Novinky v legislativě se týkají novostaveb, je tedy potřeba na jejich zapracování myslet už při pořizování pozemku a přípravě projektu domu. Na úspornost domu má vliv už samotný pozemek – konkrétně je to orientace pozemku, na kterém bude dům stát, dále jsou to povětrnostní poměry a morfologie terénu pozemku, tedy například jestli se nachází na horách nebo v nížině.  „Pokud jde o dům jako takový, je důležitá jeho orientace v rámci pozemku, dále orientace oken ke světovým stranám, zastínění v letních měsících, kompaktní tvar budovy, rozložení dispozice domu a také tepelné zónování,“ říká Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního výrobce a dodavatele tepelných izolací.

Energetických úspor a dodržení nových legislativních pravidel lze dosáhnout správným zateplením celé budovy. Jednou z nejdůležitějších částí domu, která v případě špatné izolace propouští velké množství tepla (konkrétně 25 až 30 procent), je střecha. V zimě chrání bydlení před zbytečným únikem tepla, zatímco v létě naopak průstup tepla z exteriéru omezuje. Předpokladem pro její správnou tepelnou funkčnost je dostatečně dimenzované zateplení minerální vlnou. Důsledně aplikovaná a vrstvená izolace zajistí správnou funkčnost celé konstrukce.

Zásady správného návrhu šikmé střechy
Největší vliv na únik tepla konstrukcí má vrstva izolace. Je důležité ji dimenzovat podle ČSN 73 0540-2 a počítat s její optimalizací tak, aby došlo ke splnění požadavků na primární neobnovitelnou energii.

Při výběru vhodné izolace je pak třeba neopomenout akustické parametry, protože mezi izolačními materiály různých dodavatelů existují velké rozdíly právě v této oblasti. Konkrétně minerální izolace URSA disponují nejlepší třídou zvukové pohltivosti „A“.

Kromě úniku tepla dochází především v letních měsících ke značnému přehřívání podkroví. I tento aspekt je třeba řešit už při plánování projektu domu. Podle tepelné studie Frauenhofen Institutu ze Stuttgartu má na přehřívání podkroví mnohem větší vliv než typ použité izolace plocha střešních oken. U střešních oken je velmi důležitá možnost jejich zastínění z exteriéru. Přehřívání závisí také na tom, je-li konstrukce předchlazována studeným exteriérovým vzduchem, tedy jestli je možné v noci větrat. V neposlední řadě je třeba zmínit tepelně akumulační schopnost materiálů v interiéru, konkrétně je to například objemová hmotnost příček a podlah.

URSA - skladba tepelené izolace pro šikmou střechu.


Jaká je tedy ideální skladba pro šikmou střechu? U novostavby je vhodné aplikovat izolaci mezi krokvemi a pod krokvemi, aby se přerušily tepelné mosty krokví, a pak také do instalační předstěny. Cena tloušťky izolace má minimální vliv na celkovou cenu konstrukce. Kvalitní zateplení má kromě šetření životního prostředí a finančních nákladů také pozitivní vliv na zdravé vnitřní prostředí, tepelnou pohodu v interiéru, a dokonce i na zvýšení hodnoty nemovitosti. „Proto bych doporučovala zvolit nejvyšší hodnotu zateplení, vhodnou pro pasivní domy. To u šikmých střech znamená 40 až 46 centimetrů tloušťky izolace,“ uvádí Tereza Vojancová.

Možnosti zateplení šikmé střechy
Zateplení šikmé střechy lze provést dvěma způsoby – zateplení zdola a zateplení shora. „Pro izolaci šikmé střechy doporučuji první variantu, tedy zateplení zdola. Jde o standardní osvědčenou metodu, která má několik výhod. Je možné ji realizovat za jakéhokoliv počasí a není třeba manipulovat s těžkými konstrukčními díly. Postup je vcelku snadný i bez podrobného zaškolení, pozitivem je i relativně nízká cena,“ vysvětluje Tereza Vojancová. Při zateplování šikmé střechy zdola je ale třeba počítat s tím, že prostory pod šikmou střechou nebude po dobu prací možné využívat.

Zateplení šikmých střech shora se neprovádí tak často jako zateplení zdola. Zateplení shora neboli nadkrokevní zateplení konstrukce se využívá především z estetických důvodů, protože umožňuje v interiéru přiznávat krokve, nebo když mají domy malou světlou výšku podkroví a není možné dovolit si jít moc dolů s podhledem. Pokud je ve stávající konstrukci funkční parotěsnící vrstva, není pro rekonstrukci nutná demontáž původních nižších vrstev střechy. Další výhodou zateplení shora je možnost variability vzhledu interiéru nebo vysoká tolerance k tvarové přesnosti nosné konstrukce. Naopak nevýhodou je o něco vyšší cena a náročnější práce prováděná na střeše domu.

Kvalitní materiály od společnosti URSA udrží vaši střechu v dokonalé kondici
Mezi materiály vhodné pro aplikaci do šikmé střechy patří například URSA PUREONE USF 31/ SF 31, URSA PUREONE SF 34 či URSA PUREONE DF 39. Pro nadkrokevní zateplení se nadkrokevní námětky přiřezávají z extrudovaného polystyrenu URSA XPS. Minerální izolace URSA PUREONE mají čistě přírodní složení. Využívají obnovitelné zdroje, především písek a recyklované sklo. Jejich dalším důležitým benefitem je i to, že neobsahují formaldehyd. Minerální izolace URSA ušetří za dobu jejich životnosti několiksetkrát více energie, než kolik je třeba na jejich výrobu. Snižují také požární riziko staveb a odolávají hluku.

Více informací naleznete na www.ursa.cz