Dílo představuje demolici mostu přes řeku Labe ve městě Vrchlabí a následně jeho novostavbu, rekonstrukci stávající přilehlé komunikace  I/14,  optimalizaci podélných parkovacích stání v ulici Tyršova, výstavbu středních dělících ostrůvků, rozšíření uličního prostoru pro umístění odbočovacích pruhů, rekonstrukci  opěrných zdí  mostního náběhu a rozšíření chodníkových ploch, které jsou vyvolanou investicí v rámci tohoto záměru. Dále se jedná o přestavbu stykové křižovatky ulic Tyršova a Nerudova pro průjezd těžkých nákladních vozidel, optimalizaci průsečné křižovatky ulic Tyršova a Českých bratří, přestavbu průsečné křižovatky na okružní křižovatku na styku ulic Tyršova, Lánovská, Nádražní a Dělnická. Součástí stavby je také optimalizace stávající okružní křižovatky u autobusového nádraží a obchodů Lidl a Penny Market. Dále byly přeloženy sítě  vodovodu VaK Vrchlabí, veřejného osvětlení městských služeb města Vrchlabí, metalického a optického kabelu O2 Telefónica Czech Republic a nízkotlakého plynovodu RWE.

Převzetí staveniště proběhlo v únoru 2015. Stavba byla zahájena nejprve nutnou demolicí 2. NP bytového domu SO 901, který byl vzhledem k technickému stavu součástí demoličního plánu města Vrchlabí v místě průsečné křižovatky ul. Tyršova a Českých bratří. Současně s demolicí bylo zahájeno kácení stromů. Mostní provizorium v rámci DIO tvoří skládací typová ocelová konstrukce typu TMS 2p2s s mostovými pilíři PIŽMO o délce přemostění 93,0 m. Po přeložení vodovodů a plynovodu na provizorní konstrukci a namontování kabelů O2 na provizorní sloupy bylo přistoupeno k demolici původního mostu SO 201 a opěrných stěn SO 251 a 252. Pro demolici mostu byl provoz převeden na provizorium a objízdnou trasu. Na mostě byly odstraněny vyrovnávací vrstvy betonu s průběžným odvozem materiálu. Dále bylo provedeno postupné odstranění říms a zábradlí. Následovalo bourání nosné konstrukce přechodových oblastí a závěrných zídek. Demolice NK mostu probíhala postupným rozstříháním mostních nosníků bagrem s nůžkami, dále proběhla demolice opěrných stěn.

Nově budovaný dvoupolový most SO201 překlenuje Labe druhým mostním otvorem. Nosná konstrukce je navržena jako předpjatá betonová deska. Délka přemostění je 43,0 m, délka mostu 54,0 m, šířka mostu je proměnná 13,6-42,0 m. šířka chodníku 2,25 m, volná šířka mostu 13,60 m, výška mostu 7,50 m (nad dnem vod. toku) a plocha nosné konstrukce je 941 m2.

Výstavba nového mostu započala zemními pracemi, zajištěním stěn výkopu za opěrou 3 u okružní křižovatky a následně založením OP3 a P2 na mikropilotách. Zajištění stěny výkopu probíhalo po etážích, po odkopání etáže byla odbouraná původní část opěry a nábřežní zdi na výšku etáže, potom bylo provedeno zpevnění svahu.

Po dokončení zajištění výkopu bylo provedeno zlepšení základových poměrů mikropilotami a poté přistoupeno k vybetonování podkladního betonu z betonu třídy C12/15X0, montáži bednění základu od fy Doka, výztuže jakosti B500B a betonážím základů opěr 1 a 3 a podpěry 2.

Dále bylo postupováno realizací dříků opěr a podpěry z betonu C 30/37 XF4, XD3. Současně s betonážemi spodní stavby bylo přistoupeno k montáži pevné skruže pro podepření bednění NK tvořenou konstrukcí PIŽMO s ocelovými nosníky I800, I400 a rošty v řečišti Labe v poli 2 a věží Doka Staxo v poli 1. Po betonáži ložiskových bloků z betonu C 30/37 XF4 XD3 a docílení odpovídajících mechanických vlastností betonů byly na betonové bloky osazeny ložiska. Na opěře 1 podélně posuvné s max. zatížením 3,5 N a všesměrné 3,3 MN, na pilíři dvě všesměrná 8,7 MN a 11,75 MN a na opěře 3 čtyři všesměrná 4,3 MN a dvě pevná ložiska 3,43 MN fy OK-BE. Dále byla do NK zahájena montáž trubky LW průměru 90/95mm pro 19lanové kabely resp. průměru 80/85 pro 12lanové kabely.

Odvzdušňovací hadice prům. 25 mm byla osazena do drah kabelových kanálků.

Betonáž proběhla v prvním týdnu v říjnu loňského roku. Práce prováděly 4 party pracovníků (dvě na vylévání trámu a křídel NK, jedna na dolévání poslední vrstvy betonu a stahování, a jedna na finální hlazení povrchu rotační hladičkou). Betonáž započala u opěry 1 a pokračovalo se postupně k opěře 3. Jednotlivé vrstvy byly podlévány dopředu, přiměřeně, aby nedocházelo k zasychání. Hadice čerpadla betonu byla při betonování vedena tak, aby při dopadu betonu nedocházelo k rozměšování betonu a rozstřiku směsi na bednění, tj. z max. přípustné výšky volného pádu čerstvého betonu 1,5m. Betonáž nosné konstrukce probíhala bez pracovních spár. Předpínání nosné konstrukce bylo zahájeno 10 dní po betonáži po dosažení pevnosti betonu v tlaku min. 34 MPa. Vlastní technologie předpínání celého svazku 19 předpínacích lan byla provedena po jednom laně napínacím hydraulickým lisem PAUL TENSA 4800. Zhotovitelem napínání a injektáže předpínacích kabelů byla společnost DYWIDAG-Systems International GmbH.

Dále byla zahájena montáž povrchového mostního ocelového závěru u OP1 pro posun do 80mm typ V1. Izolační pásy vodotěsné izolace mostních konstrukcí PARAPLAST MA 55 tvoří jednovrstvá mostní izolace z natavitelného asfaltovaného pásu o min. tloušťce 5,2 mm na nátěr speciální epoxidovou pryskyřicí typu ERGODUR 500 Pro.

Napojení izolace na MZ bylo provedeno po jeho montáži. Práce na EMZ u OP3 probíhaly ve dvou etapách. V 1. etapě osazení těsnícího profilu a provedení izolace a v 2.etapě ve vybouraní nových živičných vrstev a provedení nového elastického závěru systém Crafko s pojivem Parking Lot Sealant.

Ochrannou vrstvu izolace tvoří modifikovaný litý asfalt MA 16 IV, který byl položen v tloušťce 40 mm v celé ploše pod budoucí vozovkou mimo drenážních kanálků které byly provedeny z kačírku s pojivem z pryskyřice.

Dále bylo namontováno konzolové bednění říms. Římsy šíře 2 300mm mají se svislou chodníkovou částí o dl. 550 mm. Následovalo položení vozovkových vrstev, které tvoří ložná vrstva z asfaltového betonu ACL 16+ v tl. 50 mm a obrusná vrstva z asfaltového betonu SMA 11+ v tl. 40 mm.

Pokračováno bylo mostním zábradlím se svislou výplní. Zábradlí dodala firma Inpro Čáslav, s. r. o.
Současně s výstavbou mostu byla zahájena výstavba PHS u přilehlé okružní křižovatky. Osazení a zafixování sloupků HEA 140 PHS bylo provedeno pomocí kovových stabilizátorů. Dodavatelem PHS byly firma Aerolux s. r. o. Zatěžovací zkouška mostu byla provedena dvěma zatěžovacími stavy (ZS), kde vozidla v ZS1 byla rozmístěna v příčném směru rovnoměrně a v ZS2 stála v příčném směru nerovnoměrně na pravé straně konstrukce. Měření probíhalo v posloupnosti nejprve základním zaměřením nezatíženého mostu, měřením při zatížení a měřením po odtížení mostu po sjetí zkušebních vozidel. Výsledkem zatěžovací zkoušky, která proběhla 5.12.2015 byla ověřena způsobilost mostu pro provoz odpovídající návrhovému zatížení a bylo doporučeno jeho uvedení do trvalého provozu. Dokončení stavby je plánováno na září 2016. V letošním roce se dokončuje poslední etapa komunikace vč. okružní křižovatky Tyršova, Nádražní, Dělnická u autobusového nádraží a obchodů Lidl a Penny Market, která je z důvodu nutnosti zachovat provoz řešena po dílčích etapách. Po dokončení rekonstrukce dojde ke zvýšení kapacity na jednotlivých křižovatkách a zvýšení bezpečnosti provozu. Vlivem dokončení stavby lze také realizovat rozšíření průmyslové zóny společnosti Škoda Auto, a. s. umožněním průjezdu těžkých nákladních vozidel.

SDS Exmost spol. s r. o.
Údolní 413/66, 602 00 Brno, tel.: 543 432 311
e-mail: exmost@exmost.cz, www.exmost.cz