zde ale musíme nejprve uspět v tendru. Hodláme se ucházet o práce na menších infrastrukturních projektech v hlavním městě, které realizují např. Technická správa komunikací, nebo správci další infrastruktury, třeba podzemní. Věnovat bychom se chtěli i projektům tzv. technické vybavenosti.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil

PUDIS a. s.
Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 274 776 645
e-mail: info@pudis.cz, www.pudis.cz