Toto křížení je kapacitně nevyhovující a velmi nebezpečné. Přístup do průmyslové zóny od východu od obce Želechovice je omezen podjezdnou výškou 3,20 m v podjezdu pod železničním mostem a pro nákladní dopravu je nepoužitelné.

Nová styková křižovatka se silnicí I/49 bude umístěna cca 250 m východním směrem. Poloha je dána konfigurací území, zejména převýšením nivelety silnice I/49 nad niveletou trati, což umožňuje reali­zovat mimoúrovňové křížení nového silničního připojení bez zásahu do železniční trati a komunikace I/49. Silniční napojení průmyslové zóny se současně posunulo dále od obytné zástavby.


Projektovat je jednodušší než stavbu projednat


Projektové práce na této akci začaly v březnu roku 2016. U rozpracované projektové dokumentace začala probíhat inženýrská činnost. V tom okamžiku jsme narazili na prakticky neřešitelný problém. Ve stejném území mělo SŽDC zpracovanou projektovou dokumentaci DÚR na modernizaci stávající trati. Tato dokumentace zahrnovala drobné posunutí osy koleje směrově o cca 1,30 m bez změny výškového řešení a zřízení nového železničního přejezdu. Drážní úřad na tuto dokumentaci vydal závazné stanovisko. A teď jsme Drážní úřad „vyděsili“ naším projektem, který předpokládal nahrazení stávajícího přejezdu pouze přechodem pro pěší a cyklisty. I když jsme ho měli připravený pro obě alternativy (naše stavba jako první, resp. první stavba SŽDC), nebylo pro Drážní úřad akceptovatelné vydat stanovisko v alternativách. Podle časového harmonogramu měla být naše stavba realizovaná dříve, ale zpětvzetí žádosti od SŽDC bylo pro ně neakceptovatelné, stejně jako spojení staveb. Po dlouhých jednáních jsme navrhli řešení, které předpokládalo, že prostor kolem stávající trati bude v našem projektu místem bez zásahu a do dokumentace se přidá objekt provizorního zaslepení přejezdu. Takto byla dokumentace odsouhlasena. Definitivní úprava bude provedena v rámci stavby SŽDC.

Nové silniční napojení průmyslové zóny Zlín východ projektovala společnost Pris s.r.o. Vizualizace – pohled od severovýchodu


Mezitím se změnil názor radnice na řešení prostoru na pravém břehu Dřevnice v místě nového připojení. Původně bylo uvažováno s prodloužením navrhované plochy sportovišť a relaxační zóny až k řece Dřevnici, ale nyní jsme tuto oblast měli řešit jako přestupní terminál dopravy s parkovištěm B+R. V současnosti se v daném prostoru nachází smyčka Pančava, kde jsou ukončeny trolejbusové linky a sousední autobusová zastávka příměstských autobusů. Na druhé straně silnice I/49 bude zastávka příměstských autobusů po rekonstrukci železniční trati přeměněna na integrovanou zastávku autobus/vlak. Všechno leží v prostoru naší stavby a my jsme je měli doplnit místem pro zaparkování automobilů a uskladnění kol s novým přestupem na městskou dopravu. To si vyžádalo úpravy projektu, zejména prodloužení mostního objektu o 3 pole, aby se maximálně využil prostor pod mostem pro parkování vozidel. Současně se upustilo od plánovaného prodloužení trolejové trasy směrem na východ pro jeho vysoké investiční náklady a ve smyčce Pančava bude zřízena bateriová dobíjecí stanice.

Pravý břeh je ale záplavovou oblastí, prostor pod novým mostem je poldrem pro rozliv vody. Zástavba je chráněna protipovodňovou ŽB zdí, která přechází do protipovodňového valu, přes který byl navržen násyp silnice. Poldr pro rozlití vody zbouráním stávajícího nekapacitního mostu a jeho nahrazením lávkou pozbyl smysl. Řešení s výškou parkoviště v úrovni 20leté vody se nelíbilo Povodí, stejně jako umístění parkoviště v záplavové zóně. Přes snahu i vedení města souhlasili s umístěním parkoviště pouze za předpokladu jeho navýšení na Q100 a formální zrušení vodního díla (sypané hráze). Zvýšení úrovně parkoviště znamenalo snížení počtu parkovacích míst (nedostatečná podjezdná výška v krajním poli) a zvýšení ceny o velký objem zemních prací.

V květnu 2020 jsme získali územní rozhodnutí. Následovala horečnatá aktivita města z důvodu dodržení termínů pro podání žádosti o dotační tituly, což pro nás znamenalo vyřídit stavební povolení již ve velmi krátké době. Poslední povolení jsme získali začátkem března 2021. Proběhla soutěž na zhotovitele a nyní se blíží zahájení stavby, které bude začátkem listopadu 2021.

Podélný řez estakádou


Pár slov o technickém řešení


Nové silniční napojení průmyslové zóny si vyžádá zřízení nového mostu přes trať SŽ a řeku Dřevnici, rozšíření silnice I/49 o odbočovací a připojovací pruh, zřízení světelné křižovatky s I/49. Součástí je i úprava stávající křižovatky silnice I/49 s ulicí Pančava včetně točny MHD, křižovatky Pekárenská/Cecilka a zřízení nové okružní křižovatky v místě křížení nového silniční napojení průmyslové zóny s místní komunikací Cecilka. Stávající jednopolový most ev. č. Z1 bude zdemolován a nahrazen lávkou pro pěší a cyklisty ve stejné poloze. Součástí projektu bylo zajištění vyvolaných přeložek inženýrských sítí (celkem 16 objektů). Na stavbě je navrženo 24 silničních objektů, 3 mostní objekty a 2 objekty zdí. Estakáda je monolitická předpjatá deska o 7 polích se sníženou konstrukční výškou v poli nad tratí. Délka přemostění je 148,6 m, délka mostu 161,3 m.

Účastníci výstavby

Investorem akce je Statutární město Zlín společně s ŘSD, správa Zlín. Projektantem akce je Projekční kancelář spol. s r. o.

Ing. Martin Řehulka, Ing. Bronislav Šustr
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.