Je součástí nově zbudované cyklostezky, která napojuje nové autobusové nádraží a nádraží ČD na systém cyklostezek ve městě. Provoz na lávce je určen jako smíšený pro cyklisty a chodce.

ZÁKLADNÍ DATA PROJEKTU
TYP KONSTRUKCE: předpjatý pás z vysokopevnostního betonu
DÉLKA: 100,5 m
ROZPĚTÍ: 21,75 + 50,0 + 21,75 m
ŠÍŘKA: 3,63 m
INVESTOR: Statutární město Frýdek-Místek
PROJEKTANT: Link projekt s.r.o., Brno
DODAVATEL MOSTU: ODS - dopravní stavby Ostrava, a.s., závod Frýdek-Místek
DOBA VÝSTAVBY: 23.07. 2009 - 04.12. 2009

Architektonický a konstrukční návrh

Řeka Ostravice vytváří ve městě Frýdek-Místek široký pás s přidruženými břehovými prostory s krajinotvorným a rekreačním významem pro celé město. Hladina řeky v průběhu roku významně kolísá a zároveň dosahuje vysokou hladinu stoleté vody.

I proto bylo od prvotních úvah návrhu přemostění řeky Ostravice uvažováno s třípolovým předpjatým pásem s rozpětími polí 21,75 + 50,0 + 21,75 m. Volná šířka na lávce je 3,0 m. Celková délka lávky je 100,5 m.

Mostovku tvoří předpjatý pás ve tvaru řetězovky se vzepětím ve středním poli 0,575 m z prefabrikátů z vysokopevnostního betonu C 55/67 doplněných o monolitické dobetonávky nad podpěrami. Pás je vetknut do opěr a uložen na sedla vnitřních pilířů. Typický prefabrikát má délku 2,0  m a tloušťku desky 0,10  m. Konzolové části jsou tvarovány pro uložení na nerezové trubky podélných kabelů. U podpěr je tloušťka desky zvětšena na 0,26 m z důvodu ohybového napětí mostovky.

Předpjatý pás je nesen a předepnut předpínacími kabely 2 x 37ø15,7 / 1770 typu monostrand osazenými v nerezových trubkách, doplněnými předpínacími kabely 2 x 7ø15,7 / 1770 osazenými v kanálcích uvnitř mostovky.

Spodní stavbu lávky tvoří dvě krajní opěry a dva vnitřní pilíře. Opěry jsou tvarovány jako masivní prvky monoliticky spojené s mostovkou lávky a jsou osazeny do hrází řeky Ostravice. Do opěr jsou zakotveny všechny předpínací kabely. Založení opěr na pilotách ø620 mm je doplněno o zemní kotvy 8 ø 15,3 St1570/1770 MPa s trvalou antikorozní úpravou. Předepnutí zemních kotev bylo realizováno ve dvou etapách.
Vnitřní pilíře jsou tvarovány jako stěnové prvky s rozšířením v hlavici do tvaru podpěrného sedla. Založení zabezpečují vrtané piloty ø 620 mm.

Výstavba LÁVKY

Stavba byla zahájena po provedení přípravy území a přeložení kolidujících inženýrských sítí. Nejdříve byly zhotoveny vrtané piloty, na které navázalo vybudování základů a dříků opěr a pilířů.

Po zřízení pilotážních plošin byly přes chráničky opěr zrealizovány zemní kotvy s injektáží kořene ve dvou etapách. Následně byly zemní kotvy předepnuty na 35 % výsledné síly. Výstavba mostovky začala osazením nosných 37laných kabelů v nerezových trubkách a jejich napnutím na montážní sílu. V mezidobí byly v prefě vyrobeny prefabrikáty mostovky a převezeny na stavbu. Prefabrikáty byly pomocí jeřábu z břehových ploch uloženy na nosná lana. Byly osazeny také nadsedlové prefabrikáty.

Po ukončení montáže mostovky byly dopnuty zemní kotvy na plnou předpínací sílu. Všechny zemní kotvy byly podrobeny zatěžovací zkoušce a byly odzkoušeny na zkušební sílu 1300 kN. Po odkontrolování geometrie a mírné rektifikaci tvaru mostovky byly provedeny monolitické dobetonávky nadsedlových částí a vyplnění spar mezi prefabrikáty. Předepnutím 7laných kabelů uvnitř mostovky a dopnutím 37laných kabelů byla konstrukce zdvižena do požadované geometrie a předepnuta.

Po dobu výstavby byly opěry, pilíře a mostovka pod pravidelnou geodetickou kontrolou a naměřené výsledky byly porovnávány s vypočtenými hodnotami.

Před odevzdáním lávky do užívání byla konstrukce úspěšně podrobena dynamické zatěžovací zkoušce. Byly zkoumány vlastní frekvence mostovky a dále použitelnost lávky z hlediska účinku vibrací na lidský organizmus. Kromě normou požadovaných měření chůze a běhu bylo simulováno také vandalské chování uživatelů.

Lávka byla zhotovena a odevzdána investorovi v rekordně krátké době. Celá výstavba lávky trvala 133 dní.

VYBAVENÍ LÁVKY

Lávka je vybavena pochozí izolací tl. 5 mm a nerezovými odvodňovači. Oboustranné ocelové zábradlí s výplní z tahokovu je zakončeno betonovými parapetními zídkami. Osvětlení lávky je zabezpečeno pomocí pásů z LED diod umístěnými do madla zábradlí.

Ing. Stanislav Brtáň
Link projekt s.r.o.


Link projekt s.r.o.
Makovského náměstí 2, 616 00 Brno
tel.: 539 090 010, fax: 539 09 00 00
e-mail: linkprojekt@linkprojekt.cz, www.linkprojekt.cz