V průběhu roku 2013 společnost AF-CITYPLAN v kooperaci s ÅF-Infrastructure AB zpracovala unikátní mikroskopickou simulaci dopravního terminálu Slussen ve Stockholmu.

Slussen patří k nejdůležitějším dopravním uzlům ve Stockholmu s největším terminálem hromadné dopravy (regionální a městské autobusy, regionální vlaky, metro) doplněným nejfrekventovanější městskou cyklostezkou ve Stockholmu, velkým počtem chodců a napojením na lodní dopravu. Nicméně po 75 letech provozu musí být terminál Slussen přestavěn. Nový terminál musí svojí nabídkou vyhovět potřebám dnešních i budoucích obyvatel a návštěvníků města. Pro ověření stavů v průběhu přestavby terminálu byl použit mikroskopický simulační model. Použitý přístup pomohl v optimalizaci původně navrženého řešení nejen z pohledu provozu automobilů a vozidel hromadné dopravy, ale i z pohledu plynulosti provozu a pohybu pěších.

Pro mikroskopický simulační model byl využit software PTV VISSIM 5.40 využívající Wiedemannův přístup. Pro simulaci pěších byl využit speciální modul VisWalk, založený na principech Helbingova modelu sociálních sil. Tímto je úloha výjimečná, jelikož spojuje funkční interakci mezi jednotlivými chodci na spojitých plochách, vzájemnou interakci mezi jednotlivými vozidly (včetně cyklistů) a interakci mezi vozidly a chodci. Integrace všech vozidel a účastníků dopravy – motorových vozidel, autobusů, metra, cyklistů a chodců vytváří plně multimodální model. V případě druhé části modelu s podzemní stanicí metra jde navíc o „multilevel“ model, neboli vícepodlažní model propojený schodišti a eskalátory.
Světelná signalizace je v simulaci řešena částečně pomocí pevného signálního plánu a částečně pomocí modulu VAP pro dynamické řízení světelné signalizace. Dynamicky, s využitím virtuálních detektorů umístěných v simulačním modelu, je řízena signalizace pro vozidla hromadné dopravy v dočasném náhradním terminálu hromadné dopravy spolu s vozidly projíždějícími tímto terminálem. Zelený signál pro autobusy je tak řízen na poptávku.
Pro věrné zobrazení poměrů ve stanici metra bylo potřebné vytvořit 3D model stanice, přičemž bylo využito nástroje pro 3D modelování SketchUp a následného importu do softwaru ­VISSIM. Pro nastavení dynamických charakteristik cyklistů bylo využito tabulek dynamických vlastností různých věkových skupin zjištěných průzkumem mimo tento projekt (autoři
T. Morton a A. Clayton).

Z pohledu hodnocení dopravně-inženýrských charakteristik bylo využito standardních nástrojů – měření délky kolony (průměrná a maximální, v minutových intervalech), jízdních dob, časového zdržení (jízdou a stáním) a počtu zastavení. Měření bylo provedeno samostatně pro motorová vozidla a vozidla hromadné dopravy. U pěších bylo měřeno časové zdržení na trasách a hustota na plochách (resp. úroveň kvality dopravy pěších). Vývoj na plochách určených pěším lze sledovat vizuálně a také statisticky vyhodnocovat. Zvláště byly sledovány plochy nástupiště metra, a to pro zodpovězení otázky, je-li tato plocha dostatečná pro zvýšené intenzity cestujících v průběhu rekonstrukčních prací. Dále byla věnována pozornost specifickým částem infrastruktury pro pěší, které limitují jejich pohyb – eskalátory, schodiště a prostor kolem jejich nástupních částí a turnikety. Zvláštností zde používaných turniketů je jejich obousměrné využívání (nejsou kovové tripodové, ale dvoukřídlé skleněné). Na základě měření byly vytvořeny, kromě standardních grafických a tabelárních výstupů, hodnotící mapy.

Ochota investovat do posouzení řešení ukazuje zodpovědný přístup zainteresovaných stran a uvědomělost platnosti principu „prevence je levnější než léčba“ i v sektoru dopravního inženýrství a dopravního plánování. Důraz na bezpečnost a efektivnost řešení tak nezůstává v rovině proklamativní, ale projevuje se v aplikaci nejlepších dostupných nástrojů a postupů.
V projektu byly uplatněny špičkové moderní softwarové nástroje umožňující efektivní posuzování a optimalizaci dopravně-inženýrských a architektonických řešení včetně názorné vizualizace různých variant řešení a scénářů vývoje.

Ing. Peter Súkenník,
Ing. Petr Hofhansl, Ph.D.

AF-CITYPLAN s. r. o.
Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1
tel.: 227 005 500, fax: 224 922 072
e-mail: cityplan@afconsult.com, www.af-cityplan.cz