Jedná se o příhradovou konstrukci - Gerberovy trámy s poli střídavě vloženými a převislými. Konstrukce je nýtovaná. Most je dnes nejstarším mostem přes Labe v oblasti severních Čech.

Rekonstrukce soumostí sestává z celkem 21 stavebních objektů (SO) – 3 objekty demolic, SO komunikace, 4 SO mostů (směrem od Terezína 15-040 (SO 201), 15-041 (SO 202), 15-042 (SO 203) a 15-043 (SO 204)), gabionové zdi SO 205, středové kanalizace, 8 objektů elektro, vegetačních úprav a dvou objektů dopravně inženýrských opatření. Oprava soumostí má celkovou délku 569 m. Jedná se o demolici dvou inundačních mostů od Terezínské strany, odstranění součástí příslušenství Tyršova mostu a demolice NK a části opěr železničního mostu na straně Litoměřic. Inundační mosty 15-040 a 15-041, příslušenství ocelového mostu a odbourané konstrukce železničního mostu budou kompletně vystavěny nově. V lednu loňského roku bylo započato přeložkami IS a výstavbou provizorních mostních konstrukcí pro chodce na levém břehu, která je vedena nejprve po panelové cestě mimo inundační mosty, dále po stávajícím chodníku Tyršova mostu a dále mimo most přes železnici SO 204. Provizorum SO 902 u inundačních mostů typ SMS – střední mostová souprava uložená na podpěrách PIŽMO, které jsou postaveny na panelech se ŠP podsypem. Mostiny jsou dřevěné. Lávku tvoří šest podest šířky 3,5 m a 8 podpěr délky 110 m. Na pravém břehu byl pěší provoz veden vlevo od mostu přes lávku ze sestavy Bailey Bridge – lávka je vedena nad železniční tratí. Pro demolici mostu SO 204 nad tratí bylo nutné upravit trolejové vedení – zřídit neutrální uzemněné pole v obou kolejích v dl. 40 m s ohledem na šířku mostu a polohu podpěr TV. Neutrální pole bylo instalováno po celou dobu rekonstrukce nadjezdu. Most SO 204 byla jednopolová spřažená žb deska o dl. přemostění 10,83 m, proměnné šířce 13,9 – 16,5 m s oboustranným chodníkem šířky 1,125 m uložená na hrncových ložiscích. Demolice mostu nad železnicí i řešení jeho vlastní rekonstrukce byla významně ovlivněna možnostmi zajištění traťových výluk. Po odstrojení příslušenství bylo nutné během krátkých nočních výluk, které probíhaly za účasti a průběžné kontroly zástupce správce trati, nosnou konstrukci rozřezat podélně na kvádry a jeřábem vyzvednout z pole, uložit v blízkosti mostu k jejich následné ekologické likvidaci. Bourací práce ŽB desky byly zahájeny vývrty děr, v krajní oblasti u obou opěr, jako místa pro úvazy zdvihu. Pak následovaly řezy železobetonové desky v podélném směru, což bylo realizováno kotoučovou pilou. V předpolí na obou koncích SO 204 se bouracím kladivem odbourávaly nahrubo místa do hl. cca 1,2 m, pro osazení pily pro vodorovné řezy. ŽB deska, se tak postupně oddělovala od podpěry. Dále byly jednotlivé bloky hydraulicky posunuty tak, aby byla jistota, že jsou volné. Po uvolnění jednotlivých nařezaných betonových částí původní ŽB desky proběhla příprava pro jejich vyzvednutí. Pro zdvih byl použit jeřáb Terex AC700 (700 t). Práce prováděly firmy CAM Diamac a Tomáš Novotný. Po následných betonážích opěr byly na úložné prahy po osazení nosníků do bednění koncových příčníků uložena hrncová ložiska fy OK-BE. 11 prefabrikovaných předpínaných nosníků typu MK-T proměnné délky vyráběla firma ŽPSV. Beton nosníků je třídy C45/55-XF2. Nosníky byly dodatečně předepnuty sedmipramennými lany Ls 15,7 mm, pevností v tahu 1860 MPa, relaxační třídy 2. Kabely byly napnuty po 7 dnech po betonáži hydraulickým lisem s hydraulickým čerpadlem jednostranně postupně po vybetonování příčníků a spřažené desky předpínací silou 1385 MPa. Během výstavby SO 204 byly prováděny také bourací práce na mostech SO 201, 202, postupně odfrézovávány konstrukční vrstvy komunikace na Tyršově mostě a zahájena výstavba SO 205. Před zahájením prací bylo firmou Inset v místě náspu mezi inundačními mosty uskutečněno georadarové měření pro ověření polohy klenby původního mostu tak, aby nedošlo ke kolizi s budoucí středovou kanalizací. Most 201 o jednom mostním otvoru má dl. přemostění 9,9 m, dl. NK 12,1 m, šířce 13,9 m, byl založen na 10 velkoprůměrových pilotách ø 1,2m, dl. pilot 10 m. Spodní stavbu tvoří základové patky betonu C25/30 XA1 a krajní žb opěry z betonu C30/37 XF4. Na mostě byla osazena 4 hrncová ložiska firmy OK-BE. Most 202 je řešen obdobně jako je tomu u SO 201. Most o jednom mostním otvoru, dl. přemostění 9,9 m, dl. mostu 22,2 m s šířce mostu 13,9 m bylo nutné vzhledem k zajištění základu původního mostu založit na mikropilotách ze silnostěnných ocelových trubek ø 108/16 mm, dl. 13,2 m o dl. kořene 8 m na OP1 a na OP2 dl. 14,2 m o dl. kořene 9 m. Dodavatelem mikropilot je fa VGP Hammer s.r.o. Dále proběhla výstavba základů a montáž bednění dříků opěr. Při výstavbě SO 201, 2 a 4 bylo využito bednícího systému od fy Doka. Most SO 203 Tyršův – původní ocelová příhradová konstrukce o šířce mostu 13,5 m, šířce mostu mezi obrubami 10,05 m, šířce veřejného chodníku 2x1,125 m, výšce mostu nad terénem 16.4 m, stavební výšce 7,68 m a ploše mostu 4 177,72 m2.

Původní podpěry jsou masivní ze žulového zdiva. Na mostě je sedm vnitřních kloubů. NK nýtovaná se dvěma hl. příhradovými nosníky jednostranné soustavy. Původní ložiska jsou válečková a bylo provedeno jejich vyčištění a konzervace grafitovou vazelínou. Mezi hl. nosníky je mostovka železobetonová, mostovka na vnějších stranách hl. nosníků je ocelová. Po odstranění a dočištění vozovky byla provedena protikorozní ochrana původní OK boků dilatační spáry, horních profilů čel původní NK a boků horního povrchu mostovky navazujícího na svislou část římsy. Systém PKO byl volen s ohledem na stávající povrch konstrukce – vícevrstvý nátěr. Dále bylo zřízeno kotvení trny prům. 16 mm pro spřažení s budoucí žb vyrovnávací deskou a vymezení polohy výztuže kari sítěmi 100/100/8. Deska má tl. 100 mm, byl použit beton třídy C30/37 XF4.

Po betonážích žb desek mostů byly osazeny MZ D80 Maurer Soehne fy Cirmon s. r. o., natavena izolace a zřízeno mostní příslušenství. U mostu 203 v místech pohybu 150 mm byly vzhledem k omezenému prostoru pro uložení použity MZ typu XW1. V místech vždy 1,0 m od osy MZ byla na původní OK provedena nová PKO a dále na inundačních mostech a mostu přes trať ČD osazeno nové mostní příslušenství vč. záchytného systému. Výplně původního zábradlí byly, mimo most 203, kde je kontrukce zábradlí ponechána, použity původní. Na stavbě byly v rámci SO elektro také repasovány původní historické stožáry VO, které byly opatřeny duplexním povlakem PKO. Sloupy byly dále opatřeny novými svítidly.

Investorem stavby je ŘSD ČR, správa Praha, projektant DSP – ZDS – Pontex s.r.o., projektant RDS – Dosing Dopravoprojekt Brno s. r. o. Stavba byla zprovozněna dne 30. 4. 2016.

SDS Exmost spol. s r. o.
Údolní 413/66, 602 00 Brno
tel.: 543 432 311
e-mail: exmost@exmost.cz, www.exmost.cz