Morfologie území je v místě mostu a jeho širším okolí silně poznamenána antropogenními zásahy spojenými především s těžbou a zpracováním hnědého uhlí. Trasa je situována v nemalém úseku do blízkosti horní hrany zbytkových jam hnědouhelných dolů nebo na plošiny vnitřních výsypek. 200 let důlní činnosti a na ně navazujících průmyslových provozů se projevilo na inženýrsko-geologických poměrech oblasti. Především se jedná změny vrstevních sledů s uplatněním hlavně geodynamických jevů, zejména poklesů terénu vlivem hlubinné činnosti a sesuvné jevy na svazích povrchových dolů a jejich výsypek.

Most je navržen jako 6-polový. Překračuje trať rychlodráhy, trať SŽDC, silniční komunikaci a řeku Bílinu. Je navržen jako zavěšená ocelobetonová konstrukce s délkou přemostění 166,8 m a s rozpětími polí 51,0 + 27,0 + 26,0 + 23,0 + 23,0 + 18,0 m. První tři pole jsou zavěšená s ocelovou trámovou NK a spřaženou ŽB deskou, zbývající estakádní pole jsou tvořena dvojtrámovým průřezem z předpjatého betonu.
Šířka vozovky na mostě je proměnná a to od 7,50 m v zavěšené části po 9,10 m v části estakádní, která je vedena ve směrovém levostranném oblouku. Maximální šířka mostu je 12,20 m. Konstrukční výška ocelové NK je 1,33 m, předpjaté NK 1,00 m.
Výstavba mostu započala v roce 2016. Most má být uveden do provozu na podzim roku 2018.

Pilotové založení

Most je navržen na vrtaných pilotách průměru 1200 mm v délkách 27,0 – 32,0 m. Do hloubky cca 21 m byly paženy pomocí ocelových výpažnic, zbývající délka je nepažená. V horní pažené části prochází piloty výsypkou. Maximální počet pilot pod pilíři je 12 ks (pylon), pod opěrou 1 je 13 ks pilot.

Celkový pohled na most

Spodní stavba

Spodní stavba mostu je tvořena mohutnou krajní opěrou s křídly vetknutými do opěry a základů, pylonem P2, mezilehlými pilíři P3 – P6, a opěrou OP7 se zavěšenými křídly.
Dominantou spodní stavby je pylon P2. Ten se skládá ze dvou dříků o stejném příčném řezu, jaký mají mezilehlé pilíře P3 až P6. Příčný řez je délky 1,5 m, šířky 1 m s eliptickým zaoblením. Do dříků pylonu je zabetonována ocelová konstrukce, která slouží k ukotvení závěsů. Oba dříky jsou uloženy na společném základovém železobetonovém bloku. Betonová část pylonu je z betonu C35/45 XF4, XD3, XC4. Celková výška pylonu je 29,5 m.

Nosná konstrukce

Nosná konstrukce je v zavěšené části mostu tvořena dvojicí ocelových hlavních nosníků, které jsou spřaženy s železobetonovou deskou. V návaznosti pak pokračuje monolitický dodatečně předpínaný dvojtrám.

Ocelová nosná konstrukce v zavěšené části
Hlavní ocelové nosníky jsou v příčném směru osově vzdáleny 11 m, půdorysně jsou přímé a podélně jsou v proměnném podélném sklonu. Celková délka každého z nosníků je 100,8 m. Výška nosníku je konstantní 1,33 m. Horní pásnice je šířky 0,4 m, dolní potom 0,35 m. Na vnitřní hraně stojiny hlavního nosníku jsou navařeny trny průměru 22 mm, který spřahuje ocelový hlavní nosník s betonovou deskou. V místě pylonu hlavní nosníky pylonem prochází. Dílce HN jsou předem do pylonu zabetonovány.
Ocelové příčníky jsou umístěny v podélném směru po 4,0 m, délka příčníků je cca 11 m. Spodní pásnice příčníku je navařena ke spodní pásnici hlavního nosníku. Horní pásnice příčníku a stojina jsou navařeny ke stojině hlavního nosníku. Pásnice jsou šířky 350 mm, horní je tloušťky 20 mm, spodní 25 mm, stojina příčníku je tloušťky 10 mm a s proměnnou výškou od 711 mm do 823 mm. Zesílen je pouze příčník u pylonu. Příčníky jsou spřaženy s betonovou částí mostovky pomocí spřahovacích trnů, které jsou navařeny na horní pásnici.
Spřažená mostovka je vynášena závěsy, které jsou ukotveny v pylonu a v hlavním ocelovém nosníku, jsou vzájemně rovnoběžné. Závěsy vynášející hlavní pole svírají s pylonem úhel 65°, závěsy na opačné straně pak svírají s pylonem úhel 64°. Na mostě je celkem 20 závěsů délky 9,4 – 41,3 m a skládají se ze 73 drátů průměru 7 mm. Použitý materiál závěsů je pevnosti 1670 MPa. Kotvení závěsů v pylonu je systémem vidlička, kdy koncovka závěsu je vybavena vidličkou která se přes čep ukotví do předem zabetonovaného plechu v pylonu. Kotvení závěsů v hlavním nosníku je systémem matice, kdy se matice závěsu navlékne na vodicí trubku.

Spřažená ŽB deska ocelové nosné konstrukce
Spřažená ŽB deska tl. 300 mm je tvořená filigrány s dodatečným zmonolitněním a z části monolitická – jedná se o oblast pylonu a betonových příčníků nad opěrou OP1 a podpěrou P3. Mezi ocelovými příčníky u pylonu je s ohledem na zvýšené namáhání navržena tl.  450 mm. Spřažená deska je s pylonem P2 spojena tuze – vetknutím, které je zajištěno propojovací vyčnívající výztuží z pylonu do desky. U pilíře 3 je navržen vrubový kloub. Pro přenos tahové reakce jsou zde použity předpínací tyče.

Podélný řez

Monolitický dodatečně předpínaný dvojtrám
Monolitický dodatečně předpínaný dvojtrám je navržen na konci ocelové konstrukce v poli 3, ve vzdálenosti 7 m od osy uložení na podpěře 4. V délce 3,00 m je propojen s ocelovou nosnou konstrukcí pomocí spřahovacích trnů. V polích 4, 5 má délku 23,00 m (v ose silnice). V poli 6 pak 18,00 m. Dvojtrám začíná za posledním ocelovým příčníkem – ten zajišťuje příčnou tuhost spojení.
Je navržen výšky 1,0 m z betonu C 45/55 XF2, XD1, XC3, je předepnut kabely z oceli Y 1860 S7-15.7 (4 ks jednostranně napínané z opěry OP7 v každém z dvojice krajních trámů – tj. celkem 8 ks). Trámy jsou situovány na vnějším okraji. Vnější líc je svislý, vnitřní je pak ukloněn o 200 mm k místu spojení s monolitickou deskou.
Propojení krajních trámů v příčném směru je zajištěno deskou proměnné tloušťky, ve vetknutí je tl. 450 mm, lineárním náběhem se na délku 3,00 m zeslabí na 350 mm. Vlivem směrového řešení silnice na mostě je šířka proměnná (z 11,00 m na 11,70 m) a současně dochází k překlápění silnice z pravostranného sklonu 2,50 %  na levostranný sklon 5 %. Je navrženo nepřímé uložení na podpěrách spodní stavby přes betonové příčníky, a to na hrncová ložiska.

Příšlušenství

Římsy jsou navrženy z monolitického betonu. V rozsahu ocelobetonové konstrukce jsou vnější pohledové plochy římsy tvořeny uzavřenou plentou, která je součástí hlavního ocelového nosníku. V monolitické části je římsový nos součástí monolitické ŽB římsy. Pro plynulé navázání ocelové konstrukce na opěru OP1 je na křídlech opěry OP1 zvolen upravený tvar římsy s římsovým nosem výšky 1,345 m.
Na mostě jsou navrženy revizní chodníky š. min. 750 mm s mostními svodidly ZSKLS-I/H2. Na vnějším okraji říms jsou navržena mostní zábradlí se svislou výplní doplněná nad elektrifikovanými tratěmi protidotykovými zábranami z průhledného polykarbonátu. Vozovka je dvouvrstvá celkové tl. 90 mm. Na obou opěrách jsou navrženy hřebenové mostní závěry WP 180 (± 90 mm) a WP 250 (± 125 mm). Podélné svody odvodnění jsou vedeny tak, aby nenarušovaly vnější pohledovou linii, tj. mezi vnějšími pohledovými trámy s vyústěním u obou krajních opěr.

Postup výstavby

Výstavba mostního objektu 201 byla rozdělena do 3 základních fází. V první fázi byly vybetonovány prvky spodní stavby včetně pilotového založení. Dále byly rozmístěny podpěry pro montáž ocelové konstrukce a byla postavena skruž pro betonáž dvoutrámové monolitické části.
V rámci druhé fáze bylo uloženo a následně spojeno všech 5 montážních dílců ocelové konstrukce, přičemž byla vytvořena zbylá část pylonu se zabetonovaným montážním dílcem č. 3. Zároveň byla vybetonována a následně předepnuta monolitická dvoutrámová část.
V poslední, třetí fázi byla vybetonována spřažená deska zavěšené části mostu. Po 14 dnech po betonáži byly odstraněny 3 montážní podpěry. Následně po 30 dnech od betonáže spřažené desky byly napnuty závěsy v pořadí od nejkratších po nejdelší. Po napnutí závěsů byly odstraněny zbývající montážní podpěry a osazeno mostní příslušenství.

Pohled na smontovanou OK


Statický výpočet

Globální analýza konstrukce je provedena na prostorovém modelu vytvořeném v programovém prostředí MIDAS Civil. Spodní stavba modelu (podpěry, základy, piloty) je tvořena z prutových prvků, mostovka je kombinací roštu z prutů (ocelové podélné a příčné nosníky, předpjaté trámy a příčníky dvoutrámové konstrukce) a mostovkové desky ze skořepinových prvků. Detailně jsou posouzeny jednotlivé prvky.

Závěr

Vzhledem k náročným podmínkám na výstavbu je most ukázkou zručnosti stavebních firem počínaje pracemi v extrémně složitých základových poměrech a konče provedením složitých konstrukčních detailů ocelové nosné konstrukce. Po technické stránce jde tedy o poměrně unikátní konstrukci v rámci posledních několika let v České republice. Výsledná stavba představuje zajímavé a elegantní dílo inženýrského stavitelství.

Ing. Martin Řehulka

Projektant:
Projekční kancelář PRIS spol. s. r. o.
FUNDOS s. r. o. – založení stavby,
Stráský, Hustý a partneři s. r. o. – projektant pylonu a OK

Zhotovitel:
„Společnost pro Silnici Mariánské Radčice SDS Exmost a Herkul“.
Za SDS Exmost dokončovala výstavbu firma Silnice Group a. s.
OK Třebestovice a. s. – ocelová konstrukce
Zakládání staveb, a. s. – pilotového založení

Investor: Ministerstvo financí ČR

Stavbu zajišťuje: Statutární město Most

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 20, 625 00 Brno
www.pris.cz