Nároky na kvalitu staveb se v posledních letech razantně zvyšují, zejména z důvodu ochrany životního prostředí. Je tedy nutné vybírat skutečně kvalitní materiály, nehledě na to, zda se chystáme na rekonstrukci nebo stavbu nového domu. „Je třeba dbát na správnou skladbu střechy, a také na dostatečně dimenzované zateplení minerální vlnou. Důsledně aplikovaná a vrstvená izolace zajistí správnou funkčnost celé konstrukce,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA.


Požadavky na součinitele prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla U vyjadřuje izolační schopnost celého souvrství konstrukce – tedy všech vrstev včetně jejich tlouštěk. „A čím je hodnota součinitele nižší, tím se konstrukce umí lépe bránit únikům tepla,“ vysvětluje Tereza Vojancová. Vzhledem k tomu, že se legislativa stále vyvíjí, tak hodnoty, které byly dříve označovány jako doporučené pro pasivní dům, budou brzy hodnotami cílovými. „Každému bych proto doporučila zateplovat již nyní na parametry pasivního domu. Navýšení ceny při použití větších tlouštěk izolace je zanedbatelné. Hlavní položku totiž činí práce v kombinaci s dalšími materiály potřebnými na realizaci střešní konstrukce,“ vysvětluje Vojancová.

Požadavky na součinitele prostupu tepla


Příklady izolací URSA a jejich součinitel prostupu tepla v případě zateplení šikmé střechy

V praxi to znamená, že jestliže na začátku jednorázově investujeme do o něco více kvalitního zateplení, ušetříme na následných každoročních výdajích na energii. „Například při použití minerální izolace URSA DF 38, která má součinitele tepelné vodivosti 0,038 W/mK, bude muset být tloušťka této izolace 460 mm. Ovšem při použití URSA SF 32 PLUS s lambdou 0,031 W/mK, bude stačit izolace o tloušťce 400 mm,“ vysvětluje na příkladu Vojancová a pokračuje: „Tento šesticentimetrový rozdíl v tloušťce izolací ovšem znamená, že objem podkroví se při použití izolace s nižší lambdou zvětší o 8 m³ a podlahová plocha se světlou výškou větší než 2,3 m se zvětší o 8 %.“

Příklady izolací URSA a jejich součinitel prostupu tepla v případě zateplení šikmé střechy


Podkrovní prostor musí být zateplen správně, aby nehrozila v konstrukci kondenzace, a tím i možné následné ohrožení její statické funkce (nosnost a stabilita) v celém objektu. Ke všemu vzniká také několik důležitých požadavků na dodržení platných norem požární bezpečnosti staveb pro stavební konstrukce a použité materiály včetně povrchových úprav. To a mnohem více splňují produkty společnosti URSA, které zabezpečí kvalitní střechu všech domů.


Vhodná řešení při zateplení šikmé střechy

Krokve jsou zpravidla šikmým prvkem střechy, které nesou celou nosnou konstrukci. Nejčastějším způsobem zateplení v České republice je zateplení mezi a pod krokvemi neboli zateplení zdola. „Pokud se jedná o jednotlivce, který chce izolovat střechu svépomocí, je pro něj vhodnější právě tento způsob zateplení. Není zde nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy a jedná se o standardní osvědčenou metodu,“ vysvětluje architekta Vojancová. Naproti tomu zateplení shora přináší jiné výhody. Tento způsob umožňuje minimalizovat vliv tepelných mostů na výsledné vlastnosti konstrukce. Nicméně se nejedná o často realizovaný postup. „Zateplení shora neboli nadkrokevní zateplení konstrukce se využívá především z estetických důvodů, nebo pokud mají domy malou světlou výšku podkroví a nemůžeme si dovolit jít moc dolů s podhledem. Díky němu není pro rekonstrukci nutná demontáž původních nižších vrstev střechy,“ vysvětluje Vojancová.


Zateplení shora:

Zateplení shora


Výhody zateplení shora:

1. Pro rekonstrukci není nutná demontáž původních vrstev níže, a tak je možné v domě stále bydlet.
2. Variabilita vzhledu interiéru, vyšší komfort bydlení.
3. Lze přiznávat krokve.
4. Vysoká tolerance k tvarové přesnosti (např. rovinnost) nosné konstrukce.
5. Vše může být provedeno jednou (střechařskou) firmou, výnosnost zakázky.
6. Akceptovatelná cena.
7. Ekonomická výhodnost, investiční příležitost.
8. Vytažení ploch „kondenzace“ z nosného systému konstrukce.


Zateplení zdola:

Zateplení zdola


Výhody zateplení zdola:

1. Standardní osvědčená metoda.
2. Provádění možné i v zimním, chladném a deštivém období.
3. Odstranění tepelných mostů pod krokvemi.
4. Není nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy.
5. Nic složitého na provádění a zaškolení.
6. Vše může být provedeno jednou sádrokartonářskou firmou, která zajistí realizaci vnitřních prostor.
7. Nízkonákladová cena.
8. Lze provádět formou DIY.

Nad kvalitním zateplením střechy je potřeba přemýšlet, a to nejen z pohledu toho, kdo dům bude obývat, ale i z pohledu projektanta a stavaře. Ti totiž mohou zařídit, aby byl dům více energeticky nenáročný a pro rezidenta co nejvíce pohodlný pro život s co nejnižšími investicemi a nároky na opravy.

Více informací naleznete na www.ursa.cz.