Mezi nejvýznamnější akce patřila práce na projektové dokumentaci pro Odkanalizovanie združených obcí Viesky na Slovensku. Jedná se o vybudování kanalizací v obcích Lopašov, Oreské, Chropov, Koválovec, Radošovce, Dubovce, Popudinské Močidlany, Trnovec, Prietržka a Vrádište. Tyto obce se nacházejí v blízkosti česko-slovenských hranic, mezi městy Holíč, Skalica a Senica.
Účelem stavby bude odvedení splaškových odpadních vod, vybudování systému splaškové kanalizace a zajištění čištění na čisrodpadních vod v Holíči.

Odvedení OV mezi jednotlivými obcemi bude zajištěné čerpáním. Po zvážení všech výhod a nevýhod je navrženo vybudování hlavní výtlačné sítě a OV z jednotlivých obcí budou do ní po trase postupně přičerpávány.
Jednodušším způsobem by bylo postupné čerpání od jedné obce k druhé, kde by po vstupu do další obce po trase došlo k napojení na gravitační kanalizaci. OV by protekly gravitačně obcí a v nejnižším místě by byla vybudována čerpací stanice, která by celé množství OV přečerpala výtlačným řadem do další obce.

Při volbě způsobu odvádění OV bylo potřeba vycházet z faktu, že každá ČSOV by měla být vybavená havarijním přepadem. Tento přepad slouží v případě poruchy v ČSOV vyvolané vlivem technické poruchy či při výpadku dodávky elektrické energie. Při malé vodnosti recipientu Chvojnica a jeho přítoků není možné zaústit tento havarijní přepad do vodoteče. V místě každé ČSOV proto musí být umístěná havarijní akumulační nádrž na zachycení OV v případě poruchy ČSOV. Nádrž čerpací stanice má též určitou kapacitu, při jejím dosáhnutí budou OV odtékat přes přeliv do havarijní bezodtokové jímky. Při volbě jednoduššího systému by velikost každé další nádrže neúměrně narůstala.

Dimenzování objemu každé nádrže se odvíjí podle požadavků na přitékající množství a dobu předpokládané poruchy ČS, případně její odstávky. Při poruše delší než je navržená kapacita akumulace musí dojít k nasazení mobilní techniky a zahájení odčerpávání OV. Zároveň budou vyzváni obyvatelé jednotlivých obcí místním rozhlasem k omezení vypouštění OV z nemovitostí, do doby, než bude porucha odstraněna.
V místě napojení na kanalizační síť města Holíč je navržena instalace zařízení na odorizaci vzduchu. Důvodem je dlouhá doba akumulace odpadní vody bez přístupu kyslíku ve výtlačném potrubí. Tím dochází k nastartování anaerobních procesů, při kterých dochází k redukci organické síry a následně tvorby sirovodíku. Délka čerpání z nejvzdálenější obce, z Lopašova, je 20 130 m. Vhodným zařízením na redukci nepříznivých zápachů je např. biofiltr s předřazenou pračkou.

Stavba výtlačných řadů mezi obcemi a úseků gravitačních stok bez napojení domovních přípojek je možná dvěma způsoby - klasickým otevřeným výkopem či bezvýkopově. Při délce výtlačných řadů kolem 22 km a s ohledem na geologické podmínky připadá v úvahu bezvýkopová technologie.

Popis vrtu: v hloubce od 0,00 do 2,80 m - jíl se střední plasticitou, hnědý, tuhé až pevné konzistence (Op = 150-200 kPa); od 2 m se mění barva na černohnědou a konzistence na měkkou (Op = 50 kPa) Dalším pohledem je dimenze kanalizačních stok, která má vliv na cenu. Oproti původně navržené dimenzi DN 250, která je v souladu s normou Stokosítě a kanalizační přípojky, je minimální jmenovitá světlost požadovaná budoucím provozovatelem DN 300. Celková cena díla se také zvyšuje z důvodu dodržení požadavků správců vodních toků a vlastníků a správců silnic první, druhé a třetí třídy. Všechny podchody musí být prováděny protlakem, Spolu s kanalizací by měl být dobudován také veřejný vodovod, který v šesti z deseti obcí chybí.

Jedná se o významnou vodohospořskou stavbu, jejíž realizace povede ke zlepšení jakosti recipientu Chvojnica, který je chráněným přírodním útvarem s pátým stupněm ochrany. Vytvoří také další podmínky pro rozvoj dané oblasti. Tato činnost byla pro firmu Valbek velice přínosná, získali jsme nové zkušenosti s projektováním dle slovenské legislativy, při komunikaci sstními úřady a při vyrovnávání se sstními zvyklostmi.

Základní údaje o kapacitě stavby
SO 01 Kanalizace Vrádište 3 697 m
SO 02 Kanalizace Prietržka 3 105 m
SO 03 Kanalizace Trnovec 1 431 m
SO 04 Kanalizace P. Močidlany 4 643 m
SO 05 Kanalizace Dubovce 3 103 m
SO 06 Kanalizace Radošovce 8 064 m
SO 07 Kanalizace Koválovec 1 173 m
SO 08 Kanalizace Chropov 1 817 m
SO 09 Kanalizace Oreské 2 386 m
SO 10 Kanalizace Lopašov 1 332 m
Celkem gravitační stoky 30 751 m
Celkem výtlačné řady OV 25 136 m
Čerpací stanice OV 13 ks