Samozřejmostí k našim projektům je provádění inženýrské činnosti a činnost technického dozoru. Našim zákazníkům nabízíme využití zkušeností ze 17 let existence firmy. Krédem firmy je: "Inženýrská řešení pro mostní a betonové konstrukce", které chceme doložit následujícími významnými realizace.

PŘEDPJATÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE
Rámová konstrukce s příčlí z předpjatého betonu představuje kompaktní konstrukci, u které jsou vyloučeny prvky problematické pro údržbu jako ložiska, závěry, atd. Rám zapadá dobře do krajiny a při správném napojení břehů vytváří kompaktní celek.

Most ev. č. 152-018 přes Rokytnou v Jaroměřicích n. R.
Most byl oceněn titulem "Prestižní stavba Vysočiny 2007" pro citlivé začlenění původních barokních soch v kontextu nového výtvarného a konstrukčního pojetí a dále získal Cenu veřejnosti v soutěži Dopravní stavba roku 2007.
Je situován v těsné blízkosti zámku, silnice zde odděluje zámecký park od okolní zástavby. Most je navržen se světlostí 21,5 m a volnou šířkou 8,0 m.
Objekt je založen na vrtaných pilotách ø 900 mm, které jsou navrženy jako vetknuté do skalního podloží. Piloty tvoří nedílnou součást rámové konstrukce a kromě osové síly přenášejí i poměrně velkou hodnotu ohybového momentu a vodorovné síly.
Opěry mostu tvoří stěny rámu ze ŽB, jsou navrženy šikmé proměnné tloušťky 1,0-1,5 m.
Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitická podélně předpjatá příčle s obdélníkovým příčným řezem s proměnnou výškou. Konstrukční výška ve středu rozpětí je 0,80 m, ve vetknutí 1,30 m. Na obou stranách jsou nízké zábradelní parapety s povrchem z pálené krytiny a osazeným ocelovým madlem.
Přechodové bloky jsou uloženy na ozub NK na pásovou izolaci a elastomerový pás tl. 10 mm a šířky 50 mm. Na konci přechodových desek je úložný práh 300/250 mm, který zajišťuje fixaci přechodových desek do násypu a tím i zajištění místa dilatačních pohybů nad dilatační spáru přechodová deska×NK.
Investorem stavby byl Kraj vysočina, projekt změny DSP a RDS mostu zpracovala naše kancelář, zhotovitel mostu byla firma DIS BRNO, s.r.o.

Most ev.č. 409-021 přes Moravskou Dyji v Písečném
V centru Písečného, hned pod zámkem, je navrženo nové přemostění Moravské Dyje. Světlost rámu je v šikmém směru 28,0 m, délka NK je 33,04 m.
Objekt je založen na vrtaných pilotách ø1200 mm, které jsou vetknuté do skalního podloží. V patě (vetknutí do základu) má tloušťku 1,00 m, ve vrcholu (vetknutí do příčle) 1,50 m. Stěna má konstantní výšku 1,70 m, přední líc je skloněn o 0,25 m (směrem k rubu), zadní líc o 0,75 m. Stěny rámu jsou předepnuté pomocí 10 ks předpínacích závitových tyčí DYWIDAG 36WR-950/1050 MPa.
Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitická podélně předpjatá příčle. Příčný řez je tvořen dvojtrámovým průřezem s proměnnou výškou trámu. Šířka NK je konstantní 9,55 m. Výška trámu ve středu rozpětí je 0,85 m, ve vetknutí 1,35 m. NK je vetknuta do stěn pomocí spojovací výztuže ze stěny (betonářská výztuž a předpínací tyče). NK je v podélném směru předepnuta 8 kabely z 19 lan ø 15,7-1570/1770 MPa, předpínací systém DYWIDAG DSI.
Investorem stavby byl Jihočeský kraj, projekt změny DSP a RDS mostu zpracovala naše kancelář, zhotovitel mostu byla firma MADOS MT, s.r.o., Kostelec nad Orlicí.

OCELOBETONOVÉ SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE
Tyto konstrukce jsou vhodné pro mosty středních rozpětí, a to zejména pro dálniční mosty a mosty v průmyslových částech měst.

Most na rychlostní komunikaci R48 obchvatu Bělotína
Dálniční most je navržen jako spojitý nosník o 14 polích s maximálním rozpětím 47 m. Délka NK je 583 m. Směrově je most v levostranném oblouku o poloměru R=1025 m, který přechází přechodnicí do přímého směru.
Most je založen na vrtaných pilotách ø 1200 mm v neogenních prachovitých jílech. Podpěra je složena z dříku konstantního průřezu a hlavice. Základní křivkou ovlivňující tvar podpěr je elipsa. Dřík je průřezu elipsy s šířkou 3,0 m a výškou 2,0 m. V hlavici dochází k postupnému rozšiřování průřezu, nejprve konkávně a v horní části konvexně. Střední část horního povrchu hlavice je odlehčena lichoběžníkovým vybráním.
Nosnou konstrukci tvoří dvojtrámová ocelobetonová spřažená konstrukce konstrukční výšky 2,60 m. Plnostěnné svařované nosníky tvaru nesymetrického "I" průřezu mají výšku 2,15 m. Byly vyrobeny z oceli S355 J2G3. Spřažená deska má šířku 11,80 m, tloušťka desky nad nosníky je 450 mm, na volném konci a ve středu rozpětí 250 mm. Deska je příčně předpjatá třílanými kabely 3L s ø15,5-1800 MPa.
Montáž OK probíhala kombinací blokové montáže a podélného výsuvu. Bloková montáž s použitím montážních podpěr byla navržena v polích 1-6, kde je konstrukce zakřivená a nízko nad terénem. Zbývající část konstrukce byla podélně vysouvaná od opěry 15. Při výsuvu byl využit montážní samopřizvedávací krakorec.
Betonáž spřažené desky je navržena bez montážních podepření. Pro výstavbu mostu byly vyrobeny dva betonářské vozíky, jeden pro betonáž středu pole (délky 32 m) a druhý pro betonáž podporových úseků (délky 16 m). Betonáž každé NK je rozdělena do 27 etap, probíhá tzv. poutnickým způsobem, kdy jsou betonovány nejdříve polové úseky a se zpožděním nadpodporové úseky.
Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, projekt RDS mostu zpracovala naše kancelář, projekt OK kancelář PIS - Ing. Antonín Pechal, CSc., zhotovitel mostu byla SKANSKA DS, a.s.

Estakáda na ulici Českobratrské v Ostravě
Stavba se nachází v centru Ostravy v bezprostředním okolí stávající ulice Českobratrské v místě jejího křížení s tratí ČD Ostrava - Frýdek-Místek - Kojetín a souběžnou tramvajovou tratí. V zásadě se jedná o výstavbu poloviny mostu, který má ve výhledu sloužit k převedení jednoho směru směrově rozdělené silnice II. třídy na ulici Českobratrské. Spřažená ocelobetonová estakáda o 9 polích je navržena s rozpětím do 32,0 m V oblasti 3. pilíře odbočuje z hlavní trasy (ul. Českobratrské) tzv. severovýchodní rampa, která v budoucnu propojí ul. Českobratrskou s prodlouženou ul. Místeckou.
Založení mostního objektu je zvoleno s ohledem na geologické podmínky a doznívající vliv poddolování jako kombinace pilotového a plošného založení. Spodní stavba sestává ze dvou krajních opěr s částečně zavěšenými křídly, osmi vnitřních podpěr tvořených dvojicí kruhových sloupů a jedné podpěry pro odbočovací rampu.
Na krajních opěrách i vnitřních podpěrách je konstrukce uložena na dvojici ložisek stejně jako na třetí "mezilehlé" opěře v návaznosti na odbočovací rampu.
Nosnou konstrukci hlavní trasy mostu tvoří 5 svařovaných ocelových nosníků, na odbočovací rampě je počet nosníků snížen na 3. Hlavní nosníky jsou navrženy ocelové spřažené s železobetonovou deskou mostovky. Železobetonová deska je konstantní tloušťky 240 mm. Jednotlivé hlavní nosníky mají otevřený průřez tvaru I. Výška nosníků je volena tak, aby jejich dolní líc byl vodorovný, což má za následek skutečnost, že každý nosník má jinou výšku v souladu s tvarem příčného řezu. Podporové příčníky jsou podepřeny vždy na dvou místech (nepřímé uložení). Ocelová konstrukce mostu je navržena z oceli S355J2+N.
Vzhledem k malé výšce mostu nad terénem byla navržena bloková montáž OK mostu pomocí autojeřábů. Betonáž byla zahájena vybetonováním polového úseku v nejdelším poli 2, kde byla zřízena montážní podpora. Ta byla odstraněna po 28 dnech po betonáži a pokračovalo se tzv. "poutnickým způsobem", kdy byly vybetonovány v předstihu vždy polové úseky bez montážního podepření a následně podporové úseky.
Investorem stavby byla Správa silnic Moravskoslezkého kraje, projekt RDS mostu zpraco-vala naše kancelář, projekt OK kancelář PIS - Ing. Antonín Pechal, CSc., zhotovitel mostu byla firma ODS-­DSO, a.s.

OPRAVY STÁVAJÍCÍCH MOSTŮ
Naše firma zpracovává projekty oprav stávajících mostů ve všech projekčních stupních. Od prosté opravy mostu až po kompletní rekonstrukci včetně přepočtu zatížitelnosti a zesílení nosné konstrukce. Jednou z našich zakázek byla oprava mostu ev.č. 1632-1 přes Vltavu u Nové Pece (nad přehradní nádrží Lipno). Stávající letmo betonovaný most s hlavním rozpětím 48 m vykazoval kromě "běžných" závad také výrazný průhyb středního pole. Příslušenství mostu bylo kompletně vyměněno, povrchy byly sanovány. Pro eliminaci průhybů a zesílení letmo betonované spojité komorové konstrukce navrženo vnější předpětí vedené u střední stěny dvojkomorového průřezu z předpínacího systému VT firmy JHP mosty. Kabely jsou ze tří čtyřlaných svazků (celkově je v kabelu 12 lan), v každé komoře jsou dva kabely. Kabely jsou kotveny v dobetonávce čel. V krajních polích vedou kabely rovnoběžně s horním povrchem, ve středním poli jsou hupové (ŽB podporové deviátory a deviátory ve třetinách středního pole). Krajní pole jsou pouze délky 19,0 m, což má za následek vznik tahových reakcí na opěrách. Stávající trojice ocelových kyvných čepových ložisek vykazovala vůli v čepech, která byla při přejezdu těžkých vozidel doprovázena rázy. Toto bylo odstraněno doplněním dvojice elastomerových ložisek, které přebírají tlakovou reakci, stávající opravená ložiska slouží už pouze pro přenos tahových reakcí.

Investorem stavby byl Jihočeský kraj, projekt DSP, ZDS a RDS mostu zpracovala naše kancelář, zhotovitel mostu bylo sdružení firem pod vedením K-BUILDING CB, a.s.


Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
tel./fax: 547 212 053
e-mail: info@pris.cz

http://www.pris.cz