Z hlediska dopravní funkce je komunikace využívána k tranzitní dopravě se Slovenskou a Polskou republikou. Je jedinou komunikací, po které lze obsloužit Třinecké železárny, a. s. a slouží také k přímému spojení přilehlého území. V roce 2004 bylo z TŽ expedováno 80 tis. kamiónů a v obci Vendryně byl denní průměr 22 tis. vozidel. Stávající silnice má nevyhovující parametry směrového a výškového řešení a dále šířkového uspořádání. Vzhledem k těmto skutečnostem je nejkritičtější situace ve Vendryni a ve stoupání od řeky Olše na Oldřichovice. Tato situace má negativní vliv na život lidí v dotčených obcích. Dále se nepříznivě projevuje v čase stráveném neplynulou jízdou a ve spotřebě pohonných hmot, což má za následek zhoršující se životního prostředí.

Stavba silnice obsahuje celkem 109 stavebních objektů, ze kterých jsou 2 objekty přípravy staveniště, 16 objektů pozemních komunikací, 12 mostů, 3 opěrné zdi, 1 protihluková stěna, 19 vodohospodářských objektů, 45 objektů přeložek kabelových vedení elektro a sdělovacích kabelů, 6 objektů přeložek plynovodu a 5 objektů vegetačních úprav. Hlavním zhotovitelem je sdružení „Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice – Bystřice MOTA ENGIL a SDS EXMOST“. Začátek stavby se nachází v místě za mimoúrovňovou křižovatkou Oldřichovice s přivaděčem silnice II/476, který je součástí stavby I/11 Nebory - Oldřichovice. Trasa prochází lesem v katastrálním území obcí Oldřichovice a Lyžbice, dále přechází mostním objektem údolí Tisového potoka a místní komunikaci a pokračuje po zemědělských pozemcích. Přemostění místní komunikace, řeky Olše a údolní nivy na levostranném břehu koryta řeky je řešeno v délce 782 m mostní estakádou SO 206 o 16 otvorech s horní mostovkou, která je ve výškovém a půdorysném oblouku. Zde je navržena trámová spřažená ocelobetonová spojitá mostní konstrukce se součtem rozpětí 722 m. Rozpětí hlavního mostního otvoru je 70 m. V podélném směru je mostní otvor č. 9 příčlí dvoukloubového rámu, který je vytvořen dvojicí pevných ložisek na pilířích P9 a P10. Založení mostu je hlubinné na vrtaných pilotách. Dále trasa prochází hustě zastavěným územím se značnými nároky na demolice. Následně se trasa bude přibližovat ke stávající silnici I/11 a pokračovat v jejím souběhu, mostem přechází silnici III/01144. Konec stavby v km 16,500 je řešen v místě stávající silnice I/11 za obcí Bystřice, kde navazuje na stavbu průtahu Hrádkem realizovanou v rámci modernizace III. železničního koridoru. Všechna křížení se stávajícími silnicemi a polními cestami jsou mimoúrovňová.
Stavební práce byly zahájeny v září loňského roku přípravou území a přeložkami venkovního vedení NN a přeložkou VO v km 13,4. V říjnu byly zahájeny práce na přeložce silnice I/11 a mostních objektech. V listopadu byla dále zahájena výstavba přeložky vodovodu SO 324 PE 560 SMVK v km 15,88 - 15,94 a přeložkami VO a sdělovacích kabelů v km 12,3-13,9. Po zimní přestávce byly v letošním roce dále zahájeny práce na SO 111 MÚK Bystřice v km 14,376, přeložce MK Oldřichovice a dále na mostních objektech 202 v km 11,41 a 206 v km 13,615. V březnu byly zahájeny práce na SO 121, propustcích MK Oldřichovice, přeložkách VO, sdělovacích kabelů a přeložce STL plynovodu. V realizaci SDS Exmost jsou v současné době mostní objekty 201 Most na silnici I/11 přes potok Křivec, 202 Most na silnici I/1 přes MK a potok v km 11,41, 205 Most na MK přes I/11 v km 12,372, levá polovina 206 a 208 Most na větvi MÚK Bystřice přes I/11 v km 14,376.

Investorem akce je Ředitelství s silnic a dálnic ČR. Význam výstavby silnice je v současnosti znásoben zprovozněním automobilky Hyundai Motors Company v Nošovicích a dále požadavkem na její kapacitní propojení s automobilkou KIA Motors v obci Teplička nad Váhom u Žiliny. Kvalitní dopravní propojení je nezbytnou podmínkou dalšího hospodářského růstu oblasti, což pomůže ke snížení nezaměstnanosti. Zlepšení propustnosti silniční sítě zvýší atraktivitu pro další podnikatele a investory. Plánované dokončení stavby je v listopadu roku 2017.

Použitá literatura:
Stádník M.: Průvodní zpráva DSP, VD-ZDS,
aktualizace 2013, Sudop Praha

SDS Exmost spol. s r. o.
Údolní 413/66, 602 00 Brno, tel.: 543 432 311
e-mail: exmost@exmost.cz, www.exmost.cz