Silniční most spojuje obec se základní školou, která je za železniční tratí a umožňuje přístup na vlakové nástupiště ve směru na Brno.

Původní stavba z 30. let minulého století byla tvořena rámem o třech polích s délkou přemostění 28,39 m. Most byl ve značně nevyhovujícím technickém stavu, kdy kousky odlamují­cího se betonu z konstrukce ohrožovaly bezpečnost projíždějících vlakových souprav. Jedná se o náhradu stávajícího nevyhovujícího mostu novou mostní konstrukcí. Kategorie pozemní komunikace je MO2k 7,5/6,0/30 s levostranným chodníkem šířky 1,50 m na mostě ve směru staničení.

Základní parametry mostu:
Most s dolní mostovkou, nepohyblivý, trvalý, ve výškovém oblouku, kolmý.
Délka přemostění    29,20 m
Délka nosné konstrukce    32,10 m
Šířka mostu    11,64 m
Výška mostu nad terénem    7,75 m

Práce na stavbě byly zahájeny v květnu 2013 výstavbou lávky pro pěší. Dále byla provedena postupná demolice mostního objektu. Bourací práce byly zahájeny v srpnu 2013. Provoz byl během stavby veden po objízdné trase. Nový most je navržen jako jednopolový s dolní ocelobetonovou mostovkou. Opěry a křídla byly zbudovány nově. Spodní stavba je tvořena monolitickými železobetonovými opěrami s rovnoběžnými a šikmými zavěšenými křídly. Založení opěr je řešeno pomocí mikropilot. Základním nosným prvkem konstrukce je dvojice příhradových nosníků osazených v osové vzdálenosti 9,50 m. Teoretické rozpětí pole je 30,60 m. Výška hlavních nosníků je 4,00 m. Tuhý trám tvoří I profil, vyztužený příhradovou konstrukcí svislicové soustavy. Horní pás je sestaven z uzavřeného truhlíku, diagonály z I profilu. Mostovku tvoří spřažená ocelobetonová mostovka. Vzdálenost příčníků je 1,70 m, tloušťka desky je 0,20 m. Levostranný chodník je sestaven z ocelových I konzol a železobetonové desky tl. 0,15m. Nosná konstrukce je uložena na hrncových ložiscích, mostní závěry jsou povrchové. Montáž OK (uložení konstrukce do mostního pole) byla prováděna hlavním autojeřábem Terex AC 700 + 160 t protizátěže + příhradové rameno WIPP 36m.

Při montáži byl autojeřáb ustaven na připravené podkladové plotny a byly osazeny protizátěže. V pohotovostní poloze byl připraven ke zvedání a vykonání celé akce. Ocelová konstrukce byla smontována na předmontážní ploše v blízkosti autojeřábu. Jeřáb pomalu nadzvedl za kontroly pracovníků břemeno a byl proveden zkušební zdvih. Břemeno bylo spuštěno opět na plošinu a úvazky povoleny. Břemeno bylo nadzdviženo a jeřáb se otočil nad místo uložení a břemeno bylo pomalu uloženo na připravená mostní ložiska. Poté byly povoleny úvazky a po potvrzení pracovníky, že břemeno může zůstat v této pozici byly úvazky odvázány. Autojeřáb se otočil zpět z pozice nad břemenem a byly odepnuty z háku úvazky. Stavba byla prováděna při uzavírce úseku komunikace III/4206 a krátkodobě komunikace III/4205. Pro zachování pěšího provozu a přístupu k nástupištím vlaků byla postavena provizorní lávka pro pěší. Pro zachování provozu během prací na novém mostě byla zřízena uzavírka a odklon silniční dopravy na objízdné trasy, pro pěší bylo zřízeno mostní provizorium v blízkosti budované konstrukce. Pro úspěšné splnění termínu dokončení stavby 30. 6. 2014 bylo rozhodující osazení nosné konstrukce před začátkem zimního období, což se v závěru listopadu 2013 podařilo díky zvolené technologií sestavení NK do jednoho celku na předmontážním roštu a usazení takto připravené NK do mostního otvoru pomocí těžkého jeřábu během jednoho dne. Dále proběhly práce na mostním příslušenství. Veškeré stavební práce probíhaly dle platných norem, technicko - kvalitativních podmínek (TKP) a směrnic pro pozemní komunikace a SŽDC. Výstavbou došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikaci č. III/4206 a provozu na mezinárodním železničním koridoru v traťovém úseku 250 Brno – Břeclav.

Použitá literatura:
Pachl, Radek
Technická zpráva, Brno 2013

SDS Exmost spol. s r. o.
Údolní 413/66, 602 00 Brno
tel.: 543 432 311
e-mail: exmost@exmost.cz , www.exmost.cz