Nízké ceny prací by měly vést na straně zhotovitele k hledání úspor při výstavbě a pečlivému plánování, přípravě stavby a spolupráci s jejím projektantem. Faktory, které vedou k zefektivnění a zlevnění staveb, však již nelze příliš hledat ve stlačení cen materiálů, výrobků nebo subdodavatelů. Úspory je nutné spíše hledat v nápadech, jak stavbu zrychlit, využít co nejvíce vlastního vybavení firmy, strojů a pracovníků. Dále uvádíme několik příkladů spolupráce společnosti V-CON, s. r. o. se zhotoviteli, které vedly k efektivnější výstavbě a v důsledku ke snížení nákladů.

Technologie po taktech vysouvaných betonových mostů není na první pohled z hlediska ceny výstavby nejvýhodnější, ale pro delší přemostění s pravidelným rozpětím polí nebo pro specifické případy nemožnosti použít běžné skruže, je tato technologie velmi efektivní. Naše společnost spolupracovala na návrhu technologií pro výsun dvou mostů, které jsou v současné době ve výstavbě.

První most se nachází na slovenské dálnici D1 na nově budovaném úseku Hubová – Ivachnová. Jedná se o dva souběžné 750 m dlouhé komorové mosty z předpjatého betonu. Zhotovitel OHL ŽS a. s. zde naplánoval využít své vybavení z dřívějších staveb vysouvaných mostů, především konstrukci výrobny, výsuvný nástavec – tzv. nos, boční vedení na pilířích a tažné trny. Všechny tyto konstrukce však byly navrženy pro mosty s menší konstrukční výškou a rozpětím, proto zde

V-CON zajistil pro všechny prvky na tyto rozměry statické posouzení, návrh zesílení a nastavení jednotlivých prvků. Výsun tažením pomocí lan a hydraulických lisů dodává spol. VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o., realizační dokumentaci mostu připravuje NOVÁK a PARTNER, s. r. o.

Rovněž po taktech vysouvaný most, ale s naprosto odlišnými výchozími podmínkami, je nyní ve výstavbě na dálnici D3, úsek 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Tento nadjezd nad dálnicí a tratí ČD o čtyřech polích měl být stavěn na pevné skruži, shodou okolností však zde nebylo možné postavit podpěrnou konstrukci přes koridorovou trať ČD, proto zde byla navržena technologie postupného vysouvání mostu tažením z pevné výrobny. Tento návrh komplikovaly nevhodný příčný řez mostu pro vysouvání – nízký dvoutrám, který vedl k použití dočasných mezibárek, dále komplikované základové podmínky a stísněné poměry stavby v prostoru mezi silnicí I/3 a železniční koridorovou tratí v provozu. V-CON zde navrhnul konstrukce mezibárek z materiálu Pižmo, jejich založení, záporové pažení stavebních jam a dále ocelové tažné prvky. Vše v extrémně krátkém čase v průběhu přibližně jednoho měsíce. Most staví společnost EDIKT a. s. Výsun zde rovněž provádí spol. VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o. a realizační dokumentaci mostu připravila spol. PONTEX, s. r. o.

Nejčastější a nejlevnější forma výstavby mostů je na pevné skruži. I tuto metodu je však nutno často modifikovat, kvůli specifickým požadavkům v místě stavby. Při výstavbě dálničního mostu za obcí Dobříš na D4 bylo pod mostem nutné zachovat průjezd pro autobusy výšky 4,0 m v obou směrech. Ve spolupráci s PERI, spol. s r. o. jsme pro tento projekt navrhli subtilní skruž s jednou štíhlou mezibárkou ze systému ST-A4 a podélnými nosníky HEB 800 na rozpětí 2x13,5 m. Bednění zde bylo navrženo z dřevěných ramenátů a po dokončení pravého mostu bylo využito i pro most levý.

Pro dva mosty na stavbě I/26 Staňkov – přeložka jsme navrhli po taktech překládanou skruž ze systému Pižmo. Nevýhody tohoto systému – značná hmotnost a tím zvýšené náklady na manipulaci a dopravu jsme zde minimalizovali použitím podpor ze vzájemně sepnutých jednoduchých věží. Dále jsme zde vyprojektovali dřevěné bednění sestavené do bloků, které se do dalších taktů posouvaly bez použití jeřábu. Tyto výše popsané mosty staví společnost ­BÖGL A KRÝSL k. s. a projektantem je Valbek, spol. s r. o.

Velmi efektivní jsou stavby mostů z prefabrikovaných nosníků, které se v současnosti hojně uplatňují při modernizaci dálnice D1, kde je značný tlak na rychlost výstavby a stísněné podmínky staveniště. Pro dva mosty na stavbě úseku 18, Měřín – Velké Meziříčí jsme ve spolupráci se společností FRIEDR. ISCHEBECK GMBH navrhli a posoudili systém dodatečně kotvených hliníkových konzol WK2000, které podepřely prefabrikované T nosníky do doby jejich zmonolitnění s příčníky a spřaženou deskou. Tyto konzoly se připevňují do dříků opěr na speciální kotevní šroub a jejich výhodou je možnost podepření konstrukcí bez nutnosti provádění dočasných základů, značná únosnost a rychlost jejich montáže i demontáže. Mosty provádí spol. COLAS CZ, a. s.

Pro zhotovitele nabízíme spolupráci a podporu při návrhu technologií výstavby, ale i při plánování staveb, jejich časové optimalizaci, při přípravě projektové dokumentace a plánů organizace výstavby. Používáme a navrhujeme nejnovější technologie a nebojíme se modifikovat starší technické postupy a řešení s cílem v podobě snížení nákladů na výstavbu.

Z hlediska investorů jsou sice nízké ceny staveb výhodné, ale zvyšují riziko nižší kvality jejich provádění a neodborně navržené technologie pro výstavbu zvyšují riziko havárie. Proto by stavebníci měli zvážit, v okolních zemích již běžné, nezávislé kontroly statiky konstrukcí pro výstavbu, které jsme schopni na základě našich zkušeností z realizovaných staveb rovněž nabídnout.

Ing. Jan Blažek


V-CON, s. r. o.
Vaňurova 505/17
460 01 Liberec
kancelář společnosti:
Perucká 5, 120 00 Praha 2
www.v-con.cz