Lávku tvoří předpjatá spojitá konstrukce s rozpětími 16,0 + 21,0 + 28,6 + 20,4 + 20,0 + 15,0 + 7,8 m. Celková délka lávky je 144,3 m. Volná šířka na lávce je 3,0 m a před vstupem do nákupní galerie se rozšiřuje na 6,9 m. Příčný řez má konstatní výšku 0,675 m a proměnou šířku od 4,2 m do 8,1 m.

Nosná konstrukce lávky je monoliticky spojena s ocelovými pilíři. Každý z pilířů je tvarován jako rozvětvená soustava ocelových rour se 4 větvěmi. Ocelové pilíře jsou přes betonový základ monoliticky spojeny s velkoprůměrovou pilotou. Pouze na pilíři 7, s ohledem na zkrácená rozpětí, je rozvětvění pouze do 2 větví a uložení přes prostorový kloub na stěnu nákupní galerie. Místo rozvětvění je konstruováno jako plný ocelolitinový prvek. Pro zachování jednotné geometrie jsou délky jednotlivých větví rozdílné. Místo spojení kotevní desky větví s nosnou konstrukcí je řešeno pomocí betonového nálitku. Lávka je na začátku uložena na krajní opěru 1, které součastí je i rovnoběžné levostranné 25 m dlouhé křídlo. Na konci je lávka uložena na betonové konzoly skeletu galerie.

Nosná konstrukce byla zabetonována v jedné etapě bez pracovních spar. Předpětí je tvořeno 7 předpínacími kabely 12øLs 15,7/1860 v kompletním elektroizolačním provedení. Z důvodu omezeného prostoru ze strany nákupní galerie bylo předepnutí jednostranné.

Výstavba lávky probíhala v koordinaci se stavbou Galerie Šantovka a stavbou nové tramvajové trati. Ocelolitinové odlitky rozvětvění pilířů byly zhotoveny dle počítačového modelu. Byly vypracovány dva modely pro 4rozvětvění a pro 2rozvětvění. Odlévání probíhalo do forem po vyjmutí fyzických modelů rozvětvění. Po vychlazení a opracování odlitků byly na dílně sestaveny a svařeny s větvěmi. Montážní sestava byla zkompletována na stavbě s montážním stykem mezi dříkem a odlitkem. Nosná konstrukce lávky byla betonována na pevné skruži a předepnuta v jedné etapě.

Po dokončení byla lávka podrobena dynamické zkoušce. Byla provedena modální analýza s použitím elektrohydraulického budiče kmitání ke zjištění vlastních frekvencí lávky. V souladu s dynamickým výpočtem byly nalezeny v kritické oblasti vertikální vlastní frekvence s hodnotou fz(1) = 2,1 Hz a fz(2) = 3,5 Hz. Rovněž byly zkoumány vlastní frekvence v horizontální rovině. V další části dynamické zkoušky bylo provedeno měření odezvy lávky na zatížení od pohybu chodců ve svislém a vodorovných směrech. Pro běžnou chůzi i běh naměřené hodnoty splnily kritérium komfortu pohybu po lávce.

Lávka je vybavena zabetonovanými kabely vytápění pro zjednodušení zimní údržby. Zábradlí je navrženo s vodorovnou výplní a s madlem obloženým teakem. Osvětlení lávky je umístěno do madel zábradlí a do podhledu nosné konstrukce. Je tvořeno LED pásky s krycím mléčným překrytím. Povrch nosné konstrukce lávky je tvořen pochůzí izolací tl. 5 mm. Odvodnění lávky je zabezpečeno podélnými nerezovými žlaby zapuštěnými do nosné konstrukce. U opěr je voda odvedena do kanalizace mimo lávku. U pilíře P5 je vybudováno schodiště pro zabezpečení přístupu v době uzavření nákupního centra. Schodiště je zrealizováno z ocelovéch profilů s betonovými stupněmi a podestami. Opláštění tvoří profilové hliníkové lamely.

Lávka byla vybudována jako součást projektu nákupního centra Galerie Šantovka, Olomouc 1. etapa.

Základní data projektu
TYP KONSTRUKCE:    Spojitá desková konstrukce s ocelovými pilíři
DÉLKA:    144,3 m
ROZPĚTÍ:    16,0 + 21,0 + 28,6 + 20,4 + 20,0 + 15,0 + 7,8 m
ŠÍŘKA:    4,2 – 8,1 m
INVESTOR:    SMC Development a.s., Praha
PROJEKTANT LÁVKY:    Link projekt s.r.o., Brno
GEN. DODAVATEL:    Metrostav a.s., divize 1, Praha
DODAVATEL LÁVKY:    Metrostav a.s., divize 4, Praha
DOBA VÝSTAVBY:    07/2012 – 08/2013

Link projekt s.r.o.
Makovského náměstí 2, 616 00 Brno
tel.: 539 090 010, fax: 539 090 000
e-mail: linkprojekt@linkprojekt.cz ,www.linkprojekt.cz